دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد
برنامه درسی ملی-خرید پایان نامه کامل

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد برنامه درسی ملی-خرید پایان نامه کامل

فوریه 6, 2019 0 By 92

متفاوت و مجزا هستند.

ب) ساختار هوش عاطفی یک زیر مجموعه از هوش اجتماعی را در بر می گیرد.
کج) ساختار هوش فرهنگی یک زیر مجموعه از هوش اجتماعی را در بر می گیرد.
د) ساختار هوش فرهنگی، مؤلفه هایی دارد که متفاوت از ساختار هوش عاطفی است.
ه) ساختار هوش فرهنگی، مؤلفه هایی دارد که با ساختار هوش عاطفی همپوشانی دارد.
و) میزان و سطوح بیشتر افشاء فرهنگی به گونه ای مثبت هوش فرهنگی و هوش عاطفی را تحت تاثیر قرار می دهد.
5. در تحقیقی که توسط تای و تمپلر و چندراسکر(2006) با عنوان “هوش فرهنگی انگیزشی، پیش نمایش واقع بینانه شغلی، پیش نمایش واقع بینانه شرایط زندگی و تطبیق پذیری بین فرهنگی” انجام پذیرفت، محققان به بررسی رابطه عامل انگیزشی هوش فرهنگی و پیش نمایش واقع بینانه در جهت تطبیق پذیری بین فرهنگی(تطبیق پذیری کاری، عمومی، تعاملی) کارشناسان و متخصصان جهانی پرداختند. تجزیه و تحلیل رگرسیون رابطه مثبت بین هوش فرهنگی انگیزشی و هر سه نوع تطبیق پذیری را نشان داد. پیش نمایش واقع بینانه شغلی با تطبیق پذیری شغلی و پیش نمایش واقع بینانه شرایط زندگی با تطبیق پذیری عمومی در ارتباط می باشد. هوش فرهنگی انگیزشی با تطبیق پذیری شغلی و تطبیق پذیری عمومی علاوه بر پیش نمایش واقع بینانه شرایط زندگی ارتباط دارد. در کل این تحقیق بر اهمیت و کاربرد هوش فرهنگی انگیزشی در درک و شناخت تطبیق پذیر بین فرهنگی تاکید می نماید.
6. توماس و اینکسون(2003) به پژوهشی با عنوان”هوش فرهنگی: مهارت های افراد برای تجارت جهانی” پرداختند که نتایج در این رابطه نشان داد ضمن ایجاد مهارتهای سازگاری، رفتارهایی موجب می شود، که این رفتارها می تواند افراد را در موقعیت های بین فرهنگی یا چند فرهنگی اثربخش دانست.
2-14 سند برنامه درسی ملی ایران
برنامه درسی ملی سندی است که نقشه‌ کلان برنامه‌ درسی و چارچوب نظام برنامه‌ریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبیین می نماید.
تولید برنامه‌ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی، ارزش‌ها و اهداف تربیت اسلامی و با استفاده ازتوانمندی‌های بومی و ملّی و بهره‌برداری از تجربه‌های معتبر و موفق جهانی، در پاسخ به نیازها و مطالبات جامعه‌ پویای ایران اسلامی، الگوی تازه‌ای از برنامه‌های درسی و تربیتی را ارائه می‌دهد و گامی مهم در راستای مستندسازی و کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت کشور است. اهدافی که در تولید و تدوین برنامه‌ درسی ملی کشور مدّ نظر بوده است شامل:
– توجه به اهداف متعالی تربیتی و نیازهای متنوع فراگیران و جامعه برای پرورش انسانِ طراز جمهوری اسلامی ایران؛
– ترسیم نقشه‌ جامع و کلان محتوایی دستگاه رسمی و عمومی تعلیم و تربیت، به عنوان بخش مهمی از مهندسی فرهنگی کشور؛
– نوسازی و بازسازی قالب‌ها، راهبردها و رویکردهای درسی و تربیتی؛
– و ارائه‌ الگویی منسجم، کارآمد و اثربخش برای تولید برنامه‌ها، مواد، رسانه‌ها و منابع آموزشی و پرورشی.
کار تولید و تدوین این سند از اسفند ماه 1384 با تشکیل دبیرخانه‌ طرح آغاز شد و پس از تحقیقات و مطالعات اولیه و ابلاغ مصوبه‌ هفتصد و چهل و پنجمین جلسه‌ شورای عالی آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه 86، با پشتوانه‌ نیرومند حقوقی ادامه یافت. پس از بررسی‌های لازم و دست‌یابی به اهداف، تعریف و حدود طرح و خروجی مورد انتظار، کمیته‌های هفت‌گانه‌ تخصصی به شرح ذیل تشکیل شد:
1.کمیته کلیات، اصول و مبانی؛ 2. کمیته محتوای آموزشی، پرورشی و حوزه‌های یادگیری؛ 3. کمیته ساختار، مقاطع، رشته‌ها و زمان؛ 4. کمیته میزان اختیارات و کاهش تمرکز؛ 5. کمیته ارزش‌یابی از پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یاددهی – یادگیری؛ 6. کمیته مواد، رسانه‌ها و محیط‌های یادگیری؛
7. کمیته ارزش‌یابی از برنامه ‌درسی ملی و اقتضائات اجرایی.
هم‌زمان با سایر فعالیت‌ها، برای تبیین ابعاد طرح و استفاده از یافته‌های علمی و پژوهشی در بخش‌های مختلف برنامه‌ درسی ملّی، شش عنوان پژوهشی: 1. مطالعات نظری، تطبیقی در حوزه‌ آموزش و پرورش؛
2. بررسی مبانی جامعه شناختی برنامه‌ درسی؛ 3. بررسی مبانی روان‌شناختی برنامه‌ درسی؛ 4. بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه‌ برنامه‌ درسی؛ 5. بررسی اسناد، مصوبات و دیدگاه‌های مسئولان عالی نظام در حوزه‌ برنامه‌های درسی؛ و6. بررسی تاریخچه و وضعیت موجود برنامه‌ درسی در جهان و ایران، تعریف و نسبت به اجرای آن توسط محققان محترم اقدام شد. علاوه بر این، هر یک از کمیته‌های تخصصی نیز برحسب موضوع کار، مطالعات گسترده‌ای را در زمینه‌ آسیب‌شناسی وضع موجود، بررسی تجربه سایر کشورها و تبیین ابعاد علمی موضوع با بهره گرفتن از تحقیقات موجود انجام دادند.
