تحقیق رایگان درباره تجزیه وتحلیل اطلاعات و دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه

برای بدست آوردن نتایج رضایت بخش از نمونه آماری و تعمیم آن ها به جامعه مورد نظر ، جامعه آماری باید به صورت کاملاً واضح و روشن تعریف گردد . (پیشقدم / قنسولی)


جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی کرمان می‌باشد که شامل 2800 نفر می باشد. که ازاین تعداد براساس جدول برآورد حجم نمونه ازجامعه ما تعداد 260 نفردانشجو به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اندوکارکنان آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمان که تعداد70نفر میباشند. 60نفرکارمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند
شیوه‌ی نمونه‌گیری در این پژوهش، ازطریق نمونه‌گیری دردسترس، انتخاب شده است. (جدول کرجسی ومورگان، نادری وسیف نراقی)
3-6- روش‌تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش اجرای آزمون به اینگونه است که بعد از این که کارکنان و دانشجویان انتخاب شدند با توزیع پرسشنامه پرسشنامه رضایتمندی وتوضیح در مورد این آزمون چگونگی پاسخ به سؤالات را برای کارکنان ودانشجویان تشریح نموده. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها، این پرسشنامه‌ها جمع‌آوری گردید و جهت تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است. پس ازنمره گذاری سئوالات پرسشنامه کارکنان ودانشجویان افراد نمونه ، اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. از آماره ی توصیفی (جداول فراونی، میانگین، میانه، مد واستاندارد انحراف معیار)وآمار استنباطی (آزمون همبستگی کندال وااسپرمن) جهت بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است.
3-6-1 پرسشنامه رضایتمندی
الف: پرسشنامه رضایتمندی کارکنان: این پرسشنامه دارای 30 سئوال می باشدکه برای سنجش رضایتمندی کارکنان از عملکردهای مدیریتی ومؤلفه های آن که به تعداد 60 نغر افراد گروه نمونه توزیع وپس از پاسخگویی جمع آوری گردید.
ب: پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان: این پرسشنامه دارای 14 سئوال می باشدکه برای اندازه گیری رضایتمندی دانشجویان از عملکردهای مدیریتی ومؤلفه های آن که به تعداد 260 نغر افراد گروه نمونه توزیع وپس از پاسخگویی جمع آوری گردید.
3-6-2- روایی
منظورازروایی (اعتبار محتوایی) آن است که آیا ابزار سنجش می تواند خصیصه وویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یاخیر؟ زیرا اندازه گیری نامناسب وناکافی می تواند هرپژوهش علمی را بی ارزش وناروا جلوه دهد.
الف: پرسشنامه رضایتمندی کارکنان :روایی این پرسشنامه توسط محقق (1392) به دست آمده است ومقدار آن 85% به دست آمده است.
ب: پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان روایی این پرسشنامه توسط محقق (1392) به دست آمده است ومقدار آن 84% به دست آمده است.
3-6-3- پایایی
منظورازپایایی این است که هرروش خاصی ،هرگاه چندباردرمورد موضوع واحدی به کاربرده شود،هربار نتیجه یکسانی به دست می دهد یانه. پس هرگاه فقط مشاهده گر منبع اطلاعات باشد باید درمورد قابلیت اعتماد مشاهده شک کرد.
الف: پرسشنامه رضایتمندی کارکنان : پایایی برای این پرسشنامه ازروش آزمون آلفای کرونباخ توسط محقق91% اعلام شده است.
ب: پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان : پایایی برای این پرسشنامه ازروش آزمون آلفای کرونباخ توسط محقق86/0 اعلام شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه :
دراین فصل داده های پژوهش مورد بررسی وتحلیل قرار گرفت. که شامل دوقسمت تحلیل توصیفی واستنباطی می باشد. دربخش توصیفی جداول فراوانی پاسخگویان،توصیف کمی متغیرهای پژوهش مطرح شده است ودر بخش استنباطی فرضیه ها ازطریق آزمون همبستگی کندا ل وااسپرمن وآزمونt مستقل سنجیده شده است.
4-2 تحلیل توصیفی داده ها
جدول شماره (4-1 ) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رده سنی