تحقیق رایگان با موضوع
نفت و گاز، اقتصاد انرژی، جذب سرمایه گذاری، روابط عمومی

تحقیق رایگان با موضوع نفت و گاز، اقتصاد انرژی، جذب سرمایه گذاری، روابط عمومی

دسامبر 26, 2018 0 By mitra4--javid

خارجی، چالش‌های ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 1384.
101 . ذباح، لیلا، چالش‌های قانونی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز، بررسی مسائل اقتصاد انرژی، 1387، صص137-159.
102 . ذباح، لیلا، چالش‌های قانونی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز، بررسی مسائل اقتصاد انرژی، پیشین، صص137-159.
103 . مواد 104، 105و107 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن.
104 . ذباح، لیلا، چالش‌های قانونی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز، بررسی مسائل اقتصاد انرژی، پیشین، صص137-159.
105 . شیروی، عبدالحسین، حقوق و تجارت بین‌الملل، پیشین، ص 438.
106 . شیروی ع، امین امجد، فاطمه، سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالا دستی نفت و گاز، پیشین، صص34-5.
107 . شیروی ع، امین امجد، فاطمه، سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالا دستی نفت و گاز، پیشین، صص34-5.
108 . غفارپور د، الزاماتی در جذب، توسعه و حمایت از سرمایه گذاری. اخباراقتصاد و دارایی، 1391، ص 362.
109 . آقازاده ع، نفت و خلیج فارس، پیشین، 1368، صص50-66
110 . اقبالی، حسن، مقدمه‌ای بر پالایش نفت، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، چاپ اول، 1389.