تحقیق درمورد روش حداقل مربعات و قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه

شکلهای (3-19) و (3-20) نتایج مربوط به یک نمونه از جریانهای خطای داخلی ترانسفورماتور که در عمل اندازهگیری شدهاند را نشان میدهند. این مورد مربوط به یک خطای دور سیمپیچی به زمین 10% به 20% با زاویه وقوع میباشد. این نمونهی ارائه شده بالاترین معیار اندازهگیری شده را در میان تمامی نمونههای عملی داشته است. در جدول 3-7 مقادیر شاخصها و معیار اندازهگیری شدهی مربوطه آورده شده است.
شکل (3- 19) جریان تفاضلی مربوط به یک نمونهی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیمپیچی به زمین
شکل (3- 20) ACFهای مربوط به یک نمونهی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیمپیچی به زمین
جدول 3- 7-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده مربوط به یک نمونهی عملی به هنگام وقوع خطای دور سیمپیچی به زمین
Sc
Sb
Sa
1828/0
1821/0
1626/0
StD
0203/0
معیار
نتایج بدست آمده با استفاده از نمونههای عملی عملکرد صحیح الگوریتم را تایید مینمایند. شکل(3-20) معیارهای اندازهگیری شده برای حالتهای مختلف جریان هجومی و خطای داخلی را در کنار یکدیگر نشان میدهد. همانگونه که از شکل(3-21) نیز دیده میشود یک حاشیهی اطمینان قابل توجهی در عمل میان معیارهای اندازهگیری شده در دو حالت خطای داخلی و جریان هجومی موجود میباشد. بنابراین میتوان گفت الگوریتم ارائه شده دارای قابلیت اطمینان قابل قبولی میباشد.
شکل (3- 21) مقایسهی مقادیر معیار مربوط به همهی نمونههای عملی در زمینهی جریان هجومی و خطای داخلی
3-4 نتیجهگیری
این بخش الگوریتم جدیدی برای استفاده در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور معرفی نمود. این روش بر مبنای تابع همبستگی میباشد. عملکرد این الگوریتم با استفاده از دادههای استخراج شده از شبیهسازیها مورد اررزیابی و بررسی قرار گرفت و در نهایت توسط دادههای اندازهگیری شدهی واقعی مورد واکاوی واقع شد. نتایج بر دقت، سرعت و قابلیت اطمینان مناسب این تکنیک صحه میگذارند. سرعت پاسخ روش با توجه به استفاده از تنها یک پنجرهی دادهی نیم سیکل برابر با نیمی از دورهی تناوب سیستم قدرت میباشد. همچنین توانایی این الگوریتم در حضور جبرانساز خط انتفال توسط خازن سری و همچنین اشباع شدید CT مورد تایید واقع شد.
فصل چهارم
تشخیص جریان هجومی از جریان خطا براساس روش حداقل مربعات سینوسی
4-1- مقدمه
در این فصل برآنیم که روش کارآمد دیگری را برای تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی ترانسفورماتور قدرت ارائه نماییم. در این روش که بر مبنای برازش منحنی سینوسی (SCF) بدست میآید.
در ادامهی این فصل ابتدا الگوریتم ارائه شده بطور کامل معرفی میگردد. خروجیهای الگوریتم برای حالات مختلف وقوع جریان هجومی و جریان خطا با یکدیگر مقایسه میشوند و در جهت تعیین یک معیار تشخیص بکار گرفته میشوند. عملکرد الگوریتم در مواجهه با نمونههای زیادی از حالات مختلف جریان هجومی و جریان خطای داخلی ترانسفورماتور بررسی میگردد. همچنین کارایی روش را به هنگام مواجهه با ترانسفورماتوری که از طریق خط جبران شده تغذیه میگردد مورد ارزیابی قرار میدهیم. از نتایج شبیهسازی شده در جهت بیان میزان حساسیت و قابلیت اطمینان الگوریتم استفاده میگردد و در نهایت با استفاده از دادههای واقعی آزمایشگاهی، عملکرد الگوریتم در بوتهی آزمایش قرار میگیرد.
4-2 الگوریتم ارائه شده
4-2-1 الگوریتم تشخیص