تحقیق رایگان درباره اثربخشی و کارایی و ارزش های اخلاقی

دانلود پایان نامه

1- عدم اعتماد کارکنان به یکدیگر
2- افزایش دستجات متعدد و متعارفی در سازمان
3- افزایش میزان شکایات و اعتراض ها
4- افزایش نقل و انتقالات بی مورد و ترک خدمت
5- ایجاد زمینه عداوت و کینه توزی
6- بی میلی و بی علاقگی به کار
7- تقلیل احترام به مدیر
8- دوروئی افراد سازمان نسبت به هم
9- زیر پا گذاشتن ارزش های اخلاقی
10- کارشکنی. (جوام. 1366: 31 )
2-9- 1- شاخص های روابط انسانی مطلوب درمحیط آموزشی
ویژگی های زیر را میتوان به عنوان شاخص های روابط انسانی مطلوب در سازمانهای آموزشی در نظر گرفت.
1- درک نیازها، استعدادها، و مشکلات دیگران و کوشش برای تامین، شکوفایی و حل آنها همه معلمان و دانش آموزان به عنوان انسان دارای نیازها، استعدادها و مشکلاتی هستند که سلامتی روحی و روانی آنها و همچنین میل به کار و کوشش و مسئولیت پذیری آنها در گرو توجه به این استعدادها، نیازها و مشکلات است.
مدیر آموزشی باید بتواند این موارد را به دقت بررسی نموده و با شناخت آنها در تامین نیازهای آنها بکوشد و با حل مشکلات آنها تا حد ممکن، امکان بروز استعدادهای آنها را فراهم نماید.
2- علاقمند بودن و دوست داشتن دیگران در این راستا مدیر آموزشی باید معلمان و کارکنان خود را دوست داشته و به آنها نگرش مثبتی داشته باشد و خیر خواهی آنها را مد نظر قرار دهد و نسبت به آنها احترام و ارزش لازم را مبذول دارد.
3- خوب گوش دادن و پذیرش افراد یکی از اساسی ترین عوامل موثر در روابط انسانی مطلوب گوش دادن خوب به درد دل های افراد و مشکلات آنهاست.
مدیر آموزش در این زمینه باید محیطی فراهم آورد که قابل اعتماد، گرم و صمیمی، شادی بخش و روح افزا و حمایت کننده باشد و آرامشی درونی به افراد بدهد و اعتماد به نفس را در افراد تقویت نموده و از این طریق زمینه ارضا نیازهای روانی و روحی آنها را فراهم نماید. (کمالی. 1373: 12-6)
2-10- تعاریف:
عملکرد: در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران
( 2002:8)ارائه شده است: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)).  (رهنورد، 1387 :79)
مدیریت: را میتوان این گونه تعریف کرد. « مدیریت فرآیند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می پذیرد. (رضاییان1369: 6)
مدیریت آموزشی: گاهی مترادف با مدیریت و به معنای اعم تعریف میشود. در این صورت عبارت است از برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کلیه امور مربوط به آموزش و پرورش. (علاقه بند. 1371: 136)