تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- قسمت ۲۵

تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- قسمت ۲۵

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت

ادعا
برای بررسی این فرضیه از سؤالات ۲۱ و ۲۴ پرسشنامه برای بعد فاصله گیری و سوالات ۱ تا ۱۶ برای رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است و این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۹ نشان داده شده است.
جدول ۴-۸: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی ششم

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر رفتار شهروندی سازمانی
فرضیه‌ی فرعی ششم فاصله گیری همبستگی ۱۹۵/۰
سطح معناداری ۳۴۵/۰
حجم نمونه ۹۷

 

جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین فاصله گیری و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی برابر با ۱۹۵/۰ می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر ۳۴۵/۰ می‌باشد و در سطح اطمینان ۹۵/۰درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر پذیرفته شده و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرض   رد می‌شود. درنتیجه بین فاصله گیری و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
۴-۳-۷ آزمون فرضیه فرعی هفتم
فرضیه فرعی هفتم به بررسی رابطه بین نفوذ و پویایی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری،   (نشان دهنده ادعا) و   (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:   بین نفوذ و پویایی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
:   بین نفوذ و پویایی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا ۰=
ادعا
برای بررسی این فرضیه از سؤالات ۲۵ و ۲۸ پرسشنامه برای بعد نفوذ و پویایی و سوالات ۱ تا ۱۶ برای رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است و این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۹ نشان داده شده است.
جدول ۴-۹: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی ششم