تحقیق درمورد الگوریتم و استخراج

دانلود پایان نامه

(2-74)


از r صرف نظر شده است و L اندوکتانس نشتی سیم پیچ انرژیدهی شده می باشد.
(2-75)
این الگوریتم بر این مبنا است که در حالت خطا، نقطهای فرضی در صفحهی ( ) به دلیل اینکه سیستم تنها در ناحیه خطی منحنی نوسان می کند، در یک ناحیه مشخص قرار دارد. در حالی که برای جریان هجومی و تحریک بیش از حد، به دلیل نوسان از ناحیه خطی به ناحیه اشباع، بین دو فاصلهی کاملا مجزا نوسان میکنند.
2-2-3-2مشخصهی مکان هندسی
در[14] از جریان و ولتاژ اندازهگیری شده برای ساخت مکان هندسی شار بهره برده شده است. بازه تغییرات شار بررسی میگردد و اگر درون یا بیرون ناحیه اشباع باشد جریان هجومی از جریان خطا تشخیص داده میشود.
(الف) (ب)
شکل (2- 11) :منحنی φm -∆i با احتصاب هیسترزیس(الف:کار عادی و جریان خطا ب:جریان هجومی)
(2-76)
در حالت بی باری میباشد و بنابراین :
(2-77)
ثابتی است که در شکل تاثیری ندارد و میتوان آن را صفر فرض کرد.
گفته شده چون شار دربرگیرنده بسیار کوچک است در حالت باردار نیز می توان رابطه بالا را به عنوان یک رابطهی تقریبی که شار آن دارای شکل مشابهی میباشد استفاده نمود.
در هنگام اتصال کوتاه، سیمپیچهای اتصال کوتاه شده میتواند به عنوان سیم پیچ های اضافی درنظر گرفته شود.
شکل (2- 12) : مدل خطای اتصال کوتاه سیم پیچ یک ترانسفورماتور تک فاز
(2-78)
به دلیل از دست دادن سیمپیچهای اتصالکوتاه شده زاویهی فاز بین وبزرگتر میشود و بنابراین نسبت قطر بزرگ به کوچک بیضی کاهش می یابد.
زمانی که یک جریان هجومی مثبت اتفاق میافتد، شار اصلی حول نقطه ماکزیمم جریان تفاضلی شدیدا اشباع میشود و زاویه شیب (𝛼) مشخصه شار تقریبا افقی است و زاویه شیب(𝛽) مشخصه شار حول نقطه مینیمم جریان تفاضلی تقریبا عمودی است. برای یک جریان هجومی منفی موقعیت کاملا برعکس است.
زمانی که یک خطای اتصال کوتاه داخلی اتفاق میافتد زاویه شیب 𝛼 و 𝛽 تقریبا به یک اندازه می باشد(𝛼=𝛽). با توجه به گفتههای بالا شاخص زیر تعریف شده است :
(2-79)
K برای جریان هجومی نزدیک به یک و برای جریان خطا نزدیک به صفر است.
2-2-3-3 همزمانی شار و جریان
درمرجع [16] جریان اندازهگیری شده در سمت اولیه و شار محاسبه شده در ثانویه را مورد تحلیل قرار میگیرد. بدلیل همزمانی بین نقاط ماکزیمم و مینیمم جریانهای سه فاز اولیه و شار بدست آمده از انتگرالگیری ولتاژهای سه فاز ثانویه ترانسفورماتور، معیار تمایز بین جریان خطای داخلی و جریان هجومی استخراج میشود. براساس معیار تعیین شده اگر فاصله زمانی میان تمامی نقاط متناظر، ناچیز (کمتر از1% کل سیگنال) باشد، الگوریتم پیشنهادی اضافه جریان را جریان هجومی در نظر میگیرد؛ اما اگر حداقل یکی از این نقاط با نقطه نظیر خود بیشتر از حد مجاز فاصله داشته باشد الگوریتم آن را جریان خطا تشخیص داده و دستور قطع را صادر مینماید.
جدول 2- 1-مشخصه های تمایز در روش همزمانی شار-جریان