دانلود پایان نامه

یک راهکار جزئی برای این مساله توسط پذیرش گواهی‌نامه‌ها و زنجیره‌ای از اعتماد‌ها داده شده است. گواهی‌نامه‌ای برای هر توصیه‌نامه صادر می‌شود. اگر نظیر و نظیر همسایه‌های مشترک داشته باشند، می‌تواند گواهی نامه‌ای را برای به صادر کند. یک گواهی‌نامه شامل شناسه‌ و رتبه‌ی صادر‌کننده‌ی نظیر توصیه شده است. با این وجود، گواهی‌نامه‌ها باید به دقت استفاده شوند تا موجب بن‌بست و قحطی نشوند. همسایه‌های جدید هیچ رتبه‌ای ندارند و باید با این‌حال قادر به ملحق شدن به یک جریان باشند. نظیر‌های بیکار بطور نمونه رتبه‌ی بدی دارند اما می‌توانند خود را بعنوان همسایه‌های جدید وانمود کنند. در نتیجه مکانیزمی برای پاداش دادن به نظیر‌های با رتبه‌ی بالا استفاده شده، برای مثال با:
کم کردن نرخ بازپخش به اجرا درآمده توسط استراتژی این-به‌ازای-آن.
زدودن همسایه‌های بد، به جای ردکردن الحاق‌ها
تخصیص ظرفیت یدکی در همسایه
نیازی نیست که گواهی‌نامه‌ها بر اساس رمزنگاری کلید عمومی باشند. نظیر‌های توصیه شده که تقاضاهای الحاقی را دریافت می‌کنند، تنها کسانی هستند که نیاز به تایید گواهی‌نامه‌ها دارند. رمزنگاری متقارن برای این منظور کافی است. نظیر‌ها در StreamTorrent، همسایه‌های خود را در داخل چهار گروه بسته به رتبه‌ی آنها کلاس‌بندی می‌کنند. برای هر همسایه‌ی جدید، یک کلید تصادفی بار هر یک از چهار گروه تولید شده و به همسایه‌ی جدید فرستاده می‌شود. برای صادر کردن یک گواهی‌نامه، همسایه گروه گیرنده را براساس رتبه‌اش محاسبه کرده و کلید تصادفی مربوطه را با شناسه‌ی گیرنده درمی‌آمیزد. گواهی‌نامه نه قابل انتقال به نظیر‌های دیگر است و نه قابل استخراج توسط گیرنده برای تعیین رتبه‌اش.
این مکانیزم می‌تواند به دو طریق بسط داده شود. یک مقدار اطمینان ممکن است بسته به اینکه تا چه اندازه گواهی‌نامه‌ها با تجربه‌های همسایه همخوانی دارند، به آن تخصیص یابد. و نظیر‌هایی که نظیر‌های دیگر را با گواهی‌نامه‌های خوب رد می‌کنند ممکن است گواهی‌نامه‌ی جدیدی را برای همسایه‌های خود در زمان ایجاد کاندید‌های دیگر صادر کنند. در این صورت نظیر‌ها به صادر‌کننده‌های گواهی‌نامه‌ی اصلی اعتماد می‌کنند که منجر به ایجاد زنجیره‌ی اعتماد می‌شود.
رانش دادن به همسایه‌های خوب
برای بهبود توزیع کل، نظیرها بستههای رانش را به همسایگان دارای بیشترین رتبه ارسال میکنند. با فرض اینکه منبع خودش دارای رتبهی بالایی در میان همسایگانش و همسایگان خوب میباشد، بستهها ابتدا میان نظیر‌های خوب و بتدریج بین نظیر‌های با رتبه‌های پایینتر توزیع میشوند. نظیرهای خوب تضمین میکنند که بستهها با استفاده از درخواستهای بر مبنای پول، توزیع بیشتری می‌یابند.
تخصیص شیار. استراتژی تخصیص یکسان شیار میتواند به نفع نظیرهای با امتیاز بالا اتخاذ شود. همانند همهی استراتژیهای محرک، باید از آن با دقت استفاده شود. به سختی میتوان بین نظیرهای تازه متصل شده و نظیر‌های بیکار تفاوت قائل شد و بنابراین هر دو، تعداد کمی شیار میگیرند.
همزمانی. تحویل پیامها در نظیر‌ها به صورت ضعیفی، توسط مبادله‌ی پیغام‌های همزمان‌سازی، همزمان شده است. یک پیام همزمانی شامل شماره ترتیب و برچسب زمانی بستهی بعدی که ارسال میشود و زمان باقیمانده تا تحویل آن بسته میباشد. زمانهای تحویل محلی، بر اساس برچسب زمان بسته، پیام همزمانی و زمانهای رفت و برگشت اندازه‌گیری شده محاسبه میشوند. می‌توان با در نظر گرفتن واریانس زمان رفت و برگشت و با معرفی تخمینی برای صحت همگامی در نظیر‌ها برای وزن دادن به پیام‌های همزمانی ( مشابه دستگاه مختصات مجاری Vivaldi) همزمانی را بهبود داد.
