تحلیل داده و اطلاعات

دانلود پایان نامه

محیط کشت جامد
لوله آزمایش درپوشدار
مزور
سوآپ پنبهای
سویههای باکتری
دیسک بلانک
پنس
خط کش
اتوکلاو
هود میکروبی
انکوباتور
3-3-2- محیط کشت مورد استفاده:
برای انجام این تحقیق نیاز به محیط کشت جامد برای باکتریها میباشد که از محیط کشت مولر هینتون آگار (تولید شده از شرکت مرک آلمان) استفاده گردید.
3-3-3- محیط کشت مولر هینتون آگار
یکی از محیطهای غنی برای رشد باکتریها میباشد. برای تهیه این محیط کشت با توجه به اطلاعات درج شده در روی قوطی ( 34 گرم در لیتر) برای 4 غلظت اسانس در 3 تکرار برای 3 باکتری به شرح ذیل ساخته شد.
ابتدا طبق تناسب 34 گرم در لیتر برای 432 پلیت مولر هینتون آگار را با ترازوی حساس وزن و داخل ارلن با آب مقطر حل نموده، پس از بهم زدن به مدت 15 دقیقه در دمای 121 درجه سانتیگراد و فشار 5/1 اتمسفر اتوکلاو گردید و بعد از خارج کردن، اجازه داده شد تا دمای آن به 45 درجه سانتیگراد کاهش یابد و سپس محتوای استریل شده ارلن را در زیر هود میکروبی به پلیتهای یکبار مصرف استریل انتقال داده شدند.
پلیتها باید قبل از تقسیم محیط کشت همچنان درب بسته باشند. میزان محیط کشت تقسیم شده در پلیت بطور عینی باید کمتر از نصف ظرفیت آن باشد باصطلاح محیط کشت را طوری در پلیت بریزید که کف ظرف اصلی را بپوشاند. این مقدار بطور تقریبی بین 15 تا 20 میلیلیتر خواهد بود. تمامی مراحل کار را در کنار شعله زیر هود انجام دهید(ظهوریان و همکاران، 1389).
3-3-4- سویههای باکتری
برای انجام این تحقیق با توجه به مطالعات انجام شده بر روی بیماریهای عفونی و پوستی که از دیرباز تاکنون درصد عظیمی از انسانها را تحت خطر قرار میدهد انتخاب شدند که این باکتریها عبارتند از: Eshrishiacly coli 1399, Stafilococos aureus PTCC 1431 Stereptococos pyogenes PTCC 1447 که اورئوس و ایکلای را از آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان و باکتری پیوژنز را از آزمایشگاه میکروبی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان تهیه گردید.
3-3-5- تهیه غلظتهای اسانس اکالیپتوس برای بررسی اثرات ضدباکتریایی
به منظور تعیین غلظت مهارکننده رشد و حداقل غلظت کشنده باکتریها از هر کدام از اسانسها رقتی مورد نظر را جداگانه با 4 غلظت 100 درصد، 75%.، 50% و 25% برای سویههای باکتری تهیه که برای تهیه غلظتهای مختلف اسانس از حلال لازم است، در این مطالعه از حلال اتانول 96% استفاده شد بدین ترتیب که برای غلظت 75/0 از هر اسانس در زیر هود میکروبی 750 میکرولیتر اسانس را با سمپلر برداشته و با 250 میکرولیتر اتانول 96% مخلوط و برای غلظت 50/0 از هر گونه اسانس 500 میکرولیتر اسانس را با 500 میکرولیتر اتانول 96% و برای غلظت 25/0 از هر گونه اسانس 250 میکرولیتر اسانس را با 750 میکرولیتر اتانول 96% مخلوط کردیم.
3-3-6- تعیین خاصیت ضد باکتریایی اسانس
پس از تهیه سویههای باکتری، هر باکتری را برای رشد و تکثیر در یک پلیت حاوی محیط کشت جهت تقسیم کشت داده و این 3 پلیت را در انکوباتوریا دستگاه گرمخانه در دمای 37 درجه سانتیگراد برای 24 ساعت قرار گرفت.
بعد از گذشت 24 ساعت و رشد باکتری، یک کلونی از هر باکتری را بوسیله سوآپ پنبهای زیر هود در کنار شعله در 3 تکرار برای هر باکتری و برای هر گونه به صورت چمنی کشت داده و در مرحله بعد برای بررسی اثر ضدباکتریایی دیسک بلانک را به کمک پنس داخل اسانس فرو برده و دیسک آغشته به اسانس را در مرکز پلیت روی محیط کشت قرار داده و با کمی فشار بر روی محیط کشت ثابت گردید. پتریها را در حرارت 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت در انکوباتور قرار داده، پس از آن با استفاده از خطکش دقیق قطر هاله عدم رشد بر حسب میلیمتر اندازهگیری شد.
3-4- تجزیه و تحلیل دادهها