تحقیق رایگان درباره پایان نامه و وجود رابطه

دانلود پایان نامه

روشی که در این پژوهش استفاده می شود از نوع همبستگی یا هم خوانی می‌باشد ، زیرا هنگامی که محقق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا دسته اطلاعات از دو یا چندگروه را در اختیار دارد می‌تواند از این روش تحقیق استفاده کند چرا که این روش برای مطالعه میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است . در این روش مطالعات در صدد پاسخگویی به سه نوع سؤال هستیم :
1- آیا رابطه بین این دو دسته مطالعات وجود دارد یا نه ؟ در صورت منفی بودن جواب دو سؤال دیگر مطرح نخواهد بود، ولی اگر جواب مثبت باشد وجود رابطه‌ای محرز گردد در آن صورت دو سؤال دیگر به ترتیب زیر مطرح خواهد شد .
2-جهت این همبستگی که ممکن است مثبت یا منفی باشد و در حالت همبستگی مثبت تغییرات در هر دو دسته از اطلاعات در یک جهت است بدین صورت که اگر افزایش در دسته اول ایجاد شود در دسته دوم نیز افزایش حاصل خواهد شد و برعکس اما در حالت همبستگی منفی تغییرات در هر دو دسته در جهت خلاف یکدیگر خواهد بود. به این ترتیب که اگر افزایش در دسته اول ایجاد شود در دسته دوم از اطلاعات کاهش حاصل خواهد شد .
3- میزان و مقدار این همبستگی چه اندازه است ؟ محقق در این دسته از تحقیقات حداقل به دو دسته از اطلاعات از یک گروه نیاز دارد تا با استفاده محاسبات آماری بتواند پاسخ این سؤال را فراهم کند .
3-3- متغیرها
انواع متغیرها :
متغیر پیش بین :
دراین پژوهش عملکرد مدیریت مدیران آموزشی ومؤلفه های آن به عنوان متغیر پیش بین درنظر گرفته می شود.
متغیر ملاک :
متغیرملاک درپژوهش حاضر رضایتمندی کارکنان آموزشی و دانشجویان می باشد.
3-4- ابزار گردآوری داده‏ها
3-4-1- مطالعات کتابخانه ای
در تحقیق فوق از مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته می شود و با مراجعه به کتاب ها ،مجلات و نشریات گوناگون فارسی و لاتین و استفاده از سایت های مختلف اینترنتی مرتبط با موضوع سعی می شود تا اطلاعات لازم در مورد این موضوع گرد آوری شود و با استفاده از آن ها هم به غنی شدن ادبیات تحقیق کمک شود وهم در تهیه پرسشنامه و فصل های دیگر پایان نامه استفاده مطلوب و مناسبی صورت می گیرد. (نادری وسیف نراقی،1390)
3-4-2- پرسشنامه
در این پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی کارکنان و رضایتمندی دانشجویان استفاده شده است. پرسشنامه ها از نوع مقیاس لیکرت و به صورت پنج گزینه ای تنظیم شده است. علاوه بر موارد فوق، موارد ذیل نیز در تنظیم پرسشنامه مد نظر قرار گرفت تا پرسشنامه ای خوب تهیه و در اختیار پاسخ دهندگان قرار گیرد.
– در مقدمه پرسشنامه سعی شده است تا پاسخ دهنده به جواب دادن به سوالات به طور صحیح و منطبق بر واقعیات تشویق شود. و همچنین اطمینان خاطر لازم به پاسخ دهنده داده شود.
– پاسخ سوالات قطعیت داشته و پاسخ دهنده را سر در گم نمی کنند.
– سوالات ناقص یکدیگر نیستند.
– هدف تحقیق پوشیده مانده و بجای آن به تاثیر تحقیق در حل پاره ای از مشکلات اشاره شده است.
– در طراحی سوالات از جملات و کلمات ساده و روشن استفاده شده است تا از تعابیر مختلف در مورد سوالات جلوگیری شود.
– از سوالات با گرایش منفی (سوالاتی که پاسخ «کم و بسیار» بیشترین امتیاز را دارد) نیز استفاده شده است تا ضمن سنجش دقت پاسخ دهنده، توجه دقیق آنها به محتوای سوالات نیز برانگیخته شود.
3-5- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه