دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رضایت از زندگی زناشویی و مطالعه کتابخانه ای

دانلود پایان نامه

طلاق عاطفی
تعریف مفهومی: طلاق عاطفی به سردی روابط میان زن و شوهر گفته می شود که در این رابطه ضعفارتباط احساسی و عاطفی منجر به سردی تمام روابط یک زوج می شود (ثنایی،1390).
تعریف عملیاتی: پاسخ ازمودنی ها به گویه های پرسشنامه طلاق عاطفی که توسط خلیلی(1390) در تحقیقی با عنوان(بررسی علل طلاق عاطفی زوجین در شهر ساری) مورد هنجاریابی واقع شده، می باشد.
اختلال های رفتاری – هیجانی
تعریف مفهومی: اختلالهای رفتاری وهیجانی شامل رفتار وبروز هیجانهایی در کودکان ونوجوانان است که با سن آ‎نهامتناسب نیست، ‏‏با وضعیت فرهنگی آنها همخوانی ندارد وشرایط اخلاقی محیط زندگی این گونه رفتارهارا تایید نمی کند . این عدم تناسب در رفتارهاوهیجانها بر زندگی عمومی فرد اثر می گذارد ( خویی نژاد،1390).
تعریف عملیاتی: پاسخ ازمودنی ها به گویه های پرسشنامه اختلالات رفتاری – هیجانی که توسط آخنباخ ( CBCL) مورد هنجاریابی واقع شده است، می باشد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
در این فصل با بهره گرفتن از کتب، مقالات و بانک های اطلاعاتی معتبر و مستند و در قالب مطالعه کتابخانه ای، مبانی نظری مربوط به عنوان تحقیق مورد اشاره واقع شود. همچنین در پایان همین فصل سوابقی موضوعی از پیشینه این تحقیق ارائه می شود.
2-2- خانواده
خانواده به عنوان یک گروه اجتماعی در بر گیرنده بیشترین، عمیقترین و اساسیترین مناسبات انسانی است که بر اساس ازدواج و زندگی زناشویی شکل میگیرد (شیخمحسنی، 2010). ازدواج یکی از مهمترین رخدادهای زندگی اجتماعی است که بیشتر افراد انسانی آن را تجربه میکنند و آینده فرد را تا حد زیادی تحت تأثیر خود قرار میدهد. اغراق آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که بنای یک زندگی موفق در گروی ازدواجی مناسب است(زحمتی هوچقان، 1391). ازدواج انسانیترین ارتباط و در عین حال میتواند یاس آورترین و ناکام کنندهترین رابطه انسانی باشد(طغیانی، 1389). یکی از جنبههای حیاتی یک سیستم زناشویی، رضایتی است که همسران در رابطهشان احساس و تجربه میکنند. با این وجود، آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی است، نشانگر آن است که در رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست. رضایت زناشویی ارزیابی هیجانی- شناختی و ذهنی است که یک فرد از رابطه زناشوییاش دارد (یوسفی و همکاران،1389). اساس رضایت زناشویی، چگونگی ارتباطی است که بین زوجین وجود دارد و هرچه این ارتباط گرم و صمیمیتر باشد میزان رضایت از زندگی زناشویی افزایش مییابد (استرآب، 2009). به وجود آمدن اختلاف و تعارض بین زن و شوهر امری طبیعی است. به دلیل ماهیت تعامل زوجها گاهی اوقات پیش میآید که اختلاف نظر روی میدهد و در نتیجه زوجها نسبت به همدیگر احساس خشم، ناامیدی و نارضایتی میکنند. بنابراین باید فرض را بر این گذاشت که بروز تعارض جزئی از رابطه زناشویی و زندگی مشترک است، (الیس، 1375). پایداری نهاد خانواده در طول دورههای مختلف تاریخی دلالت بر کارکردی بودن این نهاد دارد. صاحبنظران بر این باورند که جامعه سالم از خانوادههای سالم تشکیل شده است و شرط سلامت خانواده وجود روابط سالم و کارکرد صحیح نهاد خانواده است. (نوری،1384). اختلافات خانوادگی مسایلی است که نه تنها کانون امن خانواده را در هم میریزد ، بلکه نظم و امنیت اجتماعی را نیز به شدت تهدید میکند(شاو، وینسلو، فلاتگاگان،2006). با افزایش تعارض در ارتباطهای زوجی، ناسازگاری افزایش مییابد و نارضایتی بیشتری حاصل میشود و همین مشکلات از مقدمات طلاق و جدایی محسوب میشود (یانگ و لانگ، 1998). سابقه طلاق به قرنها قبل برمیگردد، اما فقط در چند دهه اخیر است که طلاق به عنوان یک مسئله جدی اجتماعی مطرح است(پیران، 1390). این از یک جهت نشان دهنده قدمت معضلات مناسبات زن و مرد در قالب خانواده است و از جهت دیگر دلیلی است بر اینکه در گذشته، خانواده استحکام بیشتری برخوردار بوده و طلاق امری نادر و استثنایی بوده است و شرایط درهمریزی و انحلال خانواده فقط در عصر حاضراست که حاد شده است (والچاک، 1984 ؛ ترجمه طاهری، 1390).
2-3- تعریف و مفهوم طلاق
در واقع طلاق نوعی اعتراف علنی به شکست در زندگی زناشویی است(گاتمن، 1993). در اصطلاح، طلاق در نظام حقوقی غربی دلالت بر انحلال یک رابطه زناشویی رسمی و قانونی در زمانی که هر دو طرف هنوز در قید حیاتند و پس از وقوع آن میتوانند، بار دیگر ازدواج کنند، دارد. طلاق شیوهای نهادی شده در پایان دادن به زندگی زناشویی است و طلاق قطع رابطهای اجتماعی بین دو نفر و از خلال آن دو گروه اجتماعی است، با نظارت مقامات ذیصلاح و تحقق تمهیدات لازم. انحلال زناشویی مفهوم وسیعی است که طلاق تنها یکی از اسباب آن است، از اسباب دیگر همانند مرگ یکی از دو همسر، فسخ ازدواج، بذلمدت و جدایی میتوان نام برد(یوسفی،1389). پدیده طلاق راهحل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فرو ریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط پدر و مادر با فرزند است، برای درک طلاق، شناخت خانواده، فرزندان و ازدواج ضروری است و این سه پدیده در پیوستگی با یکدیگر قرار دارند(ساروخانی، 1390). طلاق پدیدهای چند بعدی است، یعنی با یک اقدام یا عامل رفع شدنی نیست، شاید کمتر پدیدۀ اجتماعی به پیچیدگی طلاق باشد که متأثر از عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، بسط طلاق در متن فرهنگ جامعه نگاشته میشود و مورد تایید قرار میگیرد(علیمردانی،1390). پایان یافتن یک رابطه محبت آمیز، بحران بزرگی در زندگی فرد به حساب میآید، اغلب افراد سرانجام با این بحران سازگار میشوند، افرادی که مورد حمایت عاطفی قرار میگیرند، میتوانند طول زمان سازگاری با این بحران را کاهش دهند(یوسفی و همکاران، 1388).
2-4- انواع طلاق
طلاق از دو دیدگاه بررسی میشود(به نقل از زارعی محمود آبادی، 1391) :
دیدگاه اول: بهانون(1970) انواع طلاق را بیان نمود، که عبارتند از:
1- عاطفی
2- اقتصادی
3- قانونی
4- والدینی
5- اجتماعی
6- روانی
1- طلاق عاطفی
الف) مشخصات طلاق عاطفی