تحقیق رایگان درباره ارزیابی عملکرد سازمان و سبک های رهبری مدیران

دانلود پایان نامه

پیش بینی شغلی معلمان اثر چشمگیر دارند.
در پژوهش صفاری آشتیانی ( 1382 ) نتایج نشان داد که: ابهام نقش مدیران با خشنودی شغلی رابطه منفی دارد. این رابطه در بین کارکنان با سن بالاتر از کارکنان با سن پایی نتر و در بین کارکنان با تحصیلات بالاتر بیشتر از کارکنان با تحصیلات پایین تر میباشد. تضاد نقش با خشنودی شغلی رابطه منفی دارد و این رابطه در بین کارکنان با سن بالاتر کمتر از کارکنان با سن پایین تر و در بین کارکنان با تحصیلات بالاتر بیشتر از کارکنان با تحصیلات پایین تر می باشد


نتایج حاصل از بررسی صادقیان ( 1382 ) نشانگر آن است که: رضایت از شغل و محیط شغلی تأثیر
مستقیم و مثبتی بر کارایی کارکنان دیپلم به بالا دارد، کارایی کارکنان با سنوات تجربی آنان دارای ارتباط
مستقیم و قوی م یباشد و کارایی کارکنان با سطح تحصیلات آنان ارتباط مثبت و قوی دارد.
در تحقیق صدوقی که در سال 1384 صورت گرفت، یافت ههای پژوهش نشان داد که متغیرهای سابقه کار، سن،درون گرایی، برون گرایی بر رضایت شغلی اثر معنادار ندارد در حالیکه متغیرهای میزان تحصیلات و
وضعیت شغلی در پیش بینی رضایت شغلی اثر چشمگیری داشتند.تبیین رابطه مهارت های مدیریتی مدیران با جو سازمانی مدارس و…
در پژوهش صفاریان همدانی ( 1384 ) مشخص گردید که بین شغل سازمانی، تجربه کاری و سن با رضایت شغلی ارتباط معن یداری وجود دارد.
یافته های تحقیق فخاریان ( 1385 ) نشان داد که متغیرهای آموزش، سابقه کار بر رضایت شغلی وجوسازمانی اثر معناداری دارند. در حالیکه متغیرهای تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، گروه شغلی بررضایت شغلی اثر معنی داری ندارد.
حسینی نیا ( 1385 ) در پژوهشی با عنوان بررسی میزان برخورداری مدیران سازمان نوسازی، توسعه و
تجهیز مدارس کشور از مهارتهای سه گانه مدیریتی نشان داد که به منظور افزایش مهارتهای انسانی و ادراکی مدیران باید نسبت به پرورش مهارتهای لازم در زمینه توانایی برقراری ارتباطات درون و برون
سازمانی، بهره گیری از مدیریت مشارکتی، توجه به رضایت شغلی، تقویت روحیه گروهی، استفاده صحیح
از روشهای مقابله با تعارض سازمانی، حل مسائل و مشکلات اداری و انسانی، تقویت تفکر سیستمی و
جامع نگری، توانایی ایجاد هماهنگی میان اهداف فردی و سازمانی، شناخت قابلیت ها و توانمندی های
کارکنان و توانایی تحلیل موقعیتها و ارزیابی عملکرد سازمان با ارائه راهکارهای مناسب برای رفع
کاستیها اقدام نمود.
بابایی زکلیکی و مؤمنی ( 1386 ) در پژوهشی نشان دادند که سیاست ها، برنام ههای سازمان، وضعیت مالی یا ارزش سهام شرکت هیچکدام سازمان را به محیطی مناسب برای کارکردن تبدیل نمی کنند، بلکه آنچه از سازمان یک محیط کار ایده آل و مطلوب می سازد، احساس کارکنان نسبت به محیط کار است. شرایط محیط کار برای ایجاد و رشد احساس کارکنان در سه عامل خلاصه میشود: مدیریت، شغل و همکاران.
یافته های تحقیق عزیزی ( 1386 ) نشان داد که متغیرهای عوامل بهداشتی- انگیزشی هرزبرگ، عنوان شغلی و میزان تحصیلات بر رضایت شغلی و جو سازمانی اثر معناداری دارند در حالیکه سابقه خدمت، سن و وضعیت تأهل بر رضایت شغلی اثر معناداری ندارند.
یافته های تحقیق اسدی که در سال 1386صورت پذیرفت، نشان داد که به طور کلی عوامل بهداشتی نسبت به عوامل انگیزشی تأثیر بیشتری درایجاد رضایت و نارضایتی شغلی دارا میباشند. مطالب فوق نشان دهنده آن است که نظریه هرزبرگ به طور کامل قابل تطبیق با وضع موجود در دانشگاه شهید بهشتی
نمی باشد .1991 ) بر این باور است که مهم ترین دلیل بیکاری در سده ی کنونی کمبود مهارت است. ) استوارت 1شغل های موجود و نیاز مردم با یکدیگر مغایرت دارند. زیرا مردم مهارت کافی برای کسب و نگهداری شغل خویش ندارند و به مهارت های جدیدی نیاز دارند.
سیوانی نژاد ( 1387 ) در تحقیقی به این نتیجه رسید که سبک های رهبری مدیران بر رضایت شغلی دبیران تأثیر دارد. به ویژه اینکه اعمال سبک رهبری رابطه مدار توسط مدیران باعث افزایش رضایت شغلی در دبیران می گردد.
(نقل از صبوری، 1389 ) بیان می دارد که مهارت های مدیریتی در ایجاد جو و فضای دوستانه در ) ویجی کومار 2سازمان های آموزشی نقش بسزایی دارند و از این مهار تها مهارت انسانی دارای بیشترین تأثیر است.