تحقیق درمورد اندازه گیری و کامپیوترها

دانلود پایان نامه

در[11] بهبود یافته روش حفاظت دیفرانسیل با مهار هارمونیکی را ارائه شده است. عملیات تشخیص جریان خطا از جریان هجومی به وسیلهی استخراج مولفه اصلی و هارمونیک دوم جریان تقاضلی به کمک فیلتر دیجیتال صورت میگیرد.
شکل (2- 4) : بلوک دیاگرام شیوه ارائه شده
در حالت کار عادی و جریان خطا دو مقدار خروجی فیلترها با یکدیگر برابر میباشند. فیلتر های دیجیتال برای بدست آوردن مولفه های اصلی و دوم مورد استفاده قرار می گیرند. خروجی فیلترهای میانگذر به دلیل طبیعت متناوبشان برای مقایسه نقطه به نقطه مناسب نمی باشند؛ بنابراین یکسو و صاف می شوندتا به یک سیگنال غیر جهتی و مقایسه پذیر تبدیل شوند.
فرایند یکسو سازی توسط کامپیوترهای دیجیتال با استفاده از اندازه گیری قدرمطلق نمونه هایی که باید یکسو شوند انجام می شود.فیلتر های پایینگذر نیز عملیات صاف کردن شکل موج را انجام میدهند.
در ادامه این مقاله همچنین روشی برای طراحی فیلترها معرفی شده است.
چون اندازه گیری مولفه هارمونیک دوم در مقایسه با هارمونیک اصلی در آغاز جریان هجومی کوچک است از یک تقویت کننده استفاده شده است. برای مقایسه پذیر کردن سیگنال مهار و عمل مقدار تقویت کننده (4/19) میباشد که با احتساب ضریب استفاده شده در فیلتر 100 هرتز، انتخاب شده است. تاخیر استفاده شده نیز برای کاهش هرچه بیشتر تریپ های ناشی از گذراهایی درخروجی فیلتر ها و عملکرد ناصحیح رله می باشد.
2-2-1-3 بهبود روش مهار هارمونیکی با استفاده از توان توالی منفی
الگوریتم [6] بیان کرده است که این امکان وجود دارد که رله حفاظت دیفرانسیل بر مبنای مهار با استفاده از هارمونیک دوم در مواجه با یک خطای داخلی عمل ننماید. در این مقاله سعی بر بهبود این رفتار با استفاده از توان توالی منفی شده است.
SHR زمانی که توان توالی منفی بیشتر از مقدار تنظیم شده تغییر نماید لغو خواهد شد. یعنی رله دیفرانسیل حتی اگر I2/I1 از مقدار تنظیمی هم تجاوز نماید (یعنی دامنه هارمونیک دوم از میزان مجاز فراتر رود) ولی مقدار توان توالی منفی بیشتر از حد تنظیمی باشد دستور قطع را صادر می نماید.
مشخصه ی این چنین رله ای رادر شکل رو به رو می بینیم :
شکل (2- 5) :مشخصه ی نسبت مهار حفاظت دیفرانیسل
I05 ،I1و I2 مقادیر تنظیمی رله می باشند.
برای فاز A
(2-7)
(2-8)
: جریان سمت اولیه
: جریان سمت ثانویه
زمانی که جریان یکی از فازهایA ،B و C در ناحیه عمل قرار گیرد رله دستور قطع را صادر می کند.
بلوک دیاگرام روش ارائه شده به صورت زیر است:
شکل (2- 6): منطق مهار
H2A ، H2B و H2C: مولفه های هارمونیک دوم جریان تفاضلی برای فاز های A ،B وC
تغییرات توان توالی منفی از حالت نرمال تا حالت توام با خطا:
(2-9)
2-2-1-4 تکنیک شناسایی شکل موج با استفاده از مولفههای هارمونیکی جریان