تحقیق درمورد قابلیت اطمینان و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

4-3-1-3 اشباع شدید CT
برای ارزیابی عملکرد تکنیک ارائه شده در شرایط اشباع CT موارد گوناگونی از جریان هجومی و جریان خطای داخلی در حالی که CTها وارد ناحیه اشباع شدهاند با تغییر پارامترهای سیستم شبیهسازی شده است. از آنجا که اشباع CT تنها ممکن است بر عملکرد الگوریتم در زمان وقوع خطای داخلی خللی ایجاد کند نتایج اعمال الگوریتم را در این حوضه ارائه میشود. شکل (4-12) شکل موج جریان اشباع شده و جبران شدهی ثانویهی CT مربوط به یکی از موارد خطای داخلی دو فاز به زمین شبیهسازی شده در حالتی که CT وارد ناحیه اشباع شده است را نشان میدهد. نتایج خروجی الگوریتم مربوط به این حالت همانطور که شکل (4-13) نیز نشان میدهد در جدول 4-5 آورده شده است. نتایج اعمال الگوریتم ارائه شده بر دادههای حاصل از شبیهسازیهای مختلف نشان میدهند که تمامی حالات با موفقیت شناسایی شدهاند.
شکل (4- 12) شکل موجهای جریانهای اشباع شده و جبران شدهی ثانویهی CT مربوط به رخداد خطای داخلی دو فاز با زاویه وقوع در حالتی که وارد اشباع شده است.
شکل (4- 13) جریان تفاضلی نرمالیزه شدهی نیم سیکل و خروجیهای SCF بدون مولفهی DC به هنگام رخداد خطای داخلی دو فاز با زاویه وقوع در حالت اشباع شدید CT؛ به همراه RSهای مربوطه
جدول 4- 5- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام رخداد خطای داخلی دو فاز با زاویه وقوع در حالت اشباع شدید CT
Qc
Qb
Qc
0697/0
0748/0
0810/0
میزان تغییرات RS
0810/0
معیار
شکل(4-14) مقادیر معیار مربوط به حالتهای مختلف وقوع جریان هجومی و جریان خطای داخلی ترانسفورماتور را نشان میدهد. از آن جهت که میخواهیم تخمین جامعی از عملکرد و قابلیت اطمینان الگوریتم داشته باشیم مقادیر معیارها مربوط به دو حالت جریان هجومی و خطا با یکدیگر مقایسه مینماییم. همانطور که از این شکل هم دیده میشود مقادیر معیار مربوط به خطاهای داخلی و جریان هجومی دارای یک حاشیهی اطمینان مناسبی از یکدیگر میباشند. این امر سبب اطمینان پذیری بالای الگوریتم میگردد.
شکل (4- 14) مقادیر معیار مربوط به همهی حالات شبیهسازی شده در زمینهی جریان هجومی و خطای داخلی
4-3-2 دادههای عملی
در این بخش با استفاده از یک سیستم آزمایشگاهی که در بخش 3-3-2 در خصوص آن صحبت شد نتایج حاصل از شبیهسازیها مورد آزمایش قرار میگیرد. حالات مختلف جریان هجومی با زوایای راهاندازی و شار باقیماندهی متفاوت تولید گشتهاند. همچنین با تغییر نوع، محل و زاویهی وقوع خطا حالات مختلف جریان خطای داخلی نیز بدست آمده است.
راه اندازی ترانسفورماتور
شکل (4-15) و (4-16) نتایج مربوط به یک نمونهی عملی در هنگام راهاندازی ترانسفورماتور را نشان میدهند. الگوریتم با موفقیت این مورد را با حدآستانهای مشابه با سیستم شبیهسازی تشخیص میدهد. شاخصهای اندازهگیری شده و معیار متنجه از آنها در جدول 4-6 ارائه شدهاند.
شکل (4- 15) شکلموج جریان تفاضلی مربوط به لحظهی راهاندازی ترانسفورماتور عملی
شکل (4- 16) جریان تفاضلی نرمالیزه شدهی نیم سیکل و خروجیهای SCF بدون مولفهی DC به هنگام راهاندازی ترانسفورماتور عملی ؛ به همراه RSهای مربوطه
جدول 4- 6- نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده به هنگام راهاندازی ترانسفورماتور عملی
Qc