دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد
برنامه درسی ملی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد برنامه درسی ملی

فوریه 6, 2019 0 By 92

جمله های مربوط یادداشت و فیش برداری می شود.واحد تحلیل در متن جمله است.
3-5 روایی و پایایی
برای حصول اطمینان از وجود روایی، ازروش روایی صوری، محتوایی و نظر متخصصان استفاده شده است. به این ترتیب که فرم اولیه تحلیل محتوا، که شامل کلیه ابعاد، سطوح و مؤلفه های هوش فرهنگی بود در اختیار گروهی از صاحب نظران برنامه‌ ریزی درسی و متخصصان برای تغییر و اصلاح قرار گرفت، که پس از اعمال نظر آن ها چک لیست تحلیل محتوا در قالب چارچوب مفهومی تهیه شد. و به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش باز آزمایی استفاده شد. بدین طریق که ا سناد مورد تحلیل دوبار مورد مطالعه قرار گرفتند و مقدار ضریب همبستگی 87/0 حاصل گشت.
3-6 روش اجرا و جمع‌آوری اطلاعات پژوهش
در این مطالعه، تحلیل محتوای سندهای مذکور در سه مرحله انجام گرفته است:
در مرحله مقدماتی:
1- تعیین جامعه پژوهش.
2- تعیین نمونه پژوهش.
3- مطالعه مبانی علمی، مقالات، کتب و منابع مربوط به هوش فرهنگی.
4- استخراج مؤلفه های اصلی و مؤلفه های فرعی که در ذیل هر مؤلفه می گنجد.
مرحله دوم: روایی و پایایی ابزار
مرحله سوم: اجرای پژوهش
1- تحلیل جملات به عنوان واحد تحلیل.
2- استخراج و ثبت موارد مرتبط.
3- شمارش فراوانی هرکدام ازمؤلفه ها.
4- پاسخ به سوالات تحقیق.
5- تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات.
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش
در بخش اول پژوهش تحلیل داده های اسنادی به روش کیفی صورت پذیرفت، اما در بخش دوم با توجه به روش انجام پژوهش ماهیت، هدف و نوع مقیاس اندازه گیری، تحلیل آماری داده های پژوهش در سطح توصیفی انجام شد، البته در این ارتباط ضمن بهره مندی از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی چون؛ فراوانی، درصد، میانگین، رتبه بندی و جداول توصیفی؛ داده های پژوهش در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون(استخراج فراوانی مؤلفه ها و درج آن در جدول مربوطه، به هنجار کردن داده های جدول فراوانی، محاسبه بار اطلاعاتی مقوله ها و به دست آوردن ضریب اهمیت آن ها) تجزیه، تحلیل و توصیف شد.
مرحله اول: ماتریس فراوانی های جدول فراوانی باید بهنجار شوند که برای این کار از این رابطه استفاده می‌شود:
هنجار شده ی ماتریس فروانی =P
فروانی مقوله=F
شماره پاسخگو=i
شماره مقوله = j
تعداد پاسخگو = m
مرحله دوم: بار اطلاعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون های مربوطه قرار می دهیم و برای این منظور از رابطه زیر استفاده می شود:
هنجار شده ی ماتریس = P
J =(1,2,…,n)
لگاریتم =
شماره مقوله = j
شماره پاسخگو = I
مرحله سوم: با بهره گرفتن از بار اطلاعاتی مقوله ها (i=1,2,…,n) ضریب اهمیت هر یک از مقوله ها محاسبه شده و هر مقوله ای که دارای بار اطلاعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت (Wj) بیشتری برخوردار است. که برای محاسبه ی ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده شده:
درجه ی اهمیت =
باراطلاعاتی هرمقوله = Ej
تعداد مقوله ها = n
شماره مقوله = j
لازم به ذکر است در محاسبه ی Ej مقادیر Pij که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جواب بی نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک 00001/0 جایگزین شده است اما j شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل پاسخگوها مشخص می کند از طرفی با توجه به بردار w، مقوله های حاصل از پیام را نیز رتبه بندی می کنیم.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه
یک برنامه ریزی خوب و پژوهش مستلزم پیش بینی روش های مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش های آماری به عنوان یک فرایند علمی، یکی از مجموعه فعالیت های اساسی هر کار پژوهشی است.