به منظور بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان و نیز کمیته‌های ستادی و استانی در ارتباط با ابعاد و جهت‌گیری‌های برنامه‌ درسی ملی، جلسات کارشناسی، نشست‌های منطقه‌ای و سراسری و همایش‌ها و هم‌اندیشی‌های متعددی در طی سال‌های 85 تا 87 برگزار گردید و یافته‌های آن در جهت تدوین سند در اختیار کمیته‌های تخصصی قرار گرفت.
بالاخره نخستین نگاشت برنامه‌ درسی ملی در بهمن ماه 87 تدوین و برای اظهارنظر در اختیار صاحب نظران وکارشناسان حوزه‌های ستادی و استانی قرار داده
شد. پس از جمع‌بندی و بررسی کلیه‌ یافته‌ها در جلسات کارگروه تلفیق، دومین نگاشت سند در 25 اسفند ماه 87 برای استفاده از نظرات فرهنگیان و صاحب‌نظران به همراه پرسش‌نامه ارزیابی، بر روی سایت دفتر تألیف و برنامه‌ریزی کتب درسی قرار گرفت؛ هم‌زمان برای نقد و اصلاح، طی جلسات متعدد و طولانی در کمیسیون راهبری طرح با ریاست وزیر محترم وقت آموزش و پرورش و حضور اعضای شورای مشورتی ستاد تحول بنیادین و نیز در چندین نشست کارشناسی و تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
متن سند برنامه درسی ملی ایران، نتیجه‌ آخرین اصلاحات کارگروه تلفیق تا آذرماه سال 1388 است که برای تقدیم به شورای عالی آموزش و پرورش و سایر مراجع ذی‌صلاح آماده شده است.
گر چه تلاش همه‌ دست‌اندرکاران این امر خطیر بر آن بوده است که به اصول حاکم بر فرایند تولید وفادار بمانند، ولی تنگناها و محدودیت‌های علمی و کارشناسی، فقدان پیشینه تولید برنامه‌ درسی ملی کشور و فراتر از آن تفاوت‌های بنیادین گفتمان غالب در عرصه‌ علوم تربیتی با مبانی فلسفه‌ تربیتی اسلام، چالش‌های جدی را در جریان تولید این سند برانگیخته است. پدیدآورندگان این سند با وقوف کامل به این تنگناها و با دغدغه نسبت به تمهیدات و پشتیبانی‌های کافی برای تحقق برنامه، برآن‌اند که آن‌چه طراحی و تولید شده است، تنها گام نخست برای چرخش وضعیت موجود به سمت مطلوب تلقی می‌شود و قطعاً کلام آخر نیست.
با توجه به مشارکت گسترده‌ کارشناسان، صاحب‌نظران و متخصصان در تولید این سند و به خصوص هم‌فکری و حضور جدی مدیران و کارشناسان سطوح صف و ستاد آموزش و پرورش، می‌توان این طرح را محصول تحول خواهی و اشتیاق فرهنگیان دغدغه‌مند نسبت به اصلاح کاستی‌های کنونی دانست.
اهداف تولید برنامه‌ درسی ملی:
تعیین رویکرد و اهداف برنامه‌ درسی در سطح نظام آموزشی، دوره‌های تحصیلی و حوزه‌های یادگیری؛
تعیین منطق، جهت‌گیری‌ها و ابعاد هر یک از حوزه‌های یادگیری؛
تعیین اصول، سیاست‌ها و فرایند تدوین برنامه‌ درسی؛
تعیین اصول، سیاست‌ها و فرایند اجرای برنامه‌ درسی؛
تعیین اصول و سیاست‌های ناظر بر مواد و منابع آموزشی؛
تعیین ساختار، اصول، و فرایند ارزش‌یابی و اصلاح برنامه‌ درسی؛
تعیین و تبیین نظام برنامه‌ریزی درسی کشور.
اصول حاکم بر فرایند تولید برنامه‌ درسی ملی:
اصل رعایت مبانی اسلامی تعلیم و تربیت، دیدگاه‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری؛
اصل مشارکت و بهره‌گیری از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، کارشناسان و فرهنگیان در همه‌ سطوح صف و ستاد؛
اصل تعامل فعال با نهادهای فرابخشی؛
رعایت آرمان‌گرایی، واقع‌بینی و آینده‌نگری به گونه‌ای هماهنگ و متعادل؛
جامعیت، انسجام و هماهنگی در مؤلفه‌ها و عناصر سند؛
توجه به ویژگی‌های بومی بودن، مستقل بودن و کارآمد بودن الگوی پیشنهادی در عین استفاده از همه‌ تجربه‌های موفق جهانی؛
بهره‌گیری از تجارب، منابع و پژوهش‌های پیشین و پرهیز از دوباره کاری؛
برنامه‌ریزی و فرهنگ سازی برای اجرا و اشاعه‌ یافته‌های مصوب به موازات تکمیل و پیشرفت طرح؛
وضوح و شفافیت و عدم ابهام و کلی‌گویی در سند.
2- 15سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
تحقق ارزش ها و آرمان های متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همه جانبه در ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. عرصه تعلیم و تربیت از مهم ترین زیر ساخت های تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه های مختلف است و تحقق آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضورسازنده، فعال و پیشرو در میان ملت ها وکسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گروه تربیت انسان های عالم، متقی و آزاده و اخلاقی است. تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهانی و تمدن اسلامی ایرانی باشد. در پرتو چنین سرمایه انسانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته است و در سایه چنین حکومتی ظرفیت و استعداد های بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید.

تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد. در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده تا با الهام گیری از اسناد بالا دستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404هجری شمسی تبیین شود. تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آرمان های بلند نظام اسلامی باید معطوف به چشم اندازی باشد که در افق روشن 1404، ترسیم گر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی و الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین المللی است.
اگر چه در سه دهه گذشته تلاش های وافری از طرف مسئولان و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور به عمل آمد که خوشبختانه نتایج مثبت و مفیدی نیز برجای گذاشته است؛ ولی هنوز آموزش و پرورش با چالش های جدی روبه رو است و برون داد آن در طراز جمهوری اسلامی ایران و پاسخ گوی تحولات محیطی و نیازهای جامعه نمی باشد. از این روتاکیدات رهبر انقلاب اسلامی مبنی برضرورت تحول بنیادی در آموزش و پرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی- ایرانی و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی برای تحول و پرهیز از الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض، چراغ راه برون رفت از چالش های نظام آموزشی کشور است. خوشبختانه با درک ضرورت و اهمیت این امر و در پاسخ به ندای هوشمندانه رهبری معظم انقلاب اسلامی، طرح تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران پس از تدوین و تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و سرانجام پس از شکل گیری حلقه های کارشناسی- پژوهشی با مشارکت صاحب نظران حوزوی، دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و سایر دستگاه های ذی ربط، ضمن پایبندی به دیدگاه های امام خمینی و نظرات مقام معظم رهبری درباره تحول بنیادین نظام آموزشی و همسو با اسناد فرا دستی، از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور، سند مذکور به تصویب این شورا رسید.
2-16 چارچوب مفهومی پژوهش
هوش فرهنگی
هوش فرهنگی

