تحقیق درمورد بر مبنای و الگوریتم

دانلود پایان نامه

اگر بخواهیم بر روی یک شکل موج خاص منحنیهای متفاوتی را سوار کنیم تکنیک حداقل مربعات میتواند یک راه حل مناسب باشد. برای بیان فرایند برازش یک منحنی سینوسی بر روی سیگنالی خاص ابتدا فرض میکنیم سیگنال مورد نظر شامل N نمونه باشد. دامنه و فاز سیگنال منتجه بگونهای تخمین زده میشود که بیشترین شباهت را سیگنال اصلی داشته باشد. مربع خطا به شکل زیر تعریف میشود:
(4-1)
که در آن به عنوان سیگنال اصلی و به عنوان سیگنال حاصل از برازش فرض میگردند. الگوریتم ارائه شده در این فصل عملیات تشخیص را با استفاده از برازش یک شکل موج سینوسی انجام میدهد. بنابراین رابطهی (4-2) برای این سیگنال بیان شده است.
(4-2)
که در آن فرکانس سیستم قدرت و زمان نمونهگیری میباشند. ضرایب بگونهای بدست میآیند که اندازهی خطا ( S ) مینیم گردد. برای این منظور رابطهی (4-3) باید برقرار باشد.
(4-3)
بعد از اعمال این شرط ضرایب ، و با استفاده از رابطهی روبرو محاسبه میگردند:
(4-4)
میزان اختلاف میان سیگنال اصلی () و سیگنال سوار شده بر آن بگونهای که مولفهی DC از آن حذف شده() برای هر جریان تفاضلی به عنوان سیگنال باقیمانده تعریف میگردد. رابطهی مربوط به سیگنال باقیمانده در زیر آمده است.
(4-5)
شبیهسازیهای مختلف نشان میدهند که مقادیر لحظهای RS مربوط به جریانهای تفاضلی سه فاز به هنگام راهاندازی ترانسفورماتور در یک محدودهی وسیعتری نسبت به حالتی که با یک جریان خطای داخلی روبرو هستیم نوسان میکنند. شکل (4-1) این وضعیت را نشان میدهد. جریان هجومی شامل دو بخش متفاوت میباشد: موج پیک و زاویه مرده. همانطور که از شکل (4-2) نیز مشخص است بخش زاویه مردهی جریان هجومی کاملا متفاوت با یک سیگنال سینوسی است. در نتیجهی وجود چنین بخشی در شکل موج سیگنال باقیمانده با دامنهی زیاد میباشد. بخش دوم سیگنال جریان هجومی که به موج پیک معروف است شباهت زیادی به یک سیگنال سینوسی دارد، بنابراین به یک سیگنال باقیمانده با دامنهی کوچک در این بخش منتهی میشود. وجود این دو ناحیه در سیگنال جریان هجومی سبب تغییرات سیگنال باقیمانده در یک محدودهی وسیع میگردد.
شکل (4- 1) دو نمونه از سیگنال باقیمانده به هنگام راهاندازی ترانسفورماتور (a) و وقوع خطای داخلی
شکل (4- 2) سیگنال نمونهی جریان هجومی
بنابر آنچه تاکنون بیان گردید روش ارائه شده بر مبنای تغییرات RS میباشد. الگوریتم مربوطه برای تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی ترانسفورماتور در شکل (4-3) آورده شده است.
فرایند تصحیح اثر اشباع
محاسبهی
, ,
ضبط جریان تفاضلی بعد از تشخیص تغییر
خیر
بله
اگر
معیار >3/0
جریان هجومی
جریان خطا