در این فصل، یافته های حاصل از تحلیل محتوای سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیان می شود. ابتدا میزان پرداختن به مؤلفه های هوش فرهنگی( فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) در سند برنامه درسی وسند تحول بنیادین، به صورت کامل یعنی مصداق های پیدا شده برای هرمؤلفه آورده شده در ضمن صفحه، پاراگراف و خط آن مصداق نیز نوشته شده است(جداول4-1-1-1تا4-1-1-4)و(جداول4-2-1-1 تا4-2-1-4) سپس این یافته ها به صورت مجموع فراوانی و درصدهای به دست آمده بر حسب هر مؤلفه در اسناد ذکر شده(جداول 4-1-2 و 4-2-2) و توزیع فراوانی مؤلفه های هوش فرهنگی در بخش های مختلف سند برنامه درسی(جدول4-1-3) و بخش های سند تحول بنیادین(جدول4-2-3) آورده می شودو بر طبق مرحله اول روش آنتروپی شانون به صورت داده های بهنجار شده در آمده اند. سپس بر اساس مرحله دوم و سوم روش آنتروپی شانون مقدار بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت داده های حاصل از جداول (4-1-5 و4-1-6) در سند برنامه درسی و(4-2-5 و4-2-6) آورده شده است که میتوان ضریب اهمیت و جایگاه هر مؤلفه هوش فرهنگی را درسند برنامه درسی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیان کرد.
جدول 4-1-1-1میزان بعد فراشناختی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران.
ردیف
مؤلفه
صفحه
قسمت/پارگراف
بند
خط
مصداق
1
آگاهی از دانش فرهنگی در تعامل با افرادی از پیشینه فرهنگی مختلف
43
9/1/5/2
شناخت تهاجم فرهنگی و راه‌های مقابله با آن
44
10/2/5/2
شناخت مفهوم جهانی شدن، ابعاد و پیامد‌های آن
44
12/2/5/2
درک رابطه‌ خرده فرهنگ‌های ایرانی با فرهنگ ملی و فرهنگ بومی با سایر فرهنگ‌ها
44
13/2/5/2
توجه به دانشهای پیشرفته مورد نیاز جامعه واهمیت توسعه علمی و فناوری درکشور
46
4/3/6/2
بصیرت نسبت به جایگاه و رسالت جهانی ایران اسلامی و نظام مردم سالار دینی و دوستان و دشمنان آن
59
آگاهی ازترفندهای استعماردرآسیب رساندن به اسلام، مسلمانان ووحدت مردم ایران
87
3
8
دست‌یابی به سواد فرهنگی و میان فرهنگی برای درک ارتباط فرهنگ‌ها، اقوام و ملیت‌ها در سطح ملی و جهانیْ و ارتباط خرده فرهنگ‌ها با فرهنگ غالب، تمایز فرهنگ مدرن و سنتی،

101
2
1
پرورش علمی متربیان و برخوردار شدن ایشان ازسواد علمی فنّاورانه در بُعد اجتماعی لازمه‌ بقای عزت مدار و توسعه‌ پایدار ایران اسلامی است،
2
بکارگیری دانش فرهنگی در تعاملات میان فرهنگی
7
1
تولید برنامه درسی ملی ایران براساس مبانی،ارزشها واهداف…وبا استفاده از توانمندیهای بومی و ملی و…
8
10
به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان ونیز کمیته های ستادی واستانی…ویافته های نشستهای منطقه ای وسراسری و همایشها
13
2
6
توجه به ویژگیهای بومی بودن، مستقل بودن، کارامد بودن الگوی پیشنهادی در عین استفاده از همه تجربه های موفق جهانی
14
2
بهره مند از تجربه های موفق ملی وجهانی با بهره گرفتن از ابزار و شیوه های علمی و…
22
42/4/1
ارتقا جایگاه علمی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی و معنوی ایران در عرصه بین الملل
23
447/4/1
ارتقا جایگاه امت اسلامی در عرصه های علمی وفناوری ….در جهان
24
7/5/1
…گسترش عدالت و تشکیل تمدن اسلامی در راستای ظهور و تشکیل دولت عدل جهانی است؛
29
7/7/1
برنامه‌ درسی در برخورد با فرهنگ ملی و خرده فرهنگ‌ها باید نقش فعال، وحدت‌‌گرا و تعالی بخشی ایفا کند؛
29
8/7/1
نهاد تعلیم و تربیت با سایر نهادها در ارتباط متقابل می‌باشد و وظیفه دارد ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و مطالبات اجتماعی رسالت تربیتی خود را به درستی ایفا کند
58
درک خدمات اسلام به فرهنگ و تمدن بشری
60
تلاش در پیشرفت علمی و فنّاوری کشور و ایمان به توانایی مردم ایران در رقابت جهانی
61
تفکر در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فنّاوری کشور
96
2
10
متربیان باید ویژگی‌های تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی و تأثیر آن در توسعه‌ جامعه‌ بشری را درک کرده و…
101
2
5
رشدوارتقاتوانمندیهاوشایستگیهای…دانشی، مهارتی و اخلاقی..در ارتقا زندگی فردی،خانوادگی، ملی و جهانی می انجامد
103
2
10/6/3
1
آموزش زبان‌های خارجی بستر مناسبی را برای درک و دریافت و انتقال میراث فرهنگی و دستاوردهای دانش بشری در قالب‌های … برای مقاصد و مخاطبان گوناگون در مبادلات بین فرهنگی فراهم می‌کند.
125
2/1/2/6
حداکثر تلاش نظام آپ در تولید مواد و رسانه های یادگیری با بهره گیری از دانش و فناوری بومی
133
3/2/3/7
برگزاری نشست‌های علمی در سطح مدرسه، منطقه و استان به منظور تبادل تجربیات، شناسایی مسائل و انعکاس آن به سطوح بالاتر
133
3/3/3/7
برگزاری نشست‌های علمی در سطح مدرسه، منطقه و استان به منظور تبادل تجربیات، شناسایی مسائل و انعکاس آن به سطوح بالاتر
3
تعدیل دانش فرهنگی در تعامل با مردم فرهنگ های آشنا
31
4/9/1
توجه جامع و متعادل برنامه‌‌های درسی و تربیتی به نیازهای کنونی و آینده‌ متربی و جامعه در سطوح محلی، ملی و جهانی و در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، علمی، ..
58
درک اهمیت تعامل سازنده با سایر فرهنگ‌ها و پیامدهای تقلید کورکورانه از عملکرد جوامع غیر مسلمان و…
4
بررسی صحت و سقم دانش فرهنگی در تعامل با افرادی از فرهنگ های مختلف
96
2
6
متربیان نیاز دارند در آموزش‌های مدرسه‌ای فرصت‌هایی برای به چالش کشیدن ایده‌های خود و دیگران در خصوص مسائل اجتماعی در سطح محلی، ملی و جهانی را در اختیار داشته باشند
120
3/4/5
در تدوین الگوی جامع ارزش‌یابی لازم است با توجه به استانداردهای جهانی، منطقه‌ای و ملی، آزمون‌های دوره‌ای به منظور تعیین کیفیت عملکرد نظام آموزشی در دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی در نظر گرفته شود.
133
5/2/3/7
ارزیابی از محصول برنامه در سطح مدرسه، منطقه، استان و سطح ملی به منظور تعیین میزان تحقق اهداف و نیازهای آموزشی، حمایت‌های علمی و اجرایی از معلمان و مدارس
137
3/2/8
ارزش‌یابی از برنامه درسی ملی باید میزان ارزشمندی، جامعیت، کارامدی، اثربخشی و قابلیت تعمیم برنامه درسی ملی و معضلات اجرایی آن را در سطوح مختلف ملی، استان، منطقه‌ و مدرسه منعکس کرده و امکان بهبود برنامه درسی و تعالی عملکرد نظام آموزشی را فراهم نماید
جدول4-1-1-2میزان بعد شناختی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران.
ردیف
مؤلفه
صفحه
قسمت/پارگراف
بند
خط
مصداق
5
آشنایی با نظام های قانونی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی ومذهبی فرهنگ های دیگر
43
15/1/5/2
شناخت مسائل سیاسی جهان، خاصه خاورمیانه و…
44
8/2/5/2
شناخت ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جهان
55
شناخت مفهوم ولایت فقیه و نظام حکومت اسلامی و مقایسه آن با سایر حکومتها
58
شناخت اصول مشترک ادیان
59
شناخت نهادهای بین المللی و نقش سازمان ملل در دنیای امروز
59
شناخت علم اقتصاد و مسائل کلان اقتصادی کشور
59
آگاهی از مناسبات اقتصادی حاکم بر دنیای امروز
6
آشنایی با باورها و ارزشهای فرهنگ های دیگر
14
6
… ووفادار به ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی
22
ج
ارزش های مرتبط با خانواده، کشور، امت اسلامی و جامعه جهانی
22
31/4/1
ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی و منافع ملی بر منافع حزبی وگروهی
22
38/4/1
احترام به مظاهر ملی(پرچم، سرود ملی، زبان فارسی و جشنهای ملی
22
43/4/1
وحدت و همبستگی بین مسلمانان
23
50/4/1
احترام به پیمانهای معتبر جهانی
23
ج4
ارزش های مربوط به جامعه جهانی
58
آگاهی از فرهنگ و تم
دن اسلام ، ایران و جهان
60
درک رعایت ارزش های اخلاقی در رابطه با کشور و سایر انسان های جهان
86
1
مجموعه تجربیات ارائه شده در قالبهای گوناگون زبان وادب فارسی متربیان را افرادی پایبند به ارزش‌های ملی و دینی و متخلق به آداب و اخلاق متعلق به این سرزمین می پرورد، و آنان را در حفظ فرهنگ و تمدن خویش توانمند می‌کند.
