دانلود پایان نامه با موضوع استان مازندران و شهرستان رشت

دانلود پایان نامه

2– 1 . معرفی ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر 1 ] [


ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر ( شکل 2 – 2 ) در استان مازندران ، شهرستان رامسر و بر روی خط لوله 30 اینچ خانگیران – رشت ،کیلومتر 1064 ( طول جغرافیایی ״ 36˚56́ 31/09 و عرض جغرافیایی ״50˚38́ 1/39 ) با ارتفاع 11 متر از سطح دریا قرار گرفته است و از سال 1379 با چهار واحد توربو کمپرسور 1 با آرایش ( 1+ 3 ) ، DRESSER RAND ساخت کشور کانادا با توان هر واحد 81/4 مگا وات و مجموع ظرفیت انتقال گاز روزانه در حدود 15 میلیون متر مکعب ، فعالیت می کند . شرایط طراحی محیط ایستگاه ، دمای 20 درجه سانتی گراد ، رطوبت 85 درصد ، حداقل فشار گاز ورودی ایستگاه 40 بار 2 و حداکثر فشار گاز خروجی 68 بار می باشد .
هدف از تاسیس این ایستگاه کمک به تامین و تقویت فشار گاز استان های مازندران و گیلان می باشد .
1-Turbo Compressor
2-Bar
شکل( 2-1 ) . موقعیت شهرستان رامسر در نقشه ایران 9 ] [
شکل( 2-2 ) . نمایی از ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر 9 ] [
2-1-1 . شرح فرآیند عملیاتی ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر 1 ] [
ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر به دلیل دو طرفه بودن ، دارای دو حالت عملیاتی مستقیم1 و معکوس2 می باشد که توضیح هرکدام از این حالت ها به شرح ذیل می باشد .
2-1-2 . حالت عملیاتی مستقیم 1 ] [
در حالت عملیاتی مسقیم ( شکل 2 – 3 ) به ترتیب شیر کنار گذر 3 قدیم بسته ، شیر کنار گذر جدید باز ، شیر های ورودی و خروجی قدیم نیز باز و شیر خروجی جدید در حالت بسته قرار دارد و گاز توسط یک خط 30 اینچ از مسیر شهرستان نور و از طریق شیر ورودی ایستگاه وارد محدوده عملیاتی ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر می شود . مواد زائد ( دوده و مایعات ) همراه گاز ، از هدر 4 ورودی 30 اینچ توسط دو خط 24 اینچ ، وارد اسکرابر ها 5 شده و پس از گذر از اسکرابر ها از آن جدا می شوند . به این ترتیب که یک دسته لوله عمودی در راستای ورودی گاز قرارگرفته و مواد زائد همراه گاز پس از برخورد با این لوله ها ریزش کرده و از قسمت تحتانی اسکرابر ها درین می شود . خروجی این اسکرابر ها دارای دو سایز 20 و24 اینچ می باشند که پس از خروج مجدداً به یک هدر 30 اینچ وارد می شوند . یکی از اسکرابر ها در
1-Direct Operation
2-Reverse Operation
3-By Pass Valve
4-Header
5-Scrubber
سرویس و دیگری از سرویس خارج می باشد و در مواقع مورد نیاز تعویض می شوند . البته گاهی هم ممکن است با توجه به حجم گاز ورودی به ایستگاه ، به جهت فشار نیامدن به یک اسکرابر ، هر دوی آن ها در سرویس قرار گیرند .
وقتی مایعات و ناخالصی های اسکرابرها به حد مشخصی برسد ، شیر های کنترل کننده ، سطح اسکرابر را تخلیه می کنند . البته این کار در حال حاضر به صورت دستی انجام می شود . گاز پس از فیلتر شدن 1 از هدر میترینگ2 عبور کرده و وارد هدر 30 اینچ ورودی به کمپرسور ها می شود . هر واحد نیز دارای یک خط ورودی 20 اینچ با تجهیزاتی نظیر شیر ورودی اصلی ، شیر دستی بالانسینگ ، شیر بالانسینگ اصلی ، ونتوری3 برای اندازه گیری میزان جریان ورودی 4 و استرینر 5 جهت زدایش دوده موجود در گاز ، یک خط خروجی 20 اینچ با تجهیزاتی نظیر شیر چک ، شیر اصلی خروجی ، شیر ونت و شیر اطمینان و هم چنین یک خط رابط ، یعنی مسیر برگشتی6 یا همان آنتی سرج 7 می باشد . گاز از مسیر خط ورودی 16 اینچ ، وارد کمپرسور شده و پس از تقویت فشار از مسیر خط خروجی 14 اینچ خارج می شود و به سمت هدرخروجی هدایت می گردد . پس از آن از شیر اصلی خروجی از ایستگاه خارج شده و به سمت شهرستان رشت ارسال می شود .