دانلود مقاله سود عملیاتی پس از کسر مالیات و محاسبه ارزش افزوده اقتصادی

دانلود پایان نامه

ب- آزمون اصلی: ضریب همبستگی ناپارمتریک اسپیرمن
دلیل استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن این است که توزیع جامعه آماری ما نرمال نیست.برای بررسی رابطه بین متغیرهای غیر نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود که معادل ناپارمتریک ضریب همبستگی پیرسون است.
3-9-3- مدل تحقیق:
این تحقیق شامل دو نوع متغیر می باشد:
3-9-4- متغیر وابسته:
در این پژوهش، سود هر سهم(EPS)به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده ‌است.
3-9-5- متغیرهای مستقل:
در این پژوهش، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده‌اند.
برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از معادله زیر استفاده شده‌است:
در معادلۀ بالا؛ NOPAT: به عنوان سود خالص عملیاتی گزارش شده به‌علاوه هرگونه افزایش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره ارزشیابی بر مبنای اولین صادره از آخرین وارده، استهلاک سرقفلی، خالص مبالغ سرمایه‌گذاری شده به‌عنوان هزینه‌های پژوهش و توسعه و سایر سودهای عملیاتی (شامل سود حاصل از سرمایه‌گذاری) پس از کم‌کردن مالیات‌های مربوط به فعالیت‌های نقدی است. : میانگین موزون هزینه سرمایه و NA: خالص دارایی‌های شرکت (ارزش دفتری خالص سرمایه در ابتدای دوره) است (باسیدور و همکاران، 1997: 15).
برای محاسبه هزینه سهام عادی که یکی از اجزای تشکیل‌دهنده هزینه سرمایه است از روش گوردون استفاده شده ‌است. در این روش، هزینه سهام عادی موجود طبق رابطه زیر محاسبه شده ‌است:
که در آن؛
: نرخ هزینه سهام عادی موجود
: سودی که در پایان سال اول پرداخت می شود
: ارزش سهام عادی در ابتدای دوره (زمان صفر)
: نرخ رشد (که در مدل، فرض می‌شود در طول زمان ثابت است) است.
همچنین، هزینه سهام عادی جدید به صورت زیر محاسبه شده ‌است:
که در آن؛ f: هزینه انتشار سهام جدید است که به صورت درصدی از قیمت فروش سهام، مطرح می‌شود (وستون و بریگام، 1975: 602 و 603).
برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای یک دورۀ t از رابطه زیر استفاده شده‌است:
در رابطۀ بالا؛ : سود عملیاتی پس از کسر مالیات در پایان دورۀ t، : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت به‌علاوۀ ارزش دفتری کل بدهی‌های شرکت پس از کم‌کردن بدهی‌های جاری بدون بهره (که همگی مربوط به پایان دورۀ t-1 هستند) است (باسیدور و همکاران، 1997: 15).
فصل چهارم
یافته های پژوهش