تحقیق رایگان درمورد نگهداری و ارزیابی

دانلود پایان نامه

2


4
8
16
32
غلظت¬هایعصاره
غلظتهایی از عصاره که µl50 از آن در چاهکها ریخته شد.
غلظتهای جنتامایسین که µl10 از آن در چاهک ریخته شد.
شکل3-4: پلیت 96 چاهکی
سپس 10 میکرولیتر از غلظتهای جنتامایسن مطابق طرح در هر چاهک مربوطه و 50 میکرولیتر ازغلظتهای عصارهی متانولی خارخسک در چاهکهای مربوطه ریخته شد. سپس به همهی چاهکها 50 میکرولیتر از سوسپانسون باکتری تهیه شده در محیط مولرهینتون براث، افزوده شد.
پس از تهیه هر رقت و قبل از تهیه رقت بعدی ورتکس انجام شد.
در این آزمون از کشت تازه باکتری مورد نظر استفاده شد و باکتری 1 روز قبل از انجام آزمون از استوک نگهداری شده در 20- روی محیط آگار به صورت خطی کشت داده شد و به مدت 1 شب در دمای 37 درجه انکوبه شد.
پس از تهیه غلظت‏های جنتامایسین و عصاره خارخسک، غلظت باکتری در OD600 روی %T 60-65 تنظیم شد (همانطور که در بالا ذکر شد). در این صورت سوسپانسیون باکتریایی دارای غلظت CFU/ml108 میباشد. سپس این سوسپانسون 1 به 200 رقیق شد به این ترتیب که 50 میکرولیتر از این سوسپانسیون به 10 میلیلیتر محیط کشت مولرهینتون براث افزوده و به خوبی شیک شد.
پلیتهای 96 خانه به مدت یک شب در دمای Cº 37 در شرایط هوازی گرماگذاری شدند. به دلیل کدر بودن چاهک، MIC با کمک محلول تترازولیوم کلراید تعیین شد. به این ترتیب که پس از انکوباسیون، به هر چاهک 100 میکرولیتر محلول تترازولیوم کلراید افزوده شد و سپس به مدت 3 ساعت گراماگذاری شد. سپس چاهکها برای وجود رشد باکتری بررسی شدند. وجود رنگ صورتی در یک چاهک نشانهی رشد باکتری در آن چاهک و عدم وجود رنگ صورتی نشانگر عدم رشد باکتری در آن چاهک میباشد.
1-2-3-8 طرز تهیه تترازولیوم کلراید:
1/0 گرم پودر تترازولیوم توزین و 100 میلی لیتر آب مقطر استریل حل شد، سپس با استفاده از فیلتر 2/0 فیلتر شد و در فلاسک 100 سی سی استریل با برچسب نام نمونه و تاریخ تهیه، در یخچال نگهداری شد(65).
3-9 آنالیز آماری
داده ها روی منحنی Graphpad prism آنالیز شده و نتایج بصورت means±Standard گزارش شدند. تفاوت بین نتایج و اهمیت آن به روش ANOVA در منحنی Graph padدر سطح معنی داری 05/0 برآورد شد.
فصل چهارم
نتایج
4-1 آنالیز محتوی ساپونینی خارخسک
آنالیز محتوی ساپونینی عصاره متانولی خارخسک نشان داد که محتوای ساپونین این عصاره بر اساس روش نمک کبالت کلراید 54% وزنی از عصاره می‏باشد.
4-2بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی خارخسک در مقابل ایزوله‏های بالینی اشریشیاکلی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن
در بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی خارخسک در مقابل ایزوله‏های بالینی اشریشیاکلی، از دو روش انتشار در آگار و روش میکروبراث دایلوشن استفاده گردید. نتایج ارزیابی اثر ضدمیکروبی با استفاده از روش انتشار در آگار نشان داد که عصاره متانولی خارخسک قادر به ایجاد قطر هاله عدم رشد در مقابل ایزوله‏های بالینی اشریشیاکلی نمی‏باشد در حالی که میانگین قطر هاله عدم رشد 35/0±7/18 برای جنتامایسین در مقابل ایزوله‏های بالینی اشریشیاکلی حاصل شد. از آنجایی که تحقیقات جدید نشان داده است که به دلیل عدم انتشار عصاره‏های خشک گیاهی در روی محیط آگار، عدم قطر هاله عدم رشد، نشان دهنده فقدان اثر ضدمیکروبی نیست.