تحقیق درباره عملکرد اقتصادی و تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

تعداد 6 بوته لوبیا در هر کرت به صورت تصادفی انتخاب شدند و تعداد غلات آن شمارش گردید و سپس از آن میانگین گرفته شد و تعداد غلاف در بوته مشخص شد .


3-5-3- طول غلاف
تعداد 6 بوته لوبیا از هر کرت به صورت تصادفی انتخاب شدند و طول غلاف ان ها شمارش گردید . سپس با تعیین میانگین طول غلاف های اندازه گیری شده ، طول غلاف مشخص گردید .
3-5-4 تعیین عملکرد قسمت های هوایی در لوبیا
جهت تعیین عملکرد قسمت های هوایی،بونه های برداشت شده از سطح خاک هر واحد آزمایشی را بدون غلاف و به صورت جداگانه با استفاده از ترازوی دارای دقت یک صدم اندازه گیری نموده و سپس میانگین وزن آن ها در متر مربع و پس از آن در هکتار محاسبه گردید.
3-5-5- تعیین تعداد دانه خشک در لوبیا
جهت تعیین تعداد دانه خشک، غلاف خشک بوته های مورد نظر که از هر واحد آزمایشی برداشت شده بودند،جدا شده و سپس دانه های آن ها شمارش و پس ازآن میانگین تعداد دانه برای هر متر مربع محاسبه گردید.
3-5-6-تعیین عملکرد غلاف خشک در لوبیا
جهت تعیین عملکرد غلاف خشک،غلاف های خشک هر یک از بوته های مورد نظر را جدا کرده و وزن کل غلاف های هر یک از این بوته ها با ترازوی دارای دقت یک صدم اندازه گیری گردید. سپس میانگین مقدار آن در متر مربع و پس از آن در هکتار محاسبه گردید.
3-5-7- تعیین تعداد دانه خشک در بوته لوبیا
جهت تعیین تعداد دانه خشک در بوته نسبت به شمارش دانه های غلاف های بوته های خشک برداشت شده از هر واحد آزمایشی اقدام و سپس میانگین تعداد دانه های بوته های هر واحد آزمایشی به عنوان تعداد دانه خشک در بوته محاسبه گردید.
3-5-8- محاسبه شاخص برداشت
برای محاسبه شاخص برداشت عملکرد اقتصادی (غلاف خشک)بر عملکرد بیولوژیک (عملکرد غلاف خشک بعلاوه عملکرد قسمت های هوایی)تقسیم گردید و درصد آن محاسبه گردید.
3-5-9- شاخص برداشت دانه
برای محاسبه شاخص برداشت دانه عملکرد دانه بر عملکرد غلاف خشک تقسیم گردیدودرصد آن محاسبه گردید.
3-5-10- تجزیه های آماری
محاسبه آماری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار sas انجام گرفت و جهت مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن در سطح احتمال 5درصد استفاده شد.نمودار ها نیز بوسیله نرم افزار excel نسخه ی 2010رسم گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
4-1- اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا
نتایج نتیجه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیادر جدول 4-1 نشان داده شده است.همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود اثر مالچ بر ارتفاع بوته لوبیا معنی دار نشد.عدم معنی دار شدن مالچ نشان دهنده این است که استفاده از مالچ پوسته برنج تاثیر چندانی در جذب آب و عناصر معدنی از خاک و استفاده از آنها برای افزایش ارتفاع بوته نداشته است.از آنجایی که بافت خاک مزرعه لومی بود،و کاشت در شهریور سال 1392 انجام شد بنابر این عدم استفاده از مالچ نیز تاثیری بر ارتفاع بوته ها از طریق کاهش مقدار رطوبت خاک نداشت. مقدار مصرف آهن اثر معنی داری بر ارتفاع بوته لوبیا داشت (جدول 4-1) بیشترین ارتفاع بوته با مصرف 4 در هزار آهن و کمترین ارتفاع بوته بدون مصرف آهن به دست آمد(شکل 4-1). البته ارتفاع بوته به دست آمده از مقدار مصرف 4 در هزار با ارتفاع بوته محلول پاشی شده با محلول 2 در هزار آهن تفاوت آماری معنی داری نشان نداد. بوته به نظر می رسد کاهش فتواکسیداسیون اکسین در ساقه اصلی لوبیا در مقدار مصرف 2 در هزار آهن زمینه را برای بیشتر شدن ارتفاع بوته لوبیافراهم نموده است. علاوه بر این به نظر می رسد با توجه به مناسب بودن دمای هوا و وقوع بارندگی های مناسب ،چون خاک دارای شرایط آهکی بود ، بنابر این مصرف آهن توانسته باشد در شرایط مقادیر کم آهن از طریق افزایش تثبیت نیتروژن بر ارتفاع بوته نیز تاثیر گذاشته باشد.اثر متقابل مالچ ×مقدار مصرف آهن برارتفاع بوته لوبیا معنی دار نشد. نتایج بدست آمده با یافته های (lucas and milbourn 1976 )،(هوگارد و همکاران،1978)،(دومینیکو و هیوم،1978)مطابقت دارد.
4-2- اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد غلاف سبز لوبیا در واحد سطح
نتایج تجزیه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد غلاف سبز در لوبیا در جدول 4-1 نشان داد کاربرد مالچ تفاوت آماری معنی داری را در تعداد غلاف سبز تشکیل شده در بوته های لوبیا به وجود نیاورد.به عبارت دیگر تعدادغلاف تشکیل شده در شرایط عدم استفاده از مالچ با شرایط استفاده از مالچ پوسته برنج تقریبا برابر بود این امر حاکی از تطابق بسیار خوب بوته های لوبیا با شرایط خاک های سبک به ویژه خاک های لومی است . زیرا در این خاکها رطوبت قابل استفاده گیاه زیاد می باشد و آب با نیروی کمی به ذرات خاک متصل است، بنابر این اگر بارندگی های مناسب در منطقه رخ دهد می توان بدون استفاده از مالچ نیز تعداد غلاف سبز مناسبی در بوته های لوبیا به دست آورد.کاشت لوبیا در خاک های سبک با حداقل عملیات آماده سازی زمین موفقیت آمیز باشد.
نمودار 4-1- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا