تحقیق رایگان درباره رضایت شغلی کارکنان و مهارت های مدیریتی

دانلود پایان نامه

        -راهنمایی، همکاری، کمک، تقویت و حمایت از اعضای سازمان آموزشی


مشارکت افراد در تصمیم‌گیری و تبادل نظر آنها و ایجاد مسئولیت‌های مشترک در سازمان آموزشی
      –  ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل بین مدیر و اعضای سازمان آموزشی
       – شناخت نیازها و حل مشکلات دانش‌آموزان به منظور دستیابی به اهداف آموزشی
        -توجه به تفاوت‌های فردی و کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان
        -کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرآیند آموزش و پرورش
        -فراهم نمودن امکانات و زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و ابتکار، به منظور رشد و بلوغ فکری اعضای سازمان
– ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت‌های سازمان آموزشی. (قرائی‌مقدم1375: 48 – 42)
مدیریت براساس تحقیقاتی که بعمل آورده معتقد است که رابطه مستقیم و نزدیکی بین «بازدهی» و رضایت وجود دارد به همان اندازه که رضایت شغلی کارکنان و روحیه کاری آنها بالا می رود بازدهی و میزان تولید آنان نیز افزایش می یابد . (اقتداری ،1374: 269)
ماهیت محیط های اجتماعی کار در سازمان ها از موضوعات مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است که
با بررسی زمینه های اجتماعی رفتار انسان در دهه های 1930 و 1940 توسط پژوهش های لوین آغاز شد.
به عقیده وی، توصیف و تحلیل محیط های کار به عنوان میدان های نیروهایی که رفتار انسان را تحت
تأثیر قرار می دهد اهمیتی دو چندان دارد. دست آوردهای نگرش به محیط های سازمانی، پژوهش گران را
برای بررسی مهارت های مدیریتی، جو سازمانی، رضایت شغلی و مفاهیمی از این دست و رابطه شان با
عوامل دیگر بیش از بیش ترغیب نموده است. از این رو پژوهش ها درباره ی جو سازمانی و رضایت شغلی
با رویکردهای گوناگون انجام و در مفهوم پردازی جو سازمانی و رضایت شغلی بر اجزا و روابط متقابل
مختلف تأکید شده است.
مدیریت کارکردن با و به وسیله دیگران است ضمن آنکه مدیران وظایف و فعالیت های متنوع و پیچیده ای انجام می دهند. هیچ مدیری نمی تواند برای انجام کارهای مربوط به شغلش یک تنه برکوشش های فردی خود تکیه کند. بر این اساس داشتن مهارت و توانمندی های مختلفی برای مدیران صرف نظر از نوع فعالیت و مأموریت سازمان شان ضرورت پیدا می کند. مدیر باید قادر باشد کارهایی که افراد او انجام خواهند داد را برنامه ریزی کند، معیارهایی که باید به آنها رسید ر ا تعیین کند، آنها را سازمان دهد، وظایف را مشخص کند و سرانجام دقت کند که جریان فعالیت های افراد و بخش های مختلف با یکدیگر هماهنگ باشد. در تمام این فعالیت ها مدیران از مهارت هایی بهره می گیرند که در اصطلاح به آنها مهارت های مدیریتی گفته می شود.
اهمیت مدیریت و توسعه، توجه به مدیریت را در اولویت قرار داده است امروزه در مقایسه با گذشته ایفای
نقش مدیریت یا به عبارتی هماهنگ ساختن فعالیتها و امکانات سازمان در جهت وصول به اهداف
سازمان، به لحاظ وسعت ارتباطات، قلمرو و پیچیدگی اهداف و وظایف سازمان و نیز گسترش پیچیدگی
افکار و انتظارات کارکنان و مهارت های استفاده از تجهیزات بسیار دشوارتر شده است. با توجه به مواردی