دانلود پایان نامه ارشد درباره
نهضت مشروطه، جامعه شناسى

دانلود پایان نامه ارشد درباره نهضت مشروطه، جامعه شناسى

دسامبر 26, 2018 0 By mitra4--javid

متون فمنیستی داشته است ارائه دهد، این است که در جامعه اسلامى ما، همه کسانى که بنوعى در ساختار حقوقى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسی آن نقش دارند: از فقها و حقوقدانان گرفته تا سیاستمداران و قانونگذاران و سازندگان افکار عمومى و صاحبان وسایل ارتباط جمعى، همه و همه با کسب شناخت نسبت به این پدیده و انتخاب هنجارهاى آن متناسب با جامعه خود در پی نزدیک کردن آن به مسائل فقهى و حقوقى مربوط به زنان و هم چنین به روز کردن این دیدگاهها برآیند تا الگویى بدور از همه افراط و تفریط ها، حق کشی‏ها، ساده انگاری‏ها، نادیده گرفتن فطرت انسانى و روحیه زنانگى و … دهها نبایدهاى دیگر ارائه نمایند.
الگویى که نه تنها براى خود ما منشاء اثر بوده و ما را از قبول و رد بی‏دلیل باز می‏دارد، بلکه براى جوامع دیگرى که از لحاظ ساختارى به ما نزدیک هستند نیز مفید باشد.
بعنوان تکمیل پیشنهاد خویش بهتمامی آنانى که دغدغه مسائل زنان را دارند پیشنهاد میشود که بدور از احساسات له یا علیه، با منطق و استدلال از فقها و حقوقدانان بخواهند زن مسلمان امروز را از بن بستهاى پیس روى نجات دهند که اگر کسى را توان مقابله با ظلمى باشد و اهمال کند به قطع مسئول خواهد بود.

منابع و مآخذ
منابع فارسی
کتب
1- آفارى، ژانت. انجمن هاى نیمه سرى زنان در نهضت مشروطه، ترجمه دکتر جواد یوسفیان نشر بانو 1377.
٢ ‏- ابوت، پاملا/ کلر والاس . درآ مدى بر جامعه شناسى نگرش هاى فمنیستى.
ترجمه مریم خراسانى / حمید احمدى.
3- کتاب توسعه شماره 9 جواد موسوی خوزستانی، تهران نشر توسعه، 1376.
4- لورنس، بارون، تحلیل محتوا، ترجمه دکتر ملیحه آشتیانى / دکتر محمد یمنى دوزى سرخابى
5 ‏- مطیع ، ناهید . نقش و پایگاه اجتماعی زن در جامعه روستایی ایران. رساله فوق لیسانس . دانشکده علوم اجتماعى تهران ١٣۶۶ ‏.
6 ‏- میشل، آندره. جنس اجتماعى زنان، ترجمه دکتر هما زنجانی‏زاده، چاپ مشهد، نشر میکا، پاییز 1372.
7- موسوى، بهروز. جزوه ارتباطات تصویرى. انتشارات دانشگاه آ زاد اسلامی.
٨ ‏. مجموعه مقالات کنگره نقس زن در علم صنعمت و توسعه. چاپ دفتر امور زنان نهاد ریاست جهموری.
مطبوعات
1- ایران فردا، مجله شماره ۴١
2- میام یونسکو . مجله . بدانتر الیزابت ١3٧۵ ‏.
‏3- پیام زن مجله شماره هاى 34 و 35 و 36 و 37.
4 ‏- زنان مجله شماره هاى ١3 ‏و ٢۶ ‏و ٢٨ ‏و 3١ ‏و ٣٢ ‏.
5- جمهورى اسلامى روزنامه مورخ 28/11/76.
‏6- سیاست خارجى، مجله تابستان ٧۴ ‏.
7- فرزانه مجله چاپ تهران شماره ١
٨ ‏- همشهرى روزنامه مورخ 16/11/73
فرهنگ جیبى حیم چاپ انتشارات امیرکبیر تهران.
فرهنگ عمید حسن عمید انتشارات امیرکبیر تهران
منابع انگلیسی
1. Abooth & Wallace An Introduction to sociology Feminist Prespectives
London Routh ledge, 1992.
2. Badinter, Elisabet, L ‘unest L ‘autre Des Reiations Enter Hommes Et
Femmer Paris Odile Jacob, 1986.
3. Barrett, M. Women’s Oppression Today, London, Verso.
4. Bell Hooks, Ain’t I a woman, Boson South End press 1981.
5. Betty Freidan, The Seconds Stage, London, Abacus 1983.
6. Chant & Lynne, Women in third world London, Edward Elgar,
1986.
7. David Bouchier, The Feminist Challenge. Macmillan 1993.
8. Diana Coole, Woman in Political Theory, Brighton, Harvester
Wheatsheaf 1988.
9. Heidi Hart mann, The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism
London, Plato 1986.
10. Jean Bethke Elshtain, Public Man Private Woman, Princeton
University Press 1981.
11. Juliet Mitchell Psychoanalysis and feminism, Harmonds worth
Penguin 1974.
12. Kum – Kum Bhavnani and pratibha parmer, women and power in Britain, Oxford, Oxford University press 1993.
13. Leslie Tanner, voicesfrom women’s liberation New York Signet 1971.
14. Linda Wicholson, Feminism Post wodernism London Rout Ledge 1990.
15. Lynn Segal, Is the Future Femal ? London Virago 1987
16. Mayer, Mary Sociological Theory, Roth/edge, 1989.
17. Maria Rosa, The power of women and Subversion of the community, Bristol 1972.
18. Marry Daly Pure Lust, Boston, Beaconpress 1984
19. Mary Woolstone craft The Rithts of women, London Dent, 1974.
20. Rosalind Delmar, Wath is feminism Oxford, Black well, 1986.
21. Ruth Prrg, An early English Feminist, London 1986.
22. Shuster, The Strangling of presig.
23. Valerie Bryson Feminist political theory Macmillan 1992.
24. Vicky Randall, Feminism and Political Analysis 1991.

Abstract

Feminism is one of the Social and in sight Phenomena of Contemporary era, which with Special historical Fields, has formed in its evolutional process in west and Islamic Countries has had more effect. And it has caused different visual and practical reactions.
Studying this Phenomena according to telling and writing of claimants is necessary for Islamic researchers and scientists.
In this Studying we Should be aware of historical fields, Social and insight theory, social and political movements.
This Collection Wants to provide a real and practical report from This new Phenomena.
Without any judgment it Considers Problems a bout it briefly. So abstract from articles a bout history, theory and Common receives of Pheminism with Political, Social aspects and almost Islamic has been Considered.
From Considering of history of this Phenomena to Pheminism has been done. In Continue, after looking at Creation and Forming Process in Iran With analyzing of Content of two magazines by the name Women and Women’s message to Pheminism Csnter of tought in Women’s ,agazins has noticed. We wish this Collection be Satisfying For who are interested in it.

Key Words, Women, Pheminism, west Iran.