تحقیق درمورد مقدار خطا و بر مبنای

دانلود پایان نامه

(2-35)
: فرکانس زاویه ای مولفه اصلی
بنابراین برای جریان هجومی میباشد درحالی که برای یک جریان خطا فرکانس شکل موج تقریبا به اندازهی فرکانس پایه میباشد.
اگر جریان تفاضلی در حالتی باشد که زاویه مرده از آن استخراج شده، به دلیل تفاوت میانو زمانی که فازور را با استفاده از (که الگوریتمی بر مبنایمی باشد) تخمین بزنیم خطای تخمین() کمتری نسبت به حالتی که یک جریان هجومی داریم وجود خواهد داشت و اگر را با تخمین بزنیم این مقدار خطای تخمین () برای جریان هجومی کمتر و برای جریان خطا بیشتر میباشد. این مشخصه جهت تشخیص جریان هجومی از جریان خطا مورد استفاده قرار گرفته است.
ضابطه اولیه بصورت زیر تعریف می شود:
(2-36)
اگر جریان هجومی باشد و از طرف دیگر اگر مربوط به جریان خطا باشد .
در این مقاله الگوریتم کوچکترین مربع خطا (LES)براساس مدل نویز سفید برای تخمین بکارگرفته شده است.
(2-37)
(2-38)
ماتریس ضرایب :
بردار خروجی :
بردار ورودی:
بردار تخمین زده شد:
N برابر طول پنجره نمونه گیری است و Ts مدت زمان تناوب نمونه گیری است. رابطهی (2-39) به عنوان تابع معیار در جهت تعیین میزان شباهت دو سیگنال مورد استفاده قرار میگیرد.
(2-39)
تفاوت میان جریان واقعی و جریان تخمین زده شده را بیان می کند. اگر فرکانس برابر باشد و قرار دهیم خواهد شد. به عبارت دیگر اگر فرکانس برابر فرکانس مربوط به الگوریتم باشد خطای تخمینی وجود نخواهد داشت و اگر باشد به منتجه خواهد شد.
برای یک ترانسفورماتور 3فاز طول بخش پیک جریان هجومی سه فاز غیر متقارن بزرگتر از 75درجه میباشد. برای اینکه امنیت حفاظت را بیشتر کنیم درنظر گرفته شده است.
حد آستانه دوم بصورت تعیین می شود. می تواند برابر 9/0 (مقدار در ) تعیین میشود.
2-2-1-9 استفاده از مولفههای متقارن
در مرجع [4] بیان شده است که در هنگام وقوع اغتشاش (جریان ناشی از خطا یا راهاندازی ترانسفورماتور) دارای اندازهی دامنهی جریان توالی منفی متفاوت با مقدار نظیر مربوط به توالی مثبت است. با استفاده از این ویژگی ضابطهی جدیدی تعریف شده است. گفته شده است که این ضابطه در حالات over-flux و اشباع CT نیز درست عمل مینماید.
در شرایط خطا مشخص است که مقدار I2 (جریان توالی منفی) بزرگتر از I1 (جریان توالی مثبت) در حالت نرمال میباشد.
(2-40)
ضابطهی (2-40) برای حالتی که خطای تکفاز به زمین باشد تقریبا صفر و برای خطای دو فاز به زمین مقدار بسیار عدد کوچکی است. برای جریان هجومی و یا اشباع CT و خطای خارجی مقدار این ضابطه نزدیک به یک یا بسیار بیشتر از صفر(6/0<) میباشد.