تحقیق درباره تجزیه واریانس و مصرف بهینه

دانلود پایان نامه

بنابراین صرفا از طریق مصرف بهینه برخی از عناصر نظیر آهن می توان عملکرد بیولوژیک را افزایش داد.در مقادیر مصرف بالاتر از 4 درهزار به نظر می رسددراثرمسمومیت بافتهای گیاهی رشد با مشکل مواجه شود که این امر منجر به کاهش عملکرد بیولوژیک می گردد.اثر متقابل مالچ × مقدار مصرف آهن بر عملکرد بیولوژیک در لوبیامعنی دار نبود.نتایج بدست آمده با یافته های مرکز توسعه آبیاری کانادا،2001 مطابقت دارد.
4-7-اثر مالچ ومقدار آهن بر عملکرد قسمت های هوایی لوبیا
نتایج تجزیه واریانس اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر عملکرد قسمت های هوایی در لوبیا در جدول 4-3 نشان داده شده است.همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود اثر مالچ بر عملکرد قسمت های هوایی لوبیا معنی دار نبود وبیشترین عملکرد قسمت های هوایی در شرایط عدم استفاده از مالچ مشاهده شد که تفاوت آماری معنی داری با عملکرد قسمت