تحقیق درمورد شبکه های عصبی و پایان نامه

دانلود پایان نامه

روش های مبنی بر اندوکتانس نشتی[20, 21]
روش های ریخت شناسی[22, 23]
روش های مبنی بر استفاده از تکنیک شبکه های عصبی[24-28]
روش های مبنی بر استفاده از تکنیک تبدیل موجک[29-32]
روش های مبنی بر استفاده از تکنیک فازی[33-37]
شکل(1- 1) تکنیکهای تشخیص جریان هجومی از جریان خطا
هرکدام از این روشها دارای مزایا و معایبی میباشد که به صورت جداگانه در فصول بعد به هرکدام از آنها میپردازیم.
1-3 اهداف پایان نامه
علارغم وجود روشهای متنوع تشخیص جریان هجومی از جریان خطا، آنها همچنان با محدودیتها و نواقصی مخصوصا در عمل همراه هستند. بعضی از این محدودیتها شامل سرعت تشخیص پایین، بار محاسباتی بالا، اشباع CT، آلودگی هارمونیکی، وابستگی به پارامترهای ترانسفورماتور و حدود آستانهی متفاوت برای سیستمهای گوناگون میشوند. بنابراین همچنان پیدا کردن روشی قابل اعتماد، سریع و قابل اجرا در عمل برای تشخیص جریان هجومی از جریان خطا ضروری میباشد و به عنوان یک مساله شناخته میشود.
در این پایان نامه برانیم تا تا با کمک روش های ارایه شده در سال های اخیردر زمینه تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی ترانسفورماتور و نیز روشهای کلاسیک،روشی قابل اجرا، مناسب، مطمئن و منطبق با شرایط موجود را جهت تشخیص جریان هجومی با هدف عدم تریپ رله دیفرانسیل به هنگام عبور این نوع جریان،ارایه دهیم.
در این پایاننامه سعی بر آن بوده است که در ابتدا روشهای مختلف تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی ترانسفورماتور قدرت بررسی شود و با توجه به آنها الگوریتمهایی جهت تمایز این دو حالت از یکدیگر ارائه شود. این الگریتمها باید در عین داشتن مزایای سایر روشها، معایب آنها را برطرف نمایند.
روند کلی پایان نامه را میتوان در گامهای زیر خلاصه کرد:
بیان نحوهی ایجاد جریان هجومی و روشهای موجود در تشخیص آن از جریان خطای داخلی
ارائه دو روش جدید در تشخیص جریان هجومی
مقایسهی چندی از پرکاربدترین روشها و روشهای ارائه شده با یکدیگر با استفاده از دادههای شبیهسازی شده و همچنین دادههای اندازهگیری شده در عمل
جمعبندی و نتیجهگیری
فصل دوم
جریان هجومی در ترانسفوماتورقدرت و روشهای تشخیص آن از جریان داخلی
2-1 جریان گذرای هجومی ترانسفورماتور
زمانی که یک ترانسفورماتور قدرت راهاندازی میشود یک جریان هجومی گذرا، که برای ایجاد میدان مغناطیسی ترانسفورماتور لازم است از خود عبور میدهد. ترانسفورماتورها طوری طرح میشوند که جریان تحریک آنها در شرایط عادی دائمی معمولا کسر ناچیزی از جریان نامی باشد. درحالت گذرا بین لحظهی اعمال اختلاف پتانسیل نامی به اولیه و لحظهی ورود به حالت دائمی ممکن است مقدار لحظهای جریان تحریک حتی بزرگتر از دامنه جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور شود (جریان سینوسی حالت دائمی که در صورت بروز خطا در شبکه توزیع و اتصال کوتاه شدن ثانویه ترانسفورماتور در شرایطی که به وسیلهی باز شدن کلید برطرف نشده اند، از اولیه عبور خواهد کرد). دانستن مقدار لحظهای این جریان گذرا در طرح دستگاه های حفاظت ترانسفورماتور بسیار مهم می باشد.
ترانسفورماتوری را که در حالت دائمی بصورت بیبار کار میکند می توان با مدار معادل شکل (1-1-الف) نشان داد. درحالت دائمی جریان تحریککوچک است و مولفه های آن و از نظر مقدار یکی میباشند. مدار معادل شکل (1-1-ب) نیز الگوی تقریبی ترانسفورماتور را در شرایطی کهکوچک نباشد نشان میدهد. در این مدار به علت اشباع هسته به صورت ضریب القا غیر خطی نشان داده شده است.
(ب) (الف)
شکل (2- 1) : مدار معادل بی بار ترانسفورماتور (الف) شرایط دائمی (ب) حالت گذرا
از مقاومت مربوط به تلفات هسته با فرض اینکه باشد در مرحله اشباع صرفنظر می شود. همچنین از مقاومت سیم پیچی با فرض اینکه اثر آن کمتر از ضریب القا پراکندگی است صرفنظر میگردد. در این مدار بعد از اینکه کلید SW بسته شد: