تحقیق رایگان درباره توانمندسازی مدیران و مهارت های مدیریتی

دانلود پایان نامه

صفاری و همکاران ( 1389 ) بیان می کنند که بعد رهبری و سرپرستی بیانگر رضایتی است که فرد از رابطه با سرپرست مستقیم خود به دست می آورد و نشان می دهند که هر چه سرپرست با ملاحظه وکارمند مدار باشد رضایت شغلی بیشتر خواهد شد و در مورد سرپرستانی که در هر دو بعد سرپرستی(کارمند مدار و کارمدار) شاخص هستند، بیشترین رضایت شغلی حاصل می شود.
صبوری ( 1389 ) طی پژوهشی اعلام کرد که بین جو سازمانی با مهار تهای مدیران و رضایت شغلیایشان رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین دیدگاه
مدیران زن و مرد در رابطه با جو سازمانی تفاوت معنی دار آماری وجود نداشته و بین مهارت های ادراکی و فنی مدیران با سوابق خدمتی مختلف با جوسازمانی و رضایت شغلی تفاوت معنی دار آماری مشاهده
می شود.1992 ( پژوهشی بر روی معلمین و مدیران آموزشی انجام دادند و عقاید و احساسات آنان را ) کوالکسی 2درباره مهارت های مدیریتی سنجیدند و سپس با استفاده از پرسشنامه کاتز مهارت های مدیریتی طبقه بندی شد و نتایج نشان داد که: نگرش های مربوط به مهارت های مدیریتی برای اثربخشی کار اولیاءتبیین رابطه مهارت های مدیریتی مدیران با جو سازمانی مدارس و…آموزشی یکی از نکات مهم مدیریتی اولیاء آموزشی است. در مقوله های مهارت های فنی، انسانی و ادراکی تمام گروه های مورد آزمون بر روی بیشتر مهارت ها تأکید داشتند.
2-12-2- تحقیقات انجام شده خارجی:
مطالعه رابرت در سال 1987 نشان می دهد معلمانی که رضایت شغلی بیشتری دارند نگرش مثبت تری نسبت به دانش آموزان وشغل معلمی دارند
همچنین در پژوهش ایمان که در سال 1990 انجام گرفت، از 100 نفر معلم 21 ـ 55 ساله، که نیمی از آن ها مرد و نیمی زن بودند، خواسته شد پرسش نامه ای را که عوامل رضایت شغلی را می سنجید، پر کنند. نتایج این مطالعه نشان دادکه بین رضایت شغلی و متغیرهایی همچون سن، جنس، سطح آموزش و حقوق ماهیانه رابطه معناداری وجود ندارد.) خلیل زاده ، 1375).
یان ( 1994) پژوهشی با عنوان رابطه میان توانمندسازی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان در مدارس دولتی انجام داده است است. این پژوهش بر روی 114 معلم از 39 مدرسه دولتی ( 15 مدرسه ابتدایی ،‌ 14 مدرسه متوسطه و 10 دبیرستان) با سه پرسشنامه توانمندسازی، شاخص رضایت شغلی بریفیلد روث و پرسشنامه تعهدسازمانی  اجرا شده است. نتایج نشان داده چنانکه معلمان سطح بالایی از توانمندسازی را درک نمایند، سطح بالاتری از رضایت شغلی را احساس خواهند نمود و همچنین معلمانی که سطح بالاتری از توانمندسازی را درک نمایند، سطح بالاتری از تعهد سازمانی خواهند داشت.
لین (1999) پژوهشی با عنوان رابطه بین توانمندسازی و رضایت شغلی در میان معلمان  مبتدی و مجرب  انجام داده است . این پژوهش در میان معلمان 6 مدرسه متوسطه با پرسشنامه توانمندسازی
( رنهارت و شرت، 1994)  و پرسشنامه رضایت معلم و یک سؤال بازپاسخ اجرا شده است . نتایج نشان داده است که بین شش بعد توانمندسازی و نه خرده مقیاس رضایت معلم رابطه وجود دارد . بنابرین ابعاد توانمندسازی ؛ پیش بینی کننده های معناداری برای رضایت هر دو گروه معلمان مبتدی و مجرب بوده است.
هلفید (1999) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه توانمندسازی مدیران  و تعهد سازمانی معلمان در مدارس پیشرفته تگزاس انجام داده است این پژوهش بر روی 218 معلم اجرا شده است نتیجه پژوهش نشان داده است که بین توانمندسازی مدیران  و تعهد سازمانی معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
سالازار ( 2002)  معتقد است که در سالهای اخیر توانمندسازی و کسب مهارتهای مدیریتی  به عنوان یک راهکار نیروی انسانی برای خلق کارآمدی، بهر ه وری و خشنودی بیشتر کارکنان در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد.
 ماری ( 2003) تحقیقی تحت عنوان سبک رهبری ، توامندسازی و رضایت شغلی معلمان در مدارس ابتدایی دولتی انجام داده است . این پژوهش بر روی نمونه ای مرکب از 500 معلم و 50 مدیر مدرسه به واسطه سه پرسشنامه رهبری چند عاملی، فرم مدیر و معلم، پرسشنامه توانمدسازی و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا اجرا شده است . نتایج نشان می دهد که بین سه مولفه توانمدسازی ( تاثیر گذاری، استقلال و خودکارآمدی ) مدیران و رضایت شغلی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد .
2-13- مدل تحلیلی

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله مفاهیم و تعاریف و ارزشگذاری

فصل سوم :
روش پژوهش
3-1- مقدمه
روش شناسی از ارکان اصلی هرپژوهش می باشد زیرا تنها راه دستیابی به دستاوردای قابل قبول و علمی است. کسب شناخت شیوه هایی بسیار دارد لذا هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی‌کشف حقیقت است، اعتبار و روایی هر تحقیقی به انتخاب درست جامعه آماری روش تحقق، روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری بستگی دارد.
دراین فصل روش شناسی پژوهش (متدولوژی) که شامل روش تحقیق،جامعه آماری،نمونه وروش نمونه گیری،ابزارگردوری اطلاعات ،شیوه تجزیه وتحلیل داده ها می باشد مورد بحث قرار می گیرد تاراهکارها وابزار معتبر صحت نتایج را پشتیبانی نماید.
3-2- روش شناسی تحقیق