تحقیق درمورد مقایسه نتایج و الگوریتم

دانلود پایان نامه

تابع بالا نحوه ی تغییرات زمانی نرخ رشد مولفه هارمونیکی را برای زمانهای بعد از وقوع اغتشاش نشان میدهد. برای جلوگیری از تاثیرات پرش ناگهانی در شکل موج مولفههای هارمونیکی دوم نرمالیزه شده، از یک فیلتر استفاده می شود (پایین گذر با فرکانس قطع 1kHz).


در نتیجه تابع معیار بصورت زیر تعریف می شود :
(2-22)
a :شماره نمونه ی جریان تفاضلی در حدود زمان 0.8میلی ثانیه بعد از وقوع اغتشاش
n : a , a+1, a+2 , …
برای هر نمونه ی n ، f(n) تابعی از سطح زیر منحنی X(n) می باشد.
اولین نمونه در رابطه ی f (پارامترa) بگونه ای انتخاب می شود که جریان خطای داخلی به وسیله ی تعیین علامت f از جریان کلیدزنی تشخیص داده شود.
الگوریتم گفته شده بصورت زیر است :
الف : تشخیص وقوع اغتشاش
ب : اگر مشخصه نشان دهد که یک خطای خارجی میباشد فرایند ارزیابی به پایان میرسد و درنتیجه رله عمل نمیکند.
پ : تابعهای X و f جریانهای تفاضلی سه فاز برای زمانهای بعد از وقوع اغتشاش محاسبه میشود().
ت : تابع معیار دیگری بصورت زیر آورده می شود :
(2-23)
اگر با یک خطای داخلی روبرو باشیم، حداقل علامت مربوط به 2 تابع از توابع fa ، fb ، fc و fd باید مثبت باشد. درحالتی که با جریان هجومی روبه رو هستیم یا علامت های همه ی توابع fa ، fb ، fc و fd منفی است و یا حداکثر یکی از این توابع مثبت می باشند.
ث : این عملیات تشخیص خطا یا کلیدزنی در کمتر از نیم سیکل بعد از وقوع اغتشاش نتیجه می دهد. بنابر این اگر علامت بیشتر از یکی از این چهار تابع برای حدود نیم سیکل بعد از اغتشاش مثبت باشد ، با یک جریان خطای داخلی روبه رو هستیم و رله فرمان قطع را صادر مینماید. از طرف دیگر اگر علامت حداکثر یکی از این توابع مثبت باشد رله نباید فرمان قطع را صادر نماید.
2-2-1-7 استفاده از تابع خود همبستگی
الگوریتم ارائه شده در مرجع [9] جریان هجومی وجریان اتصال کوتاه داخلی را به عنوان یک سیگنال رندم توصیف مینماید و دادههای نمونهبرداری شده بهوسیلهی تابع همبستگی توسط یکDSP آنالیز میشوند و از طریق یک فرایند مشابه تابع خودهمبستگی دادههای نمونهگیری شده، محاسبه می شود. در آخر توسط مقایسه نتایج با تابع خودهمبستگی یک سیگنال جریان سینوسی، جریان خطا از جریان هجومی تشخیص داده می شود.
در این الگوریتم از جریان تفاضلی میان دو فاز استفاده میشود. پارامتر های نمونه برای دو فاز A و B بصورت زیر می باشند :
(2-24)
(2-25)
(2-26)
Iabxj: جریان تفاضلی میان دو فاز
جریان تفاضلی از یک فیلتر برای حذف مولفه ی DC عبور داده میشود. دامنهی پنجرهی داده برای محاسبه تابع خود همبستگی نیم سیکل تعیین شده است(10ms). نقطهی شروع حفاظت توسط رابطهی (2-27) تعیین میشود.
(2-27)