تحقیق درمورد عنوان صفحه و بیان مساله

دانلود پایان نامه

شکل (4- 11) جریان تفاضلی نرمالیزه شدهی نیم سیکل و خروجیهای SCF بدون مولفهی DC به هنگام رخداد خطای داخلی تک فاز به زمین در حضور خازن سری با زاویه وقوع ؛ به همراه RSهای مربوطه 88
عنوان صفحه


شکل (4- 12) شکل موجهای جریانهای اشباع شده و جبران شدهی ثانویهی CT مربوط به رخداد خطای داخلی دو فاز با زاویه وقوع در حالتی که وارد اشباع شده است. 89
شکل (4- 13) جریان تفاضلی نرمالیزه شدهی نیم سیکل و خروجیهای SCF بدون مولفهی DC به هنگام رخداد خطای داخلی دو فاز با زاویه وقوع در حالت اشباع شدید CT؛ به همراه RSهای مربوطه 89
شکل (4- 14) مقادیر معیار مربوط به همهی حالات شبیهسازی شده در زمینهی جریان هجومی و خطای داخلی 90
شکل (4- 15) شکلموج جریان تفاضلی مربوط به لحظهی راهاندازی ترانسفورماتور عملی 91
شکل (4- 16) جریان تفاضلی نرمالیزه شدهی نیم سیکل و خروجیهای SCF بدون مولفهی DC به هنگام راهاندازی ترانسفورماتور عملی ؛ به همراه RSهای مربوطه 91
شکل (4- 17) جریان تفاضلی مربوط به یک نمونهی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیمپیچی به زمین 92
شکل (4- 18) جریان تفاضلی نرمالیزه شدهی نیم سیکل و خروجیهای SCF بدون مولفهی DC به هنگام رخداد خطای دور سیمپیچی در ترانسفورماتور عملی ؛ به همراه RSهای مربوطه 92
شکل (4- 19) مقایسهی مقادیر معیار مربوط به همهی نمونههای عملی در زمینهی جریان هجومی و خطای داخلی 93
فصل اول
مقدمه و بیان مساله
1-1 مقدمه
ﻋﻤﻠﻜﺮد درﺳﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺪرت در ﭘﺎﻳـﺪاریسیستم قدرت و ادوات ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ آن ﺗﺮاﻧﺴـﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻧﻘـﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﻳﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺪرت، ﺳﻴﺴﺘﻢ ‬ﻗﺪرت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻄﺎ و ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺪرت آسیب دﻳﺪه از ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻄﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت دارای اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حفاظت دیفرانسیل از حفاظتهای مهم و اولیه ترانسفورماتور قدرت است. افزایش جریانهای تفاضلی ترانسفورماتور از یک مقدار معین، که برای رله دیفرانسیل تعریف میشود، نشاندهنده وجود اغتشاش و خطا در ترانسفورماتور قدرت است.در کلیدزنی ترانسفورماتور قدرت و برقدار کردن آن که باعث ایجاد جریان هجومی با دامنه زیاد میشود، جریان تفاضلی دارای مقداری بیشتر از آستانه عملکرد تعیین شده است و این امر عملکرد نادرست رله دیفرانسیل و قطع اشتباه ترانسفورماتور قدرت را به دنبال دارد.
دو عامل عملکرد ترانسفورماتور را تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از آنها لحظهای است اختلاف پتانسیل با بستن کلید اعمال میشود. بسته به لحظه بستن کلید، عامل تاثیرگذار دوم وجود مغناطیس باقیمانده در هسته ترانسفورماتور است که شار دربرگیرنده باقیمانده λr را سبب میشود و باید در حل معادله λ1 درنظرگرفته شود.
ارزش مالی بالای ترانسفورماتور و اهمیت آن در شبکههای قدرت منجر به توسعه روشهای حفاظتی و ارایه راهکارهایی جهت جلوگیری از آسیب دیدگی ترانسفورماتورها شده است حفاظت از تراسفورماتورهای قدرت یکی از مسائل چالش برانگیز در رلههای حفاظتی است. حفاظت ترانسفورماتورها باید سریع و دقیق باشد.
1-2 پیشینه تحقیق
روشهای زیادی برای تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی ترانسفورماتور، در رله دیفرانسیل بیان شده است. با توجه به اینکه این روشها از کدام سیگنال، پارامتر خاص مدار معادل و یا تکنیک پردازش سیگنال استفاده میکنند آنها را در گروههای زیر میتوان دستهبندی نمود.
روشهایی که تنها از سیگنال جریان استفاده مینمایند[1-12]
روشهای مبنی بر ولتاژ القای[13]
روش های مبنی بر سیگنال شار[14-16]
استفاده از تبدیل مودال سیگنال جریان و ولتاژ[17]
روش توان تفاضلی[18, 19]