تحقیق درمورد پایداری گذرا و شبیه سازی

دانلود پایان نامه

خطای داخلی ترانسفورماتور
دادههای شبیهسازی برای سناریوهای مختلف خطای داخلی با تغییر نوع خطا، مکان خطا، لحظهی وقوع خطا، تغییر سطح اتصال کوتاه سیستم قدرت و همچنین تغییر مقاومت خطا بدست آمده است و بدین وسیله دقت روش ارائه شده بررسی گردیده است. شکل(3-9) جریانهای دیفرانسیل ترانسفورماتور را برای یک خطای تک فاز به زمین با زاویهی وقوع خطای را نشان میدهد. شکل(3-10) ACF سیگنالهای جریان تفاضلی را برای اولین پنجرهی دادهی نیم سیکل بعد از وقوع خطا نشان میدهد. همانطور که مشخص است شیب ACFها بین تاخیرهای 15ام تا 26ام تقریبا با یکدیگر برابرند. هرچه شیب منحنی بیشتر باشد پراکندگی دادهها نیز بیشتر میباشد. از این موضوع میتوان یکسانی تقریبی انحراف از معیارهای انها را نتیجه گرفت. جدول 3-2 نتایج خروجی از الگوریتم رابیان مینمایند.


شکل (3- 9) جریان تفاضلی به هنگام وقوع خطای تک فاز با زاویه وقوع
شکل (3- 10) ACFهای یک حالت شبیهسازی به هنگام وقوع خطای تکفاز با زاویه وقوع
جدول 3- 2-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای جریان خطای داخلی تک فاز با زاویه وقوع خطای
Sc
Sb
Sa
1754/0
1705/0
1705/0
StD
0049/0
معیار
3-3-1-2 سیستم شبیه سازی با جبرانسازی سری خازنی
استفاده از جبرانسازی خازنی سری در خطوط انتقال AC فواید بسیاری دارد. از جملهی این فواید میتوان به ارتقاء ظرفیت انتقال توان الکتریکی، بهبود پایداری گذرا و حالت دائم و تعدیل نوسانات سیستم قدرت اشاره کرد. در این بخش الگوریتم مورد بحث توسط برای یک ترانسفورماتوری که از طریق یک جبرانساز سری خازنی تغذیه میشود مورد ارزیابی قرار میگیرد. خازن سری توسط یک وریستور اکسید فلزی (MOV) و فاصلهی هوایی حفاظت میشود. شکل (3-11) این سیستم را نشان میدهد. توانایی الگوریتم ارائه شده را در تشخیص جریان هجومی از جریان خطا بوسیلهی شبیهسازی حالات متفاوت سیستم بررسی میگردد. این حالات شامل مکانهای متفاوت خازن سری در خط و درصدهای جبران متفاوت به همراه زوایای وقوع متفاوت جریان هجومی و خطای داخلی میباشند. نتایج توانایی تشخیص تمامی حالات اشاره شده توسط الگوریتم را تایید مینمایند. شکل (3-12) جریانهای تفاضلی مربوط به راهاندازی ترانسفورماتوری که از طریق یک خازن جبرانساز سری تغذیه میشود به همراه ACFهای مربوطه را نشان میدهد. خروجیهای الگوریتم مربوط به این مورد در جدول 3-3 آورده شدهاند. شکل (3-13) نیز جریانهای تفاضلی مربوط به یک خطای داخلی سه فاز به زمین مربوط در حضور خازن سری نشان میدهند. نتایج مربوط به این حالت نیز در جدول 3-4 آورده شده است.
شکل (3- 11) سیستم شبیه سازی شده همراه با جبرانسازی خازنی سری
شکل (3- 12) (a)جریان تفاضلی یک نمونه جریان هجومی ترانسفورماتور در حضور خازن سری. (b) ACFهای مربوطه
جدول 3- 3-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای یک نمونه جریان هجومی ترانسفورماتور در حضور خازن سری
Sc
Sb
Sa
1901/0
2965/0