تحقیق رایگان درمورد گیاهان دارویی و بیماران مبتلا

دانلود پایان نامه

نتایج مطالعه ما استفاده سنتی خارخسک را برای درمان عفونتهای ادراری اثبات کرده است و اینکه عصاره متانولی خارخسک می تواند در بیماران مبتلا به عفونت ادراری یا سایر عفونتهای مرتبط با این باکتری استفاده شود. مطالعات بالینی بیشتری باید انجام شود تا مناسب بودن عصاره خارخسک را در درمان عفونتهای ناشی از اشریشیاکلی اثبات کند.
5-2 پیشنهادات
تعیین ترکیبات موجود در عصاره
جدا سازی و خالص سازی ترکیبات تشکیل دهندهی عصاره
تعیین تاثیر هر یک از اجزای تشکیل دهنده عصاره بر باکتریها و مشخص نمودن بهترین ترکیب موثر گیاه
بررسی خواص درمانی گیاه بر روی سایر باکتریهای بیماریزا
بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره و ترکیبات آن در حیوانات آزمایشگاهی
مقایسهی عملکرد عصاره با داروهای شیمیایی موجود در بازار برای درمان بیماریهای باکتریایی
منابع و مأخذ
منابع فارسی
ادیب فر، پ. میکرب شناسی پزشکی، چاپ هفتم انتشارات نوردانش با همکاری انتشارات بابازاده، 1383 ،ص431 تا543
آزاد بخت، م؛ رده بندی گیاهان دارویی، موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، نشر طبیب، چاپ اول، بهار 1378، ص 297
امام قریشی،ف؛اوجی،م؛کهن طب،ج؛تنیده،نادر. (1384). اثربخشی تزریق جنتامایسین یک روز در میان در درمان عفونت ادراری در موش صحرایی. مجله پزشکی هرمزگان، دوره 9، شماره 2،صفحات 125تا 130.
امیدبیگی، ر؛ رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول، طراحان نشر، تهران، 1379.ص 119
امیدبیگی، ر. (1376) رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول، انتشارات طراحان نشر، تهران،ص 190.
امیدبیگی، ر. 1384.رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد چهارم. انتشارات فکر روز،ص 106-108.
امین، غ.ر: گیاهان دارویی سنتی ایران.جلد اول. انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، 1370، ص 48.
تاج بخش، ح. باکتری شناسی عمومی. چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران،1380 ص121-149
جاکلیک، ویلت، آموس، ویلفرت، ترجمه رحیمی، م ،میکروب شنایی زینسر. چاپ سوم، .245-252, 238-237،انتشارات آییژ،1387
زرگری، ع: گیاهان دارویی.جلد سوم،‌انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، تهران، 1368، ص 4.
ژئو.ف، بروکس، ژانتس، بوتل، استفان، آ.مورس، کارن سی. کارول، تیموتی آ. مایتسنر، ترجمه ارجمند، م ،ستوده نیا، ع ، محمد نیا افروزی، م. میکروب شناسی پزشکی جاوتز. ویرایش بیست و پنجم، انتشارات ارجمند،1389 ، ص 311-306
صالحی سورمقی م. ح:گیاهان دارویی و گیاهدرمانی،تهران،دنیای تغذیه، پاییز 89،چاپ اول، جلدسوم، ص 151-149.
عابدی، ه ؛کاظمی تبار، ک ؛ نیسی، م. ا . (1391).بررسی خاصیت آنتی باکتریالی گیاه داروئی خارخسک (Tribulus terrestris) بر سویههای مختلف باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.
عقیلی خراسانی م .ح: مخزن الادویه. تصحیح دکترکائنی و همکاران. ص 331