ابزار تحلیل : فیش برداری
ابزار تحلیل : فیش برداری
واحد تحلیل : جمله
واحد تحلیل : جمله
روش : تحلیل محتوا
روش : تحلیل محتوا
مؤلفه های (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) هوش فرهنگی
مؤلفه های (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) هوش فرهنگی
مؤلفه های (فراشناختی ،شناختی، انگیزشی ورفتاری) هوش فرهنگی
مؤلفه های (فراشناختی ،شناختی، انگیزشی ورفتاری) هوش فرهنگی
سند برنامه درسی
سند برنامه درسی
سند تحول بنیادین
سند تحول بنیادین

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

مقدمه
فصل سوم این طرح پژوهشی، به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد. روش شناسی علمی، نظامی است از قواعد و روشهایی که پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مسأله پژوهش مورد ارزشیابی قرار می گیرد. روش، لازمه دستیابی به دانش و ابزاری جهت حرکت از مجهولات به معلومات است. هدف از روش علمی، کشف حقیقت است. تحقیق از نظر روش شناسی، کاربرد روش های علمی در حل یک مسأله یا پاسخگویی به یک سؤال می باشد. مراحل انجام تحقیق در شکل زیر نشان داده شده است. (شکل شماره3-1)

برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد، بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شود، زیرا که انتخاب نادرست منجر به نتیجه گیری نادرست می شود. در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، روش های گرد آوری اطلاعات و جامعه آماری پرداخته وسپس پایایی و اعتبار ابزار سنجش مورد بررسی و روش های آماری تحلیل داده ها بیان می شود.
3-1روش پژوهش
نوع این پژوهش توصیفی و درگروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. و روش مورد استفاده، روش کمی و از نوع تحلیل محتوا می باشد.
تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت است از: قرار دادن اجزای یک متن(کلمات، جملات، پاراگراف ها و… بر حسب واحدهایی که انتخاب می شوند) در مقولاتی که از پیش تعیین شده اند. البته تحلیل محتوا تنها محدود به متن و نوشته نمی شود، بلکه می تواند شامل سایر مطالب از جمله تصاویر، نقشه ها، نقاشی ها و نمودارها نیز باشد(رضوانی، 1389 : 156 – 137).
لازم به ذکر است که در بخش تحلیل محتوا از تکنیک تحلیلی آنتروپی شانون استفاده شده است. تکنیک آنتروپی شانون که بر گرفته از نظریه سیستم ها است، پردازش داده ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدیدی مطرح می کند. بدین صورت که، بعد از شناسایی مؤلفه های هوش فرهنگی و سطوح آن ابتدا پیام برحسب مقوله ها به تناسب هر منبع در قالب فراوانی شمارش شد. بر اساس داده های جدول فراوانی، این داده ها به هنجار گردیدند، سپس بار اطلاعاتی هر مقوله محاسبه و در آخر با بهره گرفتن از بار اطلاعاتی مقوله ها ضریب اهمیت هر یک از مقوله ها به دست آمد (آذر، 1380: 5 – 4).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

واحد تحلیل محتوا در پژوهش شامل: جمله، بوده و مقوله بندی و تعیین شاخص ها با روش جعبه ای صورت گرفت، یعنی طبقات(مقوله ها) قبل از اجرای تحقیق تعیین شدند که به همین دلیل به آن، روش از پیش تعیین شده نیز می گویند (نوریان، 1389: 65).
از آنجا که سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نقشه ی راه آموزش و پرورش خواهد بود نیاز به تحلیل و بررسی عملی دارد. این تحلیل به دست اندرکاران کمک می کند تا در انتخاب، تهیه و تدوین و گزینش مطالب، تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند. بنابراین پژوهشگر سعی کرده است با تمرکز به تحلیل سند برنامه درسی و سندتحول، اطلاعات دقیق و عمیقی درباره پرداختن به مؤلفه های هوش فرهنگی دراین دو سند به دست آورد.
3-2 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش سند برنامه درسی ملی ایران( نگاشت سوم ) و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد.
3-3 نمونه و روش نمونه گیری
نمونه و نمونه گیری از مهم ترین مباحث در آمار علوم انسانی است. دراین پژوهش به علت محدودیت جامعه پژوهش که شامل دو سند :
سند برنامه درسی ملی ایران 2- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نمونه گیری صورت نگرفته و کل جامعه متنی به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شده است.
3-4 ابزار پژوهش
برای استخراج فراوانی مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از چک لیست تحلیل محتوای، از پیش سازمان یافته استفاده شده است. این ابزار دارای 4مؤلفه اصلی فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری هوش فرهنگی و20 مؤلفه ی فرعی می باشد.
روش کار در پژوهش حاضر به این صورت است که متن کامل سند برنامه درسی و سند تحول بنیادین به طور دقیق مورد مطالعه قرار می گیرد و