91
4
1
متربیان در باز‌ی‌ها‌ی بومی ‌و محلی با فرهنگ، اخلاق، و مهارت‌ها‌ی زندگی و ارزش‌ها‌ی د‌ینی و ملی آشنا می‌شوند
103
10/6/3
4
زبان خارجی باید … در جهان فراتر رود و بستری برای تقویت فرهنگ ملی و باورها و ارزشهادر نظر گرفته شود
7
آشنایی با نظام های ازدواج و طلاق فرهنگ های دیگر
8
آشنایی با هنر و صنایع دستی فرهنگ های دیگر
47
10/4/6/2
حفظ و تعالی میراث فرهنگی و سرمایه‌های طبیعی ایران و جهان.
52
شناخت هنرهای بومی و ملی
59
آشنایی با هنرهای ملی، آثار فرهنگی و هنری و چهره های برجسته‌ آن به …
60
ارزش گذاری برای میراث فرهنگی کشور و نقد و بررسی آن
61
ارزیابی و تشخیص فرهنگ و هنر اصیل کشور
87
9
.شناختی که در اثر آشنایی با هنرها و میراث فرهنگی ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز حفظ، احیا واشاعه‌ هنرهای ایرانی- اسلامی، هویت بخشی به فرد و جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگی است.
9
آشنایی با دستور زبان فرهنگ های دیگر
55
آگاهی از اهمیت زبان و ادبیات فارسی در حفظ وحدت ملی و شناخت فرهنگ ملی و اسلامی
58
شناخت زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ دینی ، بومی و ملی
84
3/6/3
6
زبان و ادبیات فارسی، رمز هویت ملّی و سبب پیوستگی و وحدت همه‌ اقوام ایرانی وگنجینه‌ گران ‌ارجی است که گذشته را به حال و آینده پیوند می‌دهد
85
9
استفاده از زبان برای آشنایی با پیشینه فرهنگی ، حفظ آداب ورسوم قومی –محلی
10
آشنایی با رفتارهای غیر کلامی فرهنگ های دیگر
22
36/4/1
پاسداشت از خدمات شخصیتهای مؤثر در عرصه های مهم فرهنگی…سیاسی، هنری و اجتماعی در تاریخ و تمدن ایران و اسلام
23
54/4/1
گسترش عدالت و فضایل اخلاقی و معنوی در جهان
39
19/1/4/1
شناخت تحلیلی موقعیت‌ها، روابط و مسائل محلی، ملی و جهانی به‌صورت نظام‌یافته؛
40
14/2/4/2
شناخت سرزمین‌ها، فرهنگ‌ها و ملل
42
1/1/5/2

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آگاهی و علاقه نسبت به تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در سطح محلی و ملی؛
45
5/1/5/2
شناخت و آمادگی اجتماعی در مقابله با دشمنان ایران اسلامی و درک ضرورت وحدت ملی؛
45
6/3/5/2
وحدت فرهنگی و دینی و نداشتن احساسات‌نژاد پرستانه
46
7/3/6/2
معرفت نسبت به گذشته و حال جوامع بشری بویژه فرهنگ وتمدن اسلام و ایران
52
شناخت اقوام ایرانی و درک ضرورت همبستگی مردم
52
شناخت برخی از اداب و رسوم ایرانی و اسلامی و میراث فرهنگی ایران با یکدیگر
55
معرفت نسبت به گذشته و حال جامعه‌ ایران و جوامع بشری در ابعاد تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی
55
اگاهی از ریشه های جنگ و نزاع در بین افراد و جوامع بشری
58
شناخت تاریخ ، جغرافیا ، فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران و درک هویت اسلامی و ملی
58
شناخت مسائل محلی، ملی و جهانی
86
4/6/3
3
فرهنگ شامل: باورها و ارزش‌ها، تاریخ گذشته، مفاخر ملی، آداب و سنت‌ها، قوانین، آثار باستانی هنر و ادبیات گذشته و معاصر است
جدول4-1-1-3 میزان بعد انگیزشی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران.
ردیف
مؤلفه
صفحه
قسمت/پارگراف
بند
خط
مصداق
11
لذت بردن از تعامل با مردم فرهنگ های دیگر
43
18/1/5/2
اهتمام برای تقویت روحیه کار کردن و تلاش در راه پیشرفت ملی
44
5/3/5/2
علاقه به رقابت با جوامع پیشرفته
50
به اجرای سرودها، شنیدن قصه‌ها و نمایش‌های محلی از خود علاقه نشان می‌دهد.
53
ارج نهادن به آداب و سنت‌های محلی، ملی و اسلامی
12
لذت بردن از زندگی در فرهنگ های دیگر