کدگذاری منبع و شبکه
نظیرها روی همسایگان خود به منظور ارسال تذکر برای بستههای لازم تکیه میکنند. فرصت‌هایی که نظیرها از یکدیگر بدست می‌آورند با تطبیق کدگذاری منبع، بهبود مییابد. در سادهترین شکل، منبع کد تراشیدگی (erasure code) را برای ایجاد n بسته‌ی کدگذاری شده از یک بلوک با kنظیری که هر یک از k بستهی کدگذاری شده را دریافت کرده است، میتواند هم k بستهی اصلی و هم n-k بستهی کدگذاری شده‌ی از دست رفته را بازسازی کند. با توجه به اینکه نظیرها بطور تصادفی بستهها را برای درخواست شدن انتخاب میکنند، کدگذاری منبعاحتمال اینکه دو مجموعهی ناکامل از بستهها برای بلاک یکسان با هم همپوشانی نداشته باشند را افزایش میدهد. کدهایاشیدگی بهینه، هیچ مخارجی ندارند، اما برای بلاکهای با اندازه‌ی بزرگ ناکارآمد هستند. با این حال این کدها برای سیلاب جریان به دلیل بافرهای کوچک و حتی سایزهای بلوک کوچکتر مناسب هستند. مثالهایی برای کدهای تراشیدگی بهینه، کد چندجملهای جزئی (trivial ponynomial code) یا کدهای Real Solomon هستند. برای اندازه‌های بلوک بزرگتر، کدهای نزدیک تراشیدگی بهینه، راندمان بهتری را با هزینه‌ی مخارج فقط چند درصد فراهم می‌کنند.
نسخههای اولیهی سیلاب جریان از کدگذاری منبع بسیار سود بردهاند، به خصوص تحت تلفات بسته‌، پیشروی‌ (churn)، و هنگامی که پهنای باند آپلود نزدیک به میزان جریان نرخ بیت است. هرچند با نسخههای جدیدتر به دلیل مکانیزم رانش و تخصیص شیار پیشرفته این مزایا بتدریج کاهش یافتند. متناوبا، کدگذاری شبکه ممکن است شانس اینکه دو نظیر بتوانند بستهها را با هم رد و بدل کنند را بیشتر افزایش دهد. همچنین میتواند به حذف اکثر تکرارهایی که در سیستم‌مان داریم، کمک کند. برای پیادهسازی کدگذاری شبکه، استراتژی تذکر و بسط allowed fast set از استراتژی این-درازای-آن باید اتخاذ شود. اگر اندازه‌ی بلوک کوچک باشد، هزینههای محاسباتی کدگذاری شبکه قابل چشم پوشی خواهد بود.
مکانیزم‌های تشویقی استفاده شده در برنامه‌های تجاری
Kazaa : کاربرها مقدار شهرت خود را در اختیار یک سرور مرکزی قرار می‌دهند. این سیستم براحتی می تواند با ایجاد یک شهرت بالا بدون در نظر گرفتن سهم، فریفته شود.
Maze : به سیستم‌هایی اشاره می‌کند که امتیازاتی توسط دانلود مصرف شده و یا توسط آپلود اکتساب می‌شوند. یک سرور مرکزی تکه‌هایی از انتقال‌های روزانه و امتیازات کل هر کاربر را در خود نگه می‌دارد. آپلود کردن امتیاز بیشتری را نسبت به دانلود کردن به همراه دارد. نظیر‌ها می‌توانند قبل از اینکه سرعت دانلود تعدیل شده و یا نزولی شود، حداقل 3GB داده را دانلود کنند.
BitTorrent: مکانیزم این-به‌ازای-آن که در آن یک نظیر، علاقمند به آپلود به نظیر‌هایی است که بیشترین نرخ ارسال را به آن ها دارند. در این روش هیچ تاریخچه‌ی درازمدتی نگه‌داری نمی‌شود.
eDonkey: این-به‌ازای-آن های برپایه‌ی حجم، که گره‌ها تاریخچه‌ی اختصاصی دراز مدتی از انتقال‌ها را در خود نگه‌ می‌دارند. یک نظیر علاقمند به آپلود به نظیر‌هایی است که بیشترین داده را در گذشته در اختیارش قرار داده‌اند.