ترفیع سبز-/پایان نامه آميخته بازاريابي سبز

ترفیع سبز-/پایان نامه آميخته بازاريابي سبز

ژانویه 20, 2019 0 By unizob

– ترفیع سبز

به معنای انتقال اطلاعات زیست محیطی واقعی به مصرف کنندگانی است که با فعالیت های شرکت در ارتباط اند. (کاردان زیرک،1391،ص36)
اهداف آگاهی های تبلیغاتی سبز، تحت تأثیر قرار دادن رفتار خرید مصرف کنندگان از طریق تشویق آنها به خرید محصولاتی است که به محیط زیست صدمه نمی زند و همچنین هدایت آنها در جهت توجه به نتایج مثبت رفتار خریدشان، هم برای خودشان و هم برای محیط زیست است.( عالی پور، 1392،ص43)
به اعتقاد پولونسكي[1]، يك تبليغ محيط زيست دوستانه شامل اطلاعات يا ادعاهایي است راجع به اينكه محصول تبليغ شده يا تبليغ كننده چگونه مي توانند در بهبود وضعيت محيط زيست و كاهش تخريب آن مشاركت داشته باشند. ترفیع سبز را هر تبليغي كه شامل پيام هاي محيط زيست دوستانه و پايداري محيط زيست؛ كه نيازها و خواسته هاي سهامداراني را كه نگراني هاي زيست محيطي دارند، تعريف نموده اند. در مطالعه اي ديگر، تبليغ سبز ايجاد ادعايي راجع به اينكه محصول از مواد سازگار با محيط زيست ساخته شده و از يك بسته بندي سازگار با محيط زيست برخوردار بوده یا نه، تعريف گرديده است. (یاری،1391،ص169)
پولونسكي ضمن اشاره به ترفيعات سبز به عنوان ترفيع ويژگي هاي زيست محيطي محصولات، معتقدند چنين ترفيعاتي بايد اطلاعات زيست محيطي را به آگاهي مشترياني كه با شركت در ارتباط هستند برساند. در اين رابطه گروهي از محققان به بررسي تأثير تبليغات سبز بر رفتار محيط زيست دوستانه مصرف كننده پرداختند و چنين نتيجه گرفتند كه زنان مسئوليت پذيري بيشتري در قبال محيط زيست داشته و نسبت به تبليغات و كالاهاي سبز نيز نگرش مثبت تري دارند. گروهي از تحقيقات نيز در همين رابطه صورت گرفته كه گاهاً نتايج متفاوتي نسبت به هم داشته اند. بنابراين بايد به بازاريابان سبز اجازه داده شود كه از تبليغات سبز به عنوان ابزاري درجهت رسيدن به مشتريان بالقوه استفاده نمايند. بدين وسيله مصرف كننده نه تنها در مورد اينكه كالا چگونه به حفاظت از محيط زيست كمك مي كند آگاهي مي يابد، بلكه ترغيب مي شود كه از كالا خريد نمايد. (همان منبع،ص170)

2-1-17-3-قيمت سبز

اگرچه محصولات سازگار با محیط زیست و پایداری زیست محیطی می توانند تحت تأثیر تصمیمات و علایق مصرف کنندگان قرار گیرند، با این حال شاخص قیمت همچنان عاملی تعیین کننده است.(شادفر،1387، ص63)

قيمت سبز را تنظيم قيمت براي كالاهاي سبز، به گونه اي كه بين حساسيت مصرف كننده نسبت به هزينه و تمايل او به پرداخت هزينه بيشتر براي كالاي سازگار با محيط زيست تعادل ايجاد كند، تعريف كرده اند. مطالعات مختلف بيانگر اهميت قيمت در خريد مشتري و همچنين رضايت وي مي باشد. از جمله مطالعات در اين زمينه مطالعات هرمان، ژيا، مونرو و هيوبر[2] است كه معتقدند قيمت يك عامل مهم در خريد مشتري است؛ بنابراين در ايجاد رضايت مشتري تأثيري بسزا دارد. همچنين رضايت مصرف كننده به صورت مستقيم از طريق ادراك از قيمت و به صورت غير مستقيم از طريق منصفانه بودن قيمت تحت تاثير قرار مي گيرد. در مطالعه اي ديگر لي، ايليا و لاوسون[3] تاثير ادراك مصرف كننده از منصفانه بودن قيمت را بر تصميم خريد آن بررسي نموده و از آن به عنوان پيش بيني كننده اي مناسب براي تصميم خريد مصرف كننده نام مي برند. از جمله معيارهايي كه مصرف كننده هنگام خريد در نظر مي گيرد ارزش خوب در قبال پول پرداختي بيان شده است. (یاری،1391،ص170)

[1] Polonsky
[2] Herrmann; Xia; Monroe& Huber
[3] Lee; Illia & Lawson
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسي تأثير آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد مصرف كنندگان(مطالعه موردي: مصرف كنندگان محصولات لبني شركت پگاه در شهرستان رشت)