تحقیق درمورد عنوان صفحه و شبیه سازی

دانلود پایان نامه

شکل (3- 9) جریان تفاضلی به هنگام وقوع خطای تک فاز با زاویه وقوع 68
شکل (3- 10) ACFهای یک حالت شبیهسازی به هنگام وقوع خطای تکفاز با زاویه وقوع 68
شکل (3- 11) سیستم شبیه سازی شده همراه با جبرانسازی خازنی سری 69
شکل (3- 12) (a)جریان تفاضلی یک نمونه جریان هجومی ترانسفورماتور در حضور خازن سری. (b) ACFهای مربوطه 70
شکل (3- 13) (a)جریان تفاضلی یک نمونه خطای داخلی سه فاز به زمین ترانسفورماتور در حضور خازن سری. (b) ACFهای مربوطه 70
شکل (3- 14) شکل موجهای اشباع شده و جبران شده مربوط به جریان ثانویه CT در لحظه وقوع خطای داخلی 72
شکل (3- 15) مقایسهی مقادیر معیار مربوط به همهی حالات شبیهسازی شده در زمینهی جریان هجومی و خطای داخلی 72
شکل (3- 16) سیستم بکار گرفته شده در آزمایشگاه 73
شکل (3- 17) شکل موج جریان تفاضلی یک نمونهی عملی به هنگام راهاندازی ترانسفورماتور 73
شکل (3- 18) ACFهای یک نمونهی عملی به هنگام راه اندازی ترانسفورماتور 73
شکل (3- 19) جریان تفاضلی مربوط به یک نمونهی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیمپیچی به زمین 74
شکل (3- 20) ACFهای مربوط به یک نمونهی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیمپیچی به زمین 74
عنوان صفحه
شکل (3- 21) مقایسهی مقادیر معیار مربوط به همهی نمونههای عملی در زمینهی جریان هجومی و خطای داخلی 75
شکل (4- 1) دو نمونه از سیگنال باقیمانده به هنگام راهاندازی ترانسفورماتور (a) و وقوع خطای داخلی 80
شکل (4- 2) سیگنال نمونهی جریان هجومی 80
شکل (4- 3) الگوریتم ارائه شده برای تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی ترانسفورماتور 81
شکل (4- 4) جریان دیفرانسیل مربوط به راهاندازی ترانسفورماتور قدرت با زاویه کلیدزنی و بدون بار 84
شکل (4- 5) جریان تفاضلی نرمالیزه شدهی نیم سیکل و خروجیهای SCF بدون مولفهی DC؛ به همراه RSهای مربوطه به هنگام راهاندازی ترانسفورماتور 84
شکل (4- 6) سیگنالهای جریان تفاضلی به هنگام وقوع خطای داخلی سه فاز به زمین با زاویه وقوع 85
شکل (4- 7) جریان تفاضلی نرمالیزه شدهی نیم سیکل و خروجیهای SCF بدون مولفهی DC به هنگام وقوع خطای داخلی سه فاز به زمین با زاویه وقوع ؛ به همراه RSهای مربوطه 85
شکل (4- 8) جریان دیفرانسیل مربوط به راهاندازی ترانسفورماتور قدرت در حضور خازن سری با زاویه کلیدزنی و بدون بار 86
شکل (4- 9) جریان تفاضلی نرمالیزه شدهی نیم سیکل و خروجیهای SCF بدون مولفهی DC به هنگام راهاندازی ترانسفورماتور قدرت در حضور خازن سری با زاویه کلیدزنی و بدون بار ؛ به همراه RSهای مربوطه 87
شکل (4- 10) سیگنالهای جریان تفاضلی به هنگام رخداد خطای داخلی تک فاز به زمین در حضور خازن سری با زاویه وقوع . 87