تحقیق رایگان درباره عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی و دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه

عنوان صفحه


نمودار شماره (4-1-1) نمودار میله ای برای سن دانشجویان 43
نمودار شماره (4-1-2) نمودار میله ای برای جنسیت دانشجویان 44
نمودار شماره (4-1-3) نمودار میله ای برای سن کارمندان آموزش 44
نمودار شماره (4-1-4) نمودار میله ای برای توزیع فراوانی دانشجویان برحسب دانشگده 46
نمودار (4-1-5) نمودار میله ای کارمندان آموزش برحسب میزان تحصیلات 47
نمودار شماره (4-1-6) هیستوگرام برای توصیف کمی متغیر عملکرد فنی براساس پاسخ دهی دانشجویان 48
نمودار شماره (4-1-6) هیستوگرام برای توصیف کمی متغیر عملکرد فنی براساس پاسخ دهی دانشجویان 48
نمودار شماره (4-1-6) هیستوگرام برای توصیف کمی متغیر عملکرد فنی براساس پاسخ دهی دانشجویان 48
نمودار شماره (4-1-7) هیستوگرام برای متغیر بعد آگاهی اجتماعی درهوش هیجانی 75
نمودار شماره (4-1-8) توصیف کمی متغیر مدیریت رابطه از مولفه هوش اجتماعی 76
نمودار شماره (4-1-9) هیستوگرام برای متغیر هوش هیجانی 77
نمودار شماره (4-1-10) نمودار میله ای برای متتغیر پیشرفت تحصیلی 78
چکیده:
عنوان تحقیق حاضر، بررسی رابطه عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی با رضایتمندی کارکنان آموزش و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد که با هدف شناسایی رابطه و میزان رضایتمندی صورت گرفته است. لذا درا ین پژوهش رابطه بین عملکردهای مدیران آموزش با کارکنان آموزش و دانشجویان به عنوان مشتریان دانشگاه مطالعه می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان آموزش دانشگاه
علوم پزشکی کرمان که تعداد آنها70 نفراست با حجم نمونه 60 نفر و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان(شامل هفت دانشکده) که تعداد آنها 2900 نفر است و با حجم نمونه 246 نفر در نیمسال دوم تحصیلی92-1391 با استفاده از روش همبستگی انجام پذیرفت. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های رضایتمندی کارکنان و رضایتمندی دانشجویان صورت پذیرفت. روایی پرسشنامه رضایتمندی کارکنان (85 درصد) توسط محقق درسال (1392) به دست آمده است. وپایایی آن ازطریق آزمون آلفای کرونباخ توسط محقق(91درصد) اعلام شده است.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss,version20، آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی کندال، اسپرمن وt مستقل وt تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی و رضایتمندی کارکنان آموزش ودانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی کرمان وجود دارد؛ اما تفاوت معنادار آماری بین عملکرد مدیریتی مدیران آموزش و رضایتمندی زنان و مردان دانشجوو رضایتمندی زنان ومردان کارمند آموزش از نظر جنسیت وجود ندارد.
واژه های کلیدی : عملکردهای مدیریتی، رضایتمندی
فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه: