تحقیق درمورد اندازه گیری و نفوذپذیری

دانلود پایان نامه

افت ولتاژهای تخمین زده شده در حالات جریان خطای خارجی و جریان هجومی، با مقدار اندازهگیری شده برابر است درحالی که این گفته برای زمانی که با جریان خطای داخلی رو به رو هستیم برقرار نمیباشد. این شاخصه تشخیص جریان هجومی از خطای داخلی را مقدور میسازد.
از آنجایی که الگوریتم گفته شده با پارامترهای مربوط به حالت غیر اشباع طرح شده است، ممکن است که در هنگام جریان هجومی تفاوت زیادی میان افت ولتاز تخمین زده شده و اندازه گیری شده باشد. گفته شده است که این حالت برای جریان هجومی تنها برای یک بخش از سیکل روی می دهد ولی برای جریان خطای داخلی در اغلب زمان ها این تفاوت وجود دارد.
ترانسفورماتور سه فاز با اتصال ∆_Y :
در این حالت روابط مولفههای مد1و مد2 جریان فاز سیمپیچ های مثلث مطابق رابطهی(2-88) محاسبه میشود.
(2-88)
نشان دهنده جریان اولیه برای اتصال مثلث وiA جریان ثانویهی آن میباشد. معادلات بالا نشان میدهد که برای محاسبات مولفه های مد 1و مد 2جریان تنها به جریان های فاز غیر چرخان نیازمندیم:
(2-89)
، و جریانهای خط میباشند. گفته شده است با استفاده از رابطهی (2-87) و رابطه مشابه برای مد2 ولتاژ میتوان افت ولتاژ را تخمین زد و جهت تشخیص جریان هجومی از جریان خطا استفاده نمود.
2-2-5 روش های توان تفاضلی
2-2-5-1 توان تفاضلی
در مرجع [18] به وسیلهی جمع توان اکتیو ورودی به ترانسفورماتور از هر ترمینالش، جریان هجومی را از جریان خطای داخلی تشخیص داده میشود. میانگین توان برای راه اندازی ترانسفورماتور تقریبا برابر صفر است اما یک خطای داخلی توان بزرگی را مصرف مینماید. گفته شده است این روش برای هر ترانسفورماتور چند سیم پیچه برقرار میباشد.
میانگین توان ورودی به ترانسفورماتور در یک پریود با استفاده از رابطه (2-90) محاسبه شده است.
(2-90)
در حالت عادی برابر است با تلفات هسته بعلاوه تلفات سرگردان میباشد.
زمانی که جریان هجومی ایجاد شد، افزایش مییابد تا انرژی مغناطیسی موردنیاز سیم پیچ ها را برآورده نماید. اما باز از پریود دوم به بعد لحظهی راهاندازی، باید برابر با تلفات هسته بعلاوه تلفات سرگردان باشد. از طرف دیگر در زمان خطای داخلی، مقدار بزرگی از توان متناسب با فاصله تخلیه الکتریکی آرک مصرف میشود.
الگوریتم ارائه شده بصورت زیر است:
(2-91)
محاسبه شده در حافظه ذخیره می شود تا برای محاسبه ی مورد استفاده قرار گیرد.
(2-92)
N :تعداد نمونه در یک پریود
زمانی که از یک حد آستانه عبور کرد رله تصمیم میگیرد که فرمان تریپ را صادر نماید.
مدل ساده شده برای بصورت زیر بدست میآید.
(2-93)
گفته شده است به جز برای دوره ی اشباع و با فرض خطی بودن مشخصهی B-H (تلفات هیسترزیس قابل اغماض و نفوذپذیری مغناطیسی بینهایت) جریان هجومی بصورت زیر بدست میآید: