دانلود پایان نامه
به طور خلاصه برای محاسبه واریوگرام جهتی (در فضای سه بعدی) باید پارامترهایی از قبیل زاویه ، دامنه زاویه ، زاویه ، دامنه زاویه و عرض باند ( ) را تعیین کرد [6].

شکل 3-4- محدوده مجاز انتخاب نمونهها برای رسم واریوگرام جهتی]6[.
3-2-3- روند
در صورتیکه مقدار متغیر ناحیهای در یک جهت (و یا جهات) مشخص افزایش و یا کاهش نظامدار داشته باشد، گفته میشود که در آن جهت روند وجود دارد. در حضور این رفتار ویژه شرایط پایایی برقرار نخواهد بود. یکی از راههای تشخیص روند، ترسیم واریوگرامهای جهتی در جهات مختلف میباشد. در صورتیکه واریوگرام مربوط به یک جهت معین، به سقف ثابتی نرسد آن امتداد به عنوان جهتی که در آن روند وجود دارد در نظر گرفته میشود. در حالت کلی در زمینآمار بایستی از دادههایی استفاده کرد که فاقد روند باشند. البته از مقادیر کم روند میتوان با تقریب چشمپوشی کرد [42].
3-2-4- ناهمسانگردی
ناهمسانگردی به تغییرات دامنه تاثیر و سقف واریوگرام در جهات مختلف اطلاق میشود. بنابراین واریوگرام ابزار بسیار سودمندی جهت تشخیص آن بوده و با محاسبه و رسم واریوگرام در جهات مختلف به آسانی میتوان به وجود ناهمسانگردی پی برد. اگر مدل تغییرپذیری فضایی یک متغیر در جهات مختلف یکسان نباشد، گقته میشود که آن محیط ناهمسانگرد هست [42].
اگر واریوگرام جهتی در جهات مختلف مقدار سقف برابر ولی دامنه تاثیر متفاوتی داشته باشد، محیط ناهمسانگردی هندسی دارد]6[ (شکل3-5). شناخت ناهمسانگردی هندسی از دو جنبه حائز اهمیت است؛ الف) طراحی شبکه نمونهبرداری بهینه، ب) تعیین شعاع جستجو در جهات مختلف در هنگام تخمین به روش کریجینگ [42].

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع کارشناسی ارشد و دانشگاه یاسوج

شکل 3-5- مدل واریوگرام ناهمسانگردی هندسی [6].
ناهمسانگردی منطقه ای وقتی ظاهر میشود که سقف واریوگرام در جهات مختلف متفاوت باشد]6[ (شکل 3-6). این نوع ناهمسانگردی ممکن است واقعی بوده و ریشه در ناهمسانگردی واقعی کمیت در محیط مورد بررسی داشته باشد و یا ممکن است ناشی از عوامل دیگر باشد. یکی از حالتهایی که میتواند موجب بروز ناهمسانگردی منطقهای گردد، اثر تناسب میباشد.
در دادههایی که از توزیع لاگ نرمال برخوردار میباشند، انحراف معیار تابعی از میانگین بوده و گفته میشود که در دادهها اثر تناسب وجود دارد. واریوگرافی چنین دادههایی، به طور کاذب، وجود ناهمسانگردی منطقهای را نشان خواهد داد. در چنین مواردی بایستی به جای رسم واریوگرام دادههای خام (تبدیل نیافته)، واریوگرام لگاریتم دادهها را ترسیم نمود. اگر پس از تبدیل دادهها باز هم سقف واریوگرام در جهات مختلف متفاوت باشد، در اینصورت ممکن است ناهمسانگردی ریشه در طبیعت مورد بررسی داشته باشد [42].

شکل 3-6- مدل واریوگرام ناهمسانگردی منطقهای]6].
3-2-5- مدلسازی واریوگرام
پس از محاسبه و رسم واریوگرام تجربی، باید به واریوگرام حاصل یک مدل تئوری برازش شود. در واقع باید مدل واریوگرام و پارامترهای آن براساس واریوگرام تجربی تخمین زده شوند [6]. مدلهای تئوریک مختلفی برای برازش به واریوگرام تجربی وجود دارد. در این بخش به رایجترین این مدلها بطور مختصر اشاره میگردد.
3-2-5-1- مدل کروی
مدل کروی به صورت زیر تعریف می شود:

که در آن C0 اثر قطعه ای، C1 فاصله بین اثر قطعهای و سقف واریوگرام و a دامنه واریوگرام است. مقدار C1+C0 کل واریانس داده ها را معرفی میکند. از خصوصیات این مدل این است که قسمت ابتدای منحنی آن دارای تغییرات خطی است. اگر بخش خطی آن ادامه داده شود، سقف واریوگرام را در نقطه ای به طول (تصویر نقطه روی محور h) قطع میکند]6[ (شکل3-7). این مدل میتواند شرایط فرضیات پایایی را ارضا کند [42].

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی مدنی

شکل 3-7- نمونهای از یک واریوگرام مدل کروی [6].
3-2-5-2- مدل گوسی
این مدل با دو پارامتر a و c یعنی شعاع تأثیر و سقف مشخص میشود و منحنی مربوط به آن در حوالی مبدأ مختصات به شکل سهمی و مماس بر آن در این قسمت افقی است (شکل3-8). a فاصله ایست که واریوگرام به 95% مقدار سقف میرسد. معادله مدل گوسی به شکل زیر است]6]:
(3-9)
این مدل معرف درجه پیوستگی بالای متغیر ناحیهای هست [42].