تحقیق درباره شرایط آب و هوایی و محدودیت زمانی

دانلود پایان نامه

بدون مالچ
12/100
2/1686
6/907
1/565
8/795
استفاده ازمالچ
9/110
4/1500
5/875
7/527
6/815
4-8- اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر عملکرد دانه خشک در لوبیا
نتایج تجزیه واریانس اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر عملکرد دانه خشک در لوبیا در جدول 4-3نشان داده شده است.همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود اثر مقدار مصرف آهن بر عملکرد دانه خشک در لوبیا بسیار معنی دار شد.همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود بین استفاده از مالچ با عدم استفاده از مالچ بر تعداد دانه خشک قابل برداشت در واحد سطح تفاوت آماری معنی داری مشاهده نمی شود.از آنجایی که تعداد دانه تشکیل شده در بوته های لوبیا تحت تاثیر شرایط آب و هوایی و لقاح تخمک ها می باشد،بنابر این در شرایط پائیزه استفاده از مالچ نمی تواند تاثیر چندانی در تعداد دانه تشکیل شده در غلاف های لوبیا داشته باشد.زیرادرزمان تشکیل گل ها ولقاح آنها مقدار دمای هوا برای انجام لقاح تقریبا مناسب بودوعلاوه بر آن مقدار رطوبت خاک نیز در وضعیت مناسبی قرار داشت.اثر مقدار مصرف آهن برتعداد دانه خشک تشکیل شده در واحد سطح معنی دار بود که این امر عمدتا ناشی از افزایش غلاف در واحدسطح می باشد.به عبارت دیگر افزایش تعداد غلاف با توجه به افزایش مقدار مصرف آهن زمینه را برای افزایش تعداد دانه خشک قابل برداشت در واحد سطح فراهم نمود.با توجه به نمودار(4-9)میتوان دریافت مقدار مصرف آهن تا4درهزار باعث افزایش عملکرددانه خشک در لوبیا شد اما بین عملکرد دانه خشک بدست آمده از مصرف 2درهزار آهن با عملکرد دانه خشک تا مصرف 4 درهزار آهن اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد،علاوه بر این افزایش مقدار مصرف آهن به 6 درهزار باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه خشک لوبیا شد.
4-9- اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر عملکرد غلاف خشک
نتایج تجزیه واریانس اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر عملکرد غلاف خشک در لوبیا در جدول 4-3 نشان داده شده است،همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود بین عملکرد غلاف خشک حاصل از بوته های لوبیا در شرایط استفاده از مالچ با عدم استفاده از مالچ تفاوت معنی داری وجود داشت،به طوری که بیشترین عملکرد غلاف خشک لوبیا در شرایط عدم استفاده از مالچ به دست آمد.از آنجایی که عملکرد غلاف خشک تابع تعدادگلهای لقاح یافته وتعدادغلاف خشک در واحد سطح است.بنابر این با وجود معنی دار نشدن افزایش تک تک این صفات در بررسی آماری اثر تجمعی این دو صفت،زمینه را برای معنی دار شدن عملکرد غلاف خشک فراهم نمود.اثر مقدار مصرف آهن برعملکرد غلاف خشک همانند سایر صفات مورد ارزیابی معنی دار بود وبازهم بیشترین عملکرد غلاف خشک از مقادیر مصرف 2و4درهزار آهن به دست آمد.نکته قابل توجه این است که با افزایش مقدار مصرف آهن به6درهزار عملکرد غلاف کاهش یافت به نظر می رسد این کاهش عمدتا ناشی از کاهش حجم بوته در واحد سطح ونیز کاهش تعداد غلاف تشکیل شده در واحد سطح باشد. تعداد غلاف در بوته لوبیا بیشترین همبستگی را با عملکرد بوته داشته و مهم ترین جزء از اجزای عملکرد در توزیع تعداد دانه دربوته است.از آن جایی که در شرایط کاشت پائیزه محدودیت زمانی برای تولید گل وتشکیل غلاف وجود دارد ،بنابر این بوته های لوبیا پس از استقرار در مزرعه سریعا تحت تاثیر عوامل محیطی تحریک گلدهی می شوندوغلافهایی که زودتر تشکیل شوند می توانند به غلافهای قابل برداشت تبدیل شوندوهرچه لقاح گلها دیرتر انجام شود احتمال تبدیل آنها به غلافهای رسیده وقابل برداشت کمتر می شود. اثر متقابل مالچ × مقدار مصرف آهن بر عملکرد غلاف خشک معنی دار نشد.
4-10-اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر تعداد دانه خشک در هر بوته لوبیا
نتایج تجزیه واریانس اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر تعداد دانه خشک درهربوته درلوبیادرجدول4-5نشان داده شده است.همانطور که در جدول مذکورمشاهده می شوداثرمالچ وهمچنین مقدارمصرف آهن برتعداددانه خشک در هربوته درلوبیا بسیار معنی دار شد.ولی اثر متقابل مالچ در مقدار مصرف آهن برعملکرد دانه خشک در لوبیا معنی دار نبود.اثر مالچ بر تعداد دانه خشک تشکیل شده در هر بوته متفاوت بوده وبیشترین تعداد دانه خشک در شرایط بدون مالچ به دست آمد.به نظر می رسد،افزایش دسترسی بوته ها به عناصر غذایی از مهم ترین عوامل ایجاد این تغییر باشد. علاوه بر آن مالچها باعث کاهش دمای خاک می شوند،بنابر این ازآن جایی که در شرایط کاشت پائیزه دمای هوا ودرنتیجه دمای خاک پائین است بنابر این استفاده مالچ خصوصا در سالهایی که بارندگی پائیزه زیاد باشد می تواندازطریق کاهش دمای محیط ریشه باعث کاهش جذب عناصر غذایی توسط بوته های لوبیا شودواین امر بر روند تولید دانه خشک در لوبیا اثر سوء بگذارد.البته با وجود استفاده از مالچ نیز تعداد دانه تشکیل شده در هر بوته تقریبا مناسب بودکه این امر باتوجه به سایر صفات در نهایت باعث تفاوت عملکرد غلاف در شرایط مقدار مصرف آهن شد.نتایج بدست آمده با یافته های (هالیدی،1960)مطابقت دارد.رابطه بین عملکرد دانه با مالچ،متفاوت می باشد.در این مورد با مقدار مصرف آهنعملکرد تا رسیدن به یک حداکثر افزایش می یابد(این حداکثر در یک محدوده معین ثابت است)وسپس حتی اگر رطوبت وعناصر غذایی محدودکننده نباشد،با افزایش مقدار مصرف آهن عملکرد دانه کاهش می یابد.
4-11-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد دانه خشک در هرغلاف لوبیا
نتایج تجزیه واریانس اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر تعداد دانه خشک در هر غلاف لوبیا در جدول 4-5 نشان داده شده است.همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود اثر مالچ، مقدار مصرف آهن و اثر متقابل مالچ× مقدار مصرف آهن بر عملکرد دانه خشک در لوبیا معنی دار نشد.
نمودار 4-9-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد دانه خشک لوبیا
نمودار4-11-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد غلاف خشک لوبیا
رابطه بین عملکرد دانه با مالچ،متفاوت می باشد.در این مورد با مقدار مصرف آهن عملکرد تا رسیدن به یک حداکثر افزایش می یابد(این حداکثر در یک محدوده معین ثابت است)وسپس حتی اگر رطوبت وعناصر غذایی محدودکننده نباشد،با افزایش مقدار مصرف آهن عملکرد دانه کاهش می یابد.
4-12-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد غلاف خشک در هربوته لوبیا