دانلود پایان نامه ارشد با موضوع روابط والدین و کودک و هوش هیجانی و سلامت

دانلود پایان نامه

بدیهی است که زندگی انسان در طی سالهای کودکی شکل می گیرد و کودک فرا می گیرد که چگونه با محیط اطراف خود و با اشخاص دیگر ارتباط احساسی برقرار کند. کودکانی خوشبخت هستند که در خانواده هایی با ثبات به سر می برند و ارتباط نزدیکی بین والدین و آنان وجود دارد. در خانواده هایی که از ثبات برخوردارند، روابط نزدیک والدین به کودک وجود دارد و والدین با فرصت های بیشماری که برای فرزندان خود فراهم می کنند، زمینۀ لازم را برای زندگی موفقیت آمیز آنان تدارک می بینند. کودکانی که والدینشان آنان را اذیت می کنند، از آنها انتقاد می کنند و به فرزندانشان آسیب می رسانند، از خوشبختی کمتری برخوردارند. بیشتراین کودکان خصومت زیادی را – حتی خشونت در تعامل بین والدینشان را – تجربه کرده اند.در این حال دانش کودکان درباره این که چطور انسانها با یکدیگر برخورد می کنند، نشان دهندۀ عمده ترین مشاهدات جمعی آنان درباره تعاملها و رویارویی والدینشان با سایرین و اعضای خانواده خود می باشد. در حقیقت شیوه‌های درست مشارکت والدین بر رشد و افزایش تصور از خود مثبت فرد تاثیر می‌گذاردبه ویژه در طول دوران اولیه زندگی، والدین یک کودک،‌اغلب منبع اصلی برای رشد احساس عزت نفس و یادگیری راههای موثر اعمال کنترل شخصی می‌باشند آنها همچنین نحوه درست رابطه برقرار کردن با دیگران را فراهم می‌کنند که به دور از هر گونه کمروئی و اعتماد به نفس پایین است.روابط والدین و کودک از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا این رابطه زمیـنه اصلی برای اجتماعی شدن کودکان محسوب می شود. پس الگوی شخصیتی خانواده چارچوب قابل توجهی را برای بررسی تعاملها و روابط فرزندان در خانواده فراهم می کند.
فرضیه هفتم: میان طلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه در کودکان رابطه معناداری وجود دارد.با توجه نتایج فصل چهارم بین طلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه کودکان رابطه وجود دارد که این رابطه در سطح 05/0> معنادار می باشد از این رو فرضیه ما پذیرفته شده است.
تبیین نتیجه فوق می توان گفت احتمالاً یکی از نیازهای اساسی انسانها در تمام مراحل زندگی داشتن حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی کودکان با زمینه های زندگی اجتماعی- فرهنگی آن ها مرتبط است. دلیل عمده ایجاد حمایت اجتماعی را باید در رابطه فرد با جامعه اش بخصوص در دوران اهمیت کودکی و نوجوانی جستجو کرد.محیط گرم و حمایت کننده در خانواده، انتظارات سنجیده ی والدین و سایر بزرگسالان از توانایی ها و امکانات نوجوانان و حرمت گذاشتن و اهمیت دادن به آن ها باعث رشد حمایت اجتماعی می شود. وقتی به کودکان و نوجوانان گوش بسپاریم،آن ها را جدی بگیریم و مراقب شان باشیم عزت نفس آن ها تقویت می شود،زیرا باعشق و حمایت ،هر انسانی احساس ارزشمند بودن می کند.بنابراین، اگر نوجوانان در محیطی رشد کنند که بزرگسالان مرتب از آن خرده می گیرند،یا آزادی های اساسی آنها را محدود کنند، یا کودکانی که مورد حمایت افراطی قرار می گیرند و فرصتی برای دست و پنجه نرم کردن با مسائل زندگیشان را ندارند، حمایت اندکی به دست می آورند.همین طور، اگر حمایت والدین و بزرگسالان از نوجوانان مشروط باشد،به طور طبیعی نمی تواند به آن معیارها برسد و در هر یک از رفتارهای خود،احساس ناتوانی و شکست می کند و قادر نیست که رفتارهای خود را عاری و ناشی از طبیعت سن و سال و امکانات خود بداند. برای آن که فرد از جانب دیگران پذیرفته شود،باید قبل از هر چیز مسئولیت پذیری بالایی داشته باشد و بتواند با اطمینان خاطر و بدون خوار کردن دیگران، آن ها را چنان که هستند بپذیرد و حرمت و کرامت انسانی آن ها را پاسداری کند.
فرضیه هشتم: میان طلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه در کودکان رابطه معناداری وجود دارد. با توجه نتایج فصل چهارم بین طلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه کودکان رابطه وجود دارد که این رابطه در سطح 05/0> معنادار می باشد از این رو فرضیه ما پذیرفته شده است.
برای تبیین یافته فوق می توان گفت احتمالاً چنانچه کودکان به راهبردهای حل مساله کار آمد مجهز نباشد وتوانایی کمی برای درک مهارت های ارتباطی خود ودیگران داشته باشد در برخورد با فشارها وبحران های دوران طلاق والدین خود توان کمتری خواهد داشت ومشکلات ارتباطی بیشتری را به صورت پرخاشگری وافسردگی واضطراب نشان خواهد داد. در نتیجه با عدم استقلال مواجهه خواهند شد. زیرا افرادی که مهارت های روابط بین فردی و مسئولیت پذیری بالاتری دارند به خود متکی ترند نگرشی مثبت تر وتمایل بیشتری به رویارویی با مشکلات دارند و می توانند بسیاری از تنش ها و اضطراب ها و عملکردهای ناقص اجتماعی درامان بمانند و در نتیجه از استقلال خوبی برخوردار هستند.
5-3- محدودیت های پژوهش
در این پژوهش به دلیل محدودیت های زیر تعمیم پذیری نتایج باید با احتیاط صورت گیرد.
-حذف اطلاعات آزمودنی به دلیل مخدوش بودن پرسشنامه ها.
-محدودیت در امکان نتیجه گیری علّی به این دلیل که طرح تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. ازدیگر محدودیتهای پژوهش حاضر جهت ارزیابی تمایز یافتگی بر اساس گزارش های شخصی آزمودنی ها صورت گرفته ممکن است دارای سوگیری می باشد.
5-4-پیشنهادات کاربردی
-پیشنهاد میشود نتایج این تحقیق در سازمان بهزیستی و در کلینک های مشاوره مورد استفاده قرار بگیرد.
– پیشنهاد میشود مشاوران خانوادهای که در زمینه مشاوره قبل از ازدواج و زناشویی کار میکنند، در برنامههای خودارزیابی اختلالات رفتاری-هیجانی را نیز بگنجانند و در صورت وجود هر گونه مشکل در خانوادهها، آنها را در زمینه مشکل مربوطه و حل آن و نیز میزان تأثیر اختلالات رفتاری-هیجانی را بر زندگی زناشویی آگاهی دهند.
-پیشنهاد میشود با توجه به محدودیت های جغرافیایی، علاوه بر والدین دانش آموزان مورد مطالعه مورد نظر که فقط جامعه شهری بودند، این پژوهش در دیگر گروههای جغرافیایی انجام گیرد .
– پیشنهاد میشود در ارزیابی اختلالهای رفتاری-هیجانی، محقق خود با مشاهده رفتاروالدین دانش آموزان در کلاس درس و موقعیتهای خارج از کلاس و تهیه چک لیستهایی به ارزیابی دقیق این مهارتها بپردازد .
5-5-پیشنهادهای پژوهشی
-بررسی رابطه طلاق عاطفی و اختلالات رفتاری و شخصیتی در جمعیت های بالینی و دانشجویی.
-بررسی رابطه طلاق عاطفی و خودکنترلی در جمعیت های بالینی و دانشجویی.
-به محققان پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی، آزمون های این پژوهش بر روی گروه های دیگر نیز اجرا گردد، تا بتوان بادقت بیشتری نتایج بدست آمده رادر جامعه ایرانی تعمیم داد.
-همبستگی های مثبت یا منفی بین متغیرها در این پژوهش ممکن است ناشی از علت های دیگری باشد که از طریق پژوهش های مقطعی نمی توان به آنها پی برد. بنابراین، توصیه می شود در صورت امکان از مطالعات طولی(تداومی) در این زمینه استفاده شود.
فهرست منابع
منابع فارسی
-احمدی، جواد (1382). هوش هیجانی و سلامت روان: روی کردها، راهبردها و برنامههای پیشگیری در بهسازی زندگی زناشویی. فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، 4 (14) صص. 85-102.
-اسدبیگی علی، و سپاه منصور ، فریده (1385). رابطه میان عناصر سبک های عشق (صمیمیت، شهوت و تعهد) و رضایت زناشویی. مجله علوم رفتاری طب نظامی، 7(2)، صص. 141-152.
-اشمالینگ، فروزتی (1383). مسایل زناشویی. درک. هاوتون، کرک، سالکووس کیس و کلارک. رفتار درمانی‌شناختی. ترجمه حبیب‌الله قاسم‌زاده. تهران: انتشارات ارجمند.
-الیس، ا.(1375). زوج درمانی. ترجمه صالحی فدری، ج. امین یزدی، ا. تهران انتشارات میثاق (تاریخ انتشار اثر اصلی، 1989).