تحقیق رایگان درباره مهارت های مدیران و اعضاء هیئت علمی

دانلود پایان نامه

نظرات آنان برحسب سطح تحصیلات نشان داد که دبیران دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر


عملکردهای رهبری، روابط انسانی و اداری مدیران را کمتر از معلمین با مدرک دیپلم و فوق دیپلم
ارزیابی کرده اند.
اتحاد نژاد ( 1380 ) براساس پژوهش خود با موضوع نظر دبیران در خصوص میزان مهار تهای اثربخش مدیران و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دان شآموزان دبیرستا نهای شهر شیراز بیان م یدارد که،مهارت های انسانی و ادراکی مدیران زن بهتر از مهارت های انسانی و ادراکی مدیران مرد است. وی
همچنین بیان می کند، سن، پیشینه ی مدیریت، رشته تحصیلی و تحصیلات مدیران از دیدگاه دبیران بر
میزان مهارت های اثربخش تأثیری ندارد.1986 ) ریچارد هاکمن 3.(98 : رسید (صبوری، 1389
به این نتیجه رسیدند که: رضایت یا نارضایتی در رابطه ) در تحقیقی چارلز هولین 1 و میلتون بلود 21971 ) نیز به نتایج مشابهی ) با شغل تا حد زیادی به مهارت های مدیران بستگی دارد.
یافته های تحقیق زهرائیان ( 1380 ) با عنوان بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان در مورد میزان ارتباط رفتارهای مدیریتی مدیران گرو ههای آموزشی با مؤلفه های ساختار سازمانی نشان داد
که :بین نظرات اعضاء هیئت علمی در خصوص رفتارهای مدیریتی مدیران گروه های دموگرافیک آنها(جنسیت، سابقه خدمتی و مدرک تحصیلی) تفاوت معنی داری وجود ندارد.
جوانمرد ( 1380 ) در تحقیقی بیان می دارد: اساسی ترین رسالت آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت
انسان ها می باشد که جز از طریق برقراری ارتباط میسر نخواهد شد. مدیران مدارس باید مؤثرترین و کارآمدترین شیوه ها و مهارت های لازم را در زمینه روابط انسانی با توجه به موقعیت به کار گیرند، تا جوی آرام و سالم در آموزشگاه ها ایجاد گردد و در نتیجه امر تعلیم و تربیت بهبود یابد. وی بر اساس یافته های حاصل از پژوهش خود نشان داد که براساس ادراکات مدیران بیشترین مهارت آنان در بعد برقراری اعتماد و
کمترین مهارت آنها در بعد انگیزش کارکنان بود و از نظر دبیران بیشترین مهارت مدیران در بعد
ارتباطات و کمترین مهارت آنها در بعد خود آشکارسازی بود. با توجه به نتایج بدست آمده بین ادراکات
مدیران و دبیران در مورد پنج بعد از مهارت های روابط انسانی (خودآگاهی، خودپذیری، انگیزش، اعتماد و
خودآشکارسازی) تفاوت معنی داری مشاهده گردید. ولی در خصوص مهارت های روابط انسانی مدیران در
ابعاد ارتباطات و مدیریت تعارض تفاوت معنی داری مشاهده نشد. وی در ادامه بیان می دارد که نتایج
بدست آمده از مقایسه میانگین رتبه ادراکات مدیران و دبیران زن و مرد نشان داد که مدیران زن بیش از
مدیران مرد دارای توانایی در زمینه مهارت های روابط انسانی بودند. همچنین بین ادراکات مدیران
برحسب سابقه مدیریت تفاوت معنی داری مشاهده گردید و مدیران با سابق هتر توانایی خود را در زمینه
خودپذیری و انگیزش کارکنان بیشتر از همکاران کم سابقه خود ارزیابی نمودند. شهر حیدرآباد هند انجام داد به این نتیجه دست JNTU 2012 ) در پژوهشی که در دانشگاه ) روشینی 1یافت که مهارت های مدیران ارشد دانشگاه در ایجاد رضایت شغلی اساتید تأثیر دارند. از این مهار ت ها ،مهارت های انسانی و ادراکی مدیران بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.
یافته های پژوهش خورشیدی ( 1381 ) نشان می دهد که متغیرهای سن، تجربه کاری به تنهایی بر رضایت
شغلی معلمان اثر معناداری ندارند، در حالیکه هر یک از دو عامل جنسیت و موضوع کنترل به تنهایی بر