دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانش‌آموزان دختر و آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

3.1. اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق مقایسه متغیرهای شناختی – انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دوره ی دوم متوسطه دبیرستانهای شهرستان است که اهداف جزئی ذیل را دنبال می‌کرد:
– مقایسه ی بین اهداف پیشرفت دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار
– مقایسه ی بین باورهای هوشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار
– مقایسه ی بین ارزش تکلیف دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار
– مقایسه ی بین تلاش دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار
– مقایسه ی بین اهداف پیشرفت دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار
– مقایسه ی بین باورهای هوشی دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار
– مقایسه ی بین ارزش تکلیف دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار
– مقایسه ی بین تلاش دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار
4.1.فرضیه‌های تحقیق
فرضیه کلی : دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در متغیرهای شناختی – انگیزشی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.که فرضیه‌های جزیی زیر را دنبال می‌کند.
فرضیه های اختصاصی:
1- دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در اهداف پیشرفت با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.
2- دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در باور‌های هوشی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.
3- دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در ارزش تکلیف با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.
4- دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در تلاش با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.
5- دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار در اهداف پیشرفت با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.
6- دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار در باورهای هوشی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.
7- دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار در ارزش تکلیف با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.
8- دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار در تلاش با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.
5.1.حدود تحقیق
حدود این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دوره دوم متوسطه نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز در سال تحصیلی 1393-1392 می‌باشد.
6.1. تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عوامل شناختی – انگیزشی که شامل متغیرهای: اهداف پیشرفت، باورهای هوشی، تلاش و ارزش تکلیف می‌باشد که دراین بخش به تعاریف مفهومی و عملیاتی این متغیرها می‌پردازیم.
1.6.1. اهداف پیشرفت