تحقیق رایگان درباره دانشگاه علوم پزشکی و مهارتهای مدیران

دانلود پایان نامه

1-7-3-قلمرو مکانی: این تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام پذیرفته است..
1-8-تعاریف نظری وعملیاتی
1-8-1-تعریف نظری عملکردهای مدیریتی
مدیران برای داشتن کارایی لازم، نیازمند مهار تهای اساسی هستند. )جاسبی،214:1379 )
فهرست مهارتها و تواناییهایی که مدیران باید از آ نها برخوردار باشند با اهمیت کیسان دائماً در حال تکامل و تحول است. مدیرانی بتوانند در دنیای فناوری پیشرفته دوام بیاورند که به دنبال کسب معلومات باشند و به طور مداوم مهار تهای جدید را فراگیرند. ) رابینز،(66: 1379
رو یکرد مهارتی به مدیریت با طبقه بندی مهارت های سه گانه کاتز 3 آغاز شد که او سه مهارت را برای مدیریت لازم می داند: مهارت های فنی، انسانی و مهار تهای ادراکی
1-8-2- تعریف عملیاتی عملکردهای مدیریتی
عملکردهای مدیریتی در این پژوهش عبارت است از سوال هایی که در دو پرسشنامه محقق ساخته(1392) براساس پاسخ به پرسش های مطرح شده توسط دانشجویان و کارکنان آموزش سنجیده میشود.
1-8-3-تعریف نظری رضایتمندی
رضایتمندی: رضایتی به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضا، نیازها، تمایلات و امید ها که فرد از کار خویش به دست می آورد. فرنچ و ساورد، ترجمه (صائبی. 339:1379)
1-8-4-تعریف عملیاتی رضایتمندی
منظور از رضایتمندی در این پژوهش بررسی میزان رضایت کارکنان آموزش ودانشجویان به وسیله دو پرسشنامه محقق ساخته(1392)میباشد
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه
در جامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای خاص استفاده می کند که اگر به صورت کلی به این روشها نگاه کنیم از آنها با اصطلاح سبکهای مدیریت نام
می برند. برای مثال مدیریت سنتی، مدیریت روابط انسانی، مدیریت سیستمی سه نمونه از سبکهای شناخت شده مدیریت در دنیا محسوب می شود. هنگامی که مشکلات چالش برانگیز مدیریت را در سازمانهای مختلف در نظر می گیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگیهای مدیران و رهبران تاچه اندازه اهمیت دارد. ازجمله این ویژگیها که بیش از همه موارد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته، سبک مدیریت است. این مفهوم یکی از مهمترین عناصر موفقیت رهبری و تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است.
تقریبا بیشتر متخصصان علم مدیریت بر این نکته توافق دارند که سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد. (علاقه بند ،1365: 56)
2-2- تاریخچه مدیریت:
سابقه مدیریت به هزاران سال پیش و قدمت تاریخی بشری مربوط می شود ایرانیان، مصریان، رومیان، چینیان و سایرین دارای پیشینه هایی در مورد چگونگی اداره واحد های اداری، تجاری، نظامی و آموزشی خود بودند. به عنوان مثال لشکر کشی پانصد هزار نفری خشایار به مقدونیه و لشکر کشی اسکندر به آسیا و ایران بدون نوعی تقسیم کار و مدیریت ممکن نبوده است. و یا ساختن اهرام ثلاثه مصر بدون نوع سازماندهی، هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل غیر ممکن بوده است. (میرزایی اهر نجاتی 1369: 28-14)
موارد زیادی از این قبیل کارها در تاریخ بشری وجود دارد که نشانه بکارگیری برخی از اصول مدیریت در زمان های قدیم میباشد و نمی توان جایگاه تاریخی مشخصی را برای تئوری ها و عملیات مدیریت نشان داد. در کشور ما به دلیل قدمت تاریخی آن، چنین مواردی ممکن است بیش از سایر کشورها باشد که بحث در مورد آنها از مقوله این رساله خارج است.
برخی از مفاهیم و اصول مدیریت نیز به وسیله دانشمندان ایام قدیم مطرح شده است. به عنوان مثال سقراط وظایف مدیر خوب را بررسی میکند و بیان میدارد که مدیر باید حسن نیت کارکنان را جلب کند و چنانکه علاقه همگان جلب کرد و همکاری آسان شود. (اختری. 1369: 83)