دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ابزار گرداوری اطلاعات و رفتار پرخاشگرانه

دانلود پایان نامه

روش تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی نوع تحقیق، جامعه آماری موردتحقیق، نمونه آماری و شیوه نمونه گیری، وسیله جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی سؤالات و بعد نحوه اجرای ابزارها و روشهای آماری می پردازیم.
3-2- روش
تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از بعد هدف کاربردی و از نظر نوع روش در زمره تحقیقات پیمایشی می باشد.
3-3- جامعه آماری
در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه والدین دانش آموزان دختر دبستانی مقطع ابتدایی7 تا 12 سال مدارس شهر دامغان می باشند که به صورت تصادفی 384نفر به عنوان نمونه از دو دبستان دخترانه شهر دامغان انتخاب شدند.
3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری
با توجه به تعداد سوالات و فرضیات و روابط بیان شده، و همچنین به علت نامحدود بودن تعداد جامعه آماری، بر مبنای جدول مورگان 384 نفر از والدین به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بنابراین روش انتخاب نمونه ها تصادفی ساده می باشد.
3-5- روش و ابزار گرداوری اطلاعات
در بخش ادبیات نظری با استفاده از کتب و پایان نامه ها و همچنین کلیه بانکهای اطلاعاتی، مطالب جمع آوری شد. در بخش میدانی نیز با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری شد:
الف) پرسشنامه طلاق عاطفی:این پرسشنامه در سال 1391 توسط(خلیلی-ماریا) مورد هنجاریابی واقع شد. این آزمون دارای 24 سوال بوده که با توجه به مقیاس لیکرت تقسیم بندی شده است. بدیهی است که هر چه پاسخ والدین به این سوالات برابر8 و بالاتربود زندگی در معرض خطربالاتری از میزان طلاق می باشد.
ب) فهرست وارسی ویژگیهای رفتاری کودکان: با توجه به شیوع انواع اختلالات رفتاری و تاثیر سوء آنها بر پیشرفت تحصیلی و ابعاد مختلف زندگی دانش آموزان، تهیه وسائل و ابزار تشخیصی مناسب جهت شناسایی این دسته از دانش آموزان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.
این آزمون دارای سه فرم زیر است :
ا- فرم فهرست رفتار کودک برای سنین 4 تا 18 سال که توسط والدین تکمیل میشود.
2- فرم گزارش نوجوان از مشکلات خود برای سنین 11 تا 18 سال.
3- فرم گزارش آموزگار برای سنین 5 تا 18 سال.
در این پژوهش از فهرست وارسی ویژگیهای رفتاری کودک استفاده شد که توسط والدین تکمیل شد و شامل بخشهای زیر است:
– مشخصات فردی کودکان و والدین آنها
– بخش ارزیابی توانایی تحصیلی کودکان در زمینههای توانایی شناختی و موضوعات تحصیلی و آموزشی.
-بخش ارزیابی توانایی اجتماعی کودکان که سازگاری کودک با همسالان، خواهران و برادران و والدین و نحوه کنار آمدن کودک با خود را مورد سنجش قرار می-دهد.
بطورکلی علائم عاطفی و رفتاری کودکان براساس چک لیست ویژگیهای رفتاری کودکان در هشت مقیاس منعکس میشود.
کناره گیری/ انزواطلبی، شکایات جسمانی، اضطراب / افسردگی، مسائل اجتماعی، مسائل فکری، مسائل مربوط به توجه، رفتار بزهکارانه و رفتار پرخاشگرانه که مجموعه نشانههایی نیز با عنوان سایر مسائل به این هشت مقیاس افزوده می شود.
اجرا و نمره گذاری فهرست وارسی ویژگی های رفتاری کودکان
مقیاس چک لیست ویژگیهای رفتاری را اغلب والدینی که توانایی خواندن آنها در حد پنج پایه ابتدایی است میتوانند پاسخ بدهند. برخی از والدین در کمتر از ده دقیقه قادرند آن را تکمیل نمایند ولی زمان 15 تا 17 دقیقه برای تکمیل فهرست وارسی ویژگیهای رفتاری کودک زمان عادی محسوب میشود. چنانچه والدین بیسواد باشند، پژوهشگر با این توضیح که “من عبارات این فرم را برای شما میخوانم” و پاسخ شما را با توجه به وضعیت فرزندتان در جلوی هریک از عبارات مشخص خواهم کرد”همکاری آنها را برای تکمیل فهرست جلب میکنند .پاسخهای والدین با سه “درجه مصداق ندارد”، “گاهی اوقات مصداق دارد” و “همیشه مصداق دارد” مشخص میشود و پس از اجرای آزمون طبق دستورالعمل دفترچه راهنما برای سنین 4 تا 18 سال آشنباخ (1991) اقدام به نمره گذاری مصاحبه مینماید.