تحلیل زبانی سرود انگد روشنان مانوی- قسمت ۲۵

تحلیل زبانی سرود انگد روشنان مانوی- قسمت ۲۵

آوریل 8, 2021 0 By مدیر سایت

a:       [  
frahId kird …… iskarfiSn
b:      [ ]   
ud ………… ud dEsmAn
Many were made …. stumbling, and destruction (?) [to the] . . . and structure.
بسیار کرده شد…….. لغزش. …….. و ساختمان.
۱۶
a:   .    …………
ud bUd ay …….
b:  b      ………… 
cE bUd ay pad dEZwAr ……
Thou wast . . . for thou wast (?) in affliction….
بودی …….. که در دشواری بودی ……..
۱۷
a:       ………… 
aZ Ed frAZ ………
b: [.    ………… 
………
Hence! [spirit, come!] …
نزدیک آی …………….
(End of this fragment of the seventh handām)
پایان این قطعه از هفتمین اندام.
Angad ROSnAn VIII
hštwm 
haZtom handAm
’ngd rwšn’n
angad rOSnAn
Eighth canto of Angad Rošnān
هشتمین اندام انگد روشنان
۱
a:        [.. 
ud padizbAd aZ man haw camag …
b: (ky) pd wysp zmbg    ’w ‘skrfyš(n) nhxt hym
kE pad wisp zambag O iskarfiSn nihaxt hEm
The . . . current is deflected (?) from me, which dragged me down in stumblings during many a fray.
آن تکان را از من دور کرد…. که در هر نبرد به لغزش افکنده شدم.
۲
a:         
ud bOxt man grIw aZ harwIn AstAr
b:        (c)[yd]  [41]
kE wisp roZAn O anjUgIft cEd niDrenjAd
My soul is saved from all the sins which day by day [oppressed] (me) [ever] in anguish.
روح من رستگار شد از همه گناهانی که هر روز [مرا] ناراحت می‌کرد و تحت فشار قرار می‌داد.
۳
a:         t(ft)[42] [
ud izGrispAd aZ man haw tArIg taft tang
b:            
kE aZ has pad nox ward kird hEm pad …
The dark, hot (?) distress is taken from me which at the outset, in the beginning, made me captive in….
آن تاریکی سوزان تنگ از من برداشته شد که در ازل از آغاز مرا با ….. اسیر کرده بودند.
۴
a:        [43]
ud padmuxt hEm padmOZan cE roSn …
b:         ……] 
ud frAmuxt az man wisp gOnag …
I am clothed with a garment of Light …. Every kind of …. is taken off from me.
در جامه‌ای از روشنی مرا پوشاندند….. همه گونه …. از من درآورده شد.
۵
a:          
ud widard hEm hawIn tanbAr dard ud anjUgIft
b:          
ud harwIn … dUr bUd ahEnd aZ man
I am passed beyond the pain and anguish of their bodies. Every …. (?) has become remote from [me].
از آن درد و عذاب جسم عبور داده شدم و همه ….. از من دور شدند.
۶
a: