دانلود پایان نامه

شکل 2-13- محدوده خاکهای روانگرا [26].
معیارهای مختلفی برای بررسی استعداد روانگرایی خاکهای ریزدانه ارائه شده است [40] که در این میان معیارهای اندروس و مارتین [40] و بری و سانشیو [41] پرکاربردترین معیارها بودهاند. این معیارها، به ترتیب، در جداول 2-3 و 2-4 نشان داده شده است. در معیار بری و سانشیو؛ wc، LL و PI به ترتیب به معنی محتوی آب ، حد مایع و نشانه خمیری میباشد.
جدول2-3- معیار اندروس و مارتین [40].
درصد رس موجود در خاک %32>حد مایع %32≤حد مایع
(%)10> مستعد نیاز به مطالعات بیشتر
(%)10< نیاز به مطالعات بیشتر غیر مستعد
جدول2-4- معیار بری و سانشیو [41].
PI>18 و PI<12 و
غیر روانگرا پتانسیل روانگرایی کمتر روانگرایی محتمل
2-7- جمعبندی
در این فصل به بررسی پدیده روانگرایی و آسیبهای ناشی از آن بر سازههای زیرزمینی پرداخته شد؛ راهکارهای موجود برای مقابله با این پدیده و نیز روشهای مختلف ارزیابی آن مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آنچه که ذکر شد؛ به منظور ارزیابی خطرات ناشی از روانگرایی خاک در ارتباط با یک سازه عمرانی، میتوان از ترکیب مدلهای تجربی با روشهای زمینآمار استفاده نمود. در فصل بعد، تئوری تخمین زمینآماری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به مرور مطالعات پیشین صورت گرفته در خصوص استفاده از زمینآمار در ارزیابیهای دوبعدی و سه بعدی روانگرایی پرداخته خواهد شد.

فصل سوم
مبانی زمینآمار
3-1- مقدمه
برای شناخت کل (جامعه) میتوان، بر پایه قوانین آمار، پارامترهای آن را از روی جزء مطالعه شده تخمین زد. روشهای مختلفی برای تخمین وجود دارد که در یک تقسیمبندی کلی میتوان آنها را به روشهای کلاسیک و روشهای زمینآماری تقسیم نمود.
روشهای تخمین کلاسیک، نتایج حاصل از اندازهگیری نمونهها را بدون در نظر گرفتن موقعیت فضایی آنها نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار میدهند. در صورتیکه تخمینگرهای زمینآماری با در نظر گرفتن موقعیت مکانی یا زمانی مقادیر اندازهگیری شده به تجزیه و تحلیل آماری میپردازند؛ به هنگام استفاده از این تخمینگرها در ابتدا ارتباط فضایی بین نمونهها در قالبهای ریاضی، که اصطلاحا “ساختار فضایی” نامیده میشوند، بیان میگردد. سپس در دامنهای که در آن ساختار فضایی حاکم است با استفاده از دادههای یک کمیت در مختصات معلوم، مقدار همان کمیت در نقطهای با مختصات معلوم دیگر برآورد میشود. بنابراین طبیعی است که گفته شود زمینآمار برای تحلیل آندسته از متغیرهایی استفاده میشود که ساختار فضایی از خود بروز دهند؛ چنین متغیرهایی را متغیر ناحیهای گویند [42].
به دنبال روند تکامل روشهای آماری مورد استفاده، ماترون پژوهشگر فرانسوی با انتشار مقاله ای در سال 1962 پایه های زمین آمار را بنا نهاد. علم زمین آمار به لحاظ جوانی خود هنوز ندانسته ها و ناگفته های بسیار زیادی را در دل خود جای داده است و تحقیقات بسیاری به منظور تکمیل زمینه های نظری و کاربردی آن انجام میگیرد. مهمترین مفاهیم زمین آمار عبارتند از:
الف- واریوگرام ب- واریانس تخمین ج- کریجینگ [6].
در این فصل ابتدا به مفاهیم یاد شده بطور مختصر اشاره میگردد و سپس به مرور مطالعات صورت گرفته در خصوص ترکیب مدلهای تجربی ارزیابی پتانسیل روانگرایی و روشهای زمینآماری پرداخته میشود.
3-2- واریوگرام
3-2-1- کلیات
بسیاری از ساختارهای پنهان تابع فاصله مکانی یا زمانی؛ نظیر ناهمسانگردی و روند بوسیله ابزارهای معمول در زمینآمار، بخصوص واریوگرام، خود را آشکار میسازد. واریوگرام، میانگین مربعات تفاضل دو مقدار را به عنوان تابعی از نمو فاصله بین آنها نشان می دهد [42]. بعنوان مثال فرض کنید نمونههایی بطور منظم در طول خطی مانند شکل 3-1 توزیع شده باشد. همان گونه که در شکل مشاهده میشود، در مرحله اول اختلاف کمیت مورد نظر هر دو نمونه متوالی که به فاصله h1 از یکدیگر قرار دارند محاسبه میشود. در مرحله دوم اختلاف نمونه های به فاصله h2 محاسبه شده و به همین ترتیب محاسبات برای فواصل بیشتر ادامه مییابد. با داشتن این مقادیر، مقدار واریوگرام از رابطه زیر بدست می آید:
(3-1)
که در آن را سمیواریوگرام می نامند ( را واریوگرام می نامند)، ولی چون در عمل بیشتر از استفاده میشود، لذا به عنوان قرارداد هر جا در این نوشته واریوگرام ذکر میشود منظور همان است. در رابطه فوق N(h) تعداد جفت نقاطی است که به فاصله h از یکدیگر قرار دارند و در محاسبه واریوگرام شرکت میکنند. xi مقدار کمیت مورد نظر در نقطه iام و xi+1 مقدار در نقطه ای به فاصله h از نقطه i ام میباشد. با محاسبه واریوگرام به ازای hهای مختلف میتوان نمودار بر حسب h را رسم کرد. به مقدار h، گام گفته میشود ]6[.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع کارایی مصرف انرژی و روشهای ابتکاری

شکل 3-1- اصول محاسبه واریوگرام]6[.