تحقیق درمورد وابستگی و محاسبه

دانلود پایان نامه

(2-103)
(2-104)
توان ورودی (Pf) و توان مصرفی (Pc) بصورت زیر تعریف شده است:
(2-105)
(2-106)
برای جریان هجومی و شرایط عملکرد عادی ترانسس قدرت Pf بسیار به Pc نزدیک است. در حالت جریان خطا Pc بیشتر مربوط به آرک تخلیه الکتریکی است.
در نهایت ضابطهی PDOAP بدین گونه تعریف شده است:
(2-107)
به دلیل حذف شار مغناطیسی متقابل( ) این روش نیازمند منحنی B-H نمیباشد.
اگر PDOAP کمتر از حد آستانه باشد رله متوجه میشود که با جریان هجومی مواجه است و در غیر این صورت با جریان خطا روبرو است. گفته شده است که برای جریان هجومی میباشد.
در مقاله حاضر روابط مربوط به ترانسفورماتورهای دو و سه سیم پیچهی سه فاز نیز آمدهاند .
2-2-6 روش های مبنی بر اندوکتانس نشتی
2-2-6-1 اندوکتانس معکوس
در مرجع [20] بیان شده است که یک ترانسفورماتور را میتوان بدون اشاره به خطای داخلی به وسیلهی مدار معادل کلی متشکل از اندوکتانس معکوس نشان داد. نتایج آنالیز ماتریسهای اندوکتانس و اندوکتانس معکوس نشان میدهند که المانهای مدار معادل در حالت خطای داخلی بصورت مشخصی متفاوت با حالت جریان هجومی هستند. مدار یک ترانسفورماتور سه سیم پیچه به شکل (2-16) فرض شده است]20[.
شکل (2- 16): ترانسفورماتور سه سیم پیچه
(2-108)
این ماتریس بدون توجه به شرایط داخلی ترانسفورماتور صحیح می باشد.
مدار معادل عمومی یک ترانسفورماتور سه سر بصورت زیر فرض شده است. گفته شده است که Y10 ، Y20 و Y30به اندوکتانسهای معکوس موازی معروف هستند و با استفاده از رابطهی (2-109) محاسبه میشوند.
شکل (2- 17): مدار معادل عمومی
(2-109)
نشان داده شده است که اندوکتانس معکوس انتقالی ( ) وابستگی ناچیزی به شرایط مغناطیسی هسته دارند. درحالی که اندوکتانسهای معکوس موازی بعد ورود به حالت اشباع تغییر ناگهانی قابل توجهی مینمایند. (زمانی که هسته ترانسفورماتور اشباع نشده جریان مغناطیسکنندگی I0 بسیار کوچک است اما بعد گذشتن از نقطهی زانویی، I0 به سرعت با یک شیب تقریبا ثابت زیاد میشود؛ بنابراین Y0 به مقداری ثابت و مخالف صفر تغییر مقدار می دهد.)
گفته شده است که در شرایط خطای داخلی مدار معدل یک ترانسفورماتور سه سیم پیچه، مشابه یک ترانسفورماتور چهار سیم پیچه میباشد که شامل 3 سیمپیچ معمولی و چهارم سیمپیچ اتصال کوتاه است. چون در حالت خطا هسته وارد ناحیه اشباع نمی شود مدار معادل آن بصورت زیر فرض شده است.(از جریان تحریک صرف نظر شده است)
شکل (2- 18): مدار معادل به هنگام خطای داخلی
روابط مربوط به جریان بصورت رابطهی (2-110) ارائه شده است: