دانلود پایان نامه با موضوع استخراج و مقایسه

دانلود پایان نامه

4/1±16 4/0±14 7/0±10 4/0±13 ب.ت MN3


4/1±7 7/1±11 ب.ت ب.ت ب.ت MN38
4/0±13 4/1±12 ب.ت 4/1±8 ب.ت MN44
7/1±9 4/0±13 ب.ت 4/1±9 ب.ت MN40
4/1±11 7/0±10 ب.ت 7/1±12 ب.ت MN41
4/1±14 4/1±13 7/1±14 1/2±16 ب.ت MN39
ک: کاندیدا؛ آ: آسپرژیلوس
ب.ت: بدون تاثیر

شکل 3-6. فعالیت ضد قارچی عصاره خام استخراج شده از جدایه‌های MN44، MN2 و MN3 به صورت هاله ممانعت از رشد علیه کاندیدا آلبیکنس (a) و کاندیدا کروزئی (b) به روش انتشار در دیسک.
3-5- فعالیت سینرژیسمی عصاره خام اکتینومیست‌ها با آنتی بیوتیک
فعالیت سینرژیسمی عصاره‌ی خام اکتینومیست‌های فعال با آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین با روش دیسک دیفیوژن بررسی شد. از بین عصاره‌های خام استخراج شده سویه‌های فعال، عصاره دو سویه MN2 و MN38 دارای خاصیت سینرژیسم با آنتی بیوتیک تتراسایکلین بود. نتایج نشان داد که هاله ممانعت از رشد دیسک آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین علیه اشیرشیا کولی (7/0±25) و در حالت اضافه شدن عصاره خام جدایه MN2 با آنتی بیوتیک تتراسایکلین به (0.4±29 ) رسیده قطر هاله ممانعت رشد به مقدار 4 میلی متر افزایش نشان داد (شکل 3-7). هاله ممانعت از رشد تتراسایکلین در برابر سودوموناس آئروجینوزا (7/0±10) و در حالت اضافه شدن عصاره خام سویه MN38 با آن، به (3/0±14)رسید. این افزایش قطر هاله نشان دهنده اثر سینرژیسمی این عصاره‌ها با آنتی بیوتیک تتراسایکلین است.

شکل 3-7. اثر سینرژیسمی عصاره خام سویه MN2 با آنتی بیوتیک تتراسایکلین علیه اشیرشیا کولی. دیسک آغشته به تتراسایکلین (1)، دیسک آغشته به عصاره خام MN2 (3)، و دیسک آغشته به تتراسایکلین و عصاره خام MN2 (2).
3-6- فعالیت عصاره خام اکتینومیست‌ها علیه استافیلوکوکوس‌ اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA)
فعالیت ضدباکتریایی عصاره خام جدایه‌ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن علیه سویه استافیلوکوکوس اورئوس‌ مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) و 8 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بیماران بررسی شد. نتایج نشان داد که جدایه‌های اکتینومیست فعالیت خوبی علیه استافیلوکوک‌ها در مقایسه با آنتی بیوتیک وانکومایسین، داشته‌اند (جدول 3-5). جدایه‌های (16±1.4) MN2 و MN39 (18±1.4)، فعالیت بهتری نسبت به آنتی بیوتیک وانکومایسین (1.4±14) علیه استافیلوکوکوس‌ مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) نشان دادند (شکل 3-8 ).
جدول 3-5. فعالیت ضدباکتریایی عصاره خام استخراج شده از جدایه‌ها علیه استافیلوکوکوس اورئوس‌ مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) و استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بیماران به روش دیسک دیفیوژن.
هاله عدم رشد برحسب میلی متر باکتری‌های تست شده
MN2 MN3 MN38 MN39 MN40 MN41 MN44
16±1.4 12±0.7 13±1.4 18±0.7 12±1.4 13±1.1 11±1.5 MRSA
– 13±1.4 – 12±1.5 20±1.4 – – S.aureus 1
12±1.5 12±1.4 11±1.4 – – 10±1.7 10±1.4 S.aureus 2