تحقیق درمورد الگوریتم و محاسبه

دانلود پایان نامه

3-3-1-1 خط انتقال بدون جبرانسازی سری
شکل (3-5) سیستم شبیهسازی شده در PSCAD/EMTDC را نشان میدهد. اگرچه شکل (3-5) یک ترانسفورماتور دو سیمپیچهیY-Y() را نشان میدهد اما یک ترایسفورمر Y-Δ نیز () برای شبیهسازی حالات مختلف جریان هجومی و جریان خطای داخلی در نظر گرفته شده است. ترانسهای جریان مربوط به حفاظت دیفرانسیل (CTها) و خطوط انتقال موجود به دقت مدل شدهاند. جزئیات بیشتر در خصوص مدل کردن CTها در شکل (3-6) نشان داده شده است. برای اینکه درستی الگوریتم بررسی گردد سیستم قدرت باید تحت چندین حالت گذرای ترانسفورماتور( 9 حالت گذرای عمومی ) قرار بگیرند ، مثل : جریانهای هجومی با زوایای کلیدزنی مختلف و شار پسماند مختلف در هسته، خطاهای داخلی با در نظر گرفتن خطای سه فاز، دو فاز به زمین، خطای دو فاز، خطای تکفاز به زمین، خطای سیم پیچی و خطای دور سیم پیچی به زمین. هر کدام از این خطاها نیز با زوایای وقوع متفاوت میتوانند باشند. نرخ نمونهگیری برابر با 156 نمونه در یک سیکل برابر با نرخ نمونهگیری در عمل انتخاب شده است. در بخشهای بعد حالات مختلف عملکرد ترانسفورماتور و نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده است.
شکل (3- 5) سیستم شبیهسازی شده
شکل (3- 6) اتصالهای CT در سیستم قدرت
راهاندازی ترانسفورماتور
دوره حضور و دامنه جریان هجومی تابعی از دو دسته پارامتر میباشد. اول پارامترهایی که متعلق به ترانسفورماتور هستند و دوم پارامتر هایی که شامل سیستم قدرت می شوند. از جمله آن به موارد زیر اشاره شده است:
توان نامی ترانسفورماتور
موادی که در ساخت هسته ترانسفورماتور استفاده شده
شار باقیمانده درست قبل از اتصال ترانسفورماتور قدرت
توان اتصال کوتاه در نقطه مشترک
فاصله میان باس پست و ترانسفورماتور قدرت
بنابر آنچه گفته شد دادههای جریان هجومی با لحاظ شرایط گوناگون تولید شدهاند. شکل(3-7) یک جریان هجومی سه فاز نمونه را با زاویه کلیدزنیو بیبار نشان میدهد. همانطور که قبلا نیز بیان شد و شکل(3-7) نیز نشان میدهد که شکل موج جریان هجومی سینوسی شکل نیست و دارای یک بخش پیک و یک بخش زاویه مرده است. شکل (3-8) ACF این جریانها را برای اولین پنجرهی دادهی نیم سیکل بعد وقوع اعوجاج نشان میدهد. همانطور که مشخص است تغییرات ACF بعد از تاخیر 15ام بطور مشخصی متفاوت میباشد. انحراف از معیارهای محاسبه شده برای این مورد در جدول 3-1 آورده شده است.
شکل (3- 7) جریان تفاضلی بعد از راه اندازی ترانسفورماتور
شکل (3- 8) ACFهای یک جریان تفاضلی نمونه بعد از راهاندازی ترایسفورمر
جدول 3- 1-نتایج خروجی الگوریتم ارائه شده برای جریان هجومی با با زاویه کلیدزنی و بی بار
Sc
Sb
Sa
0964/0
1975/0
1794/0
StD
1012/0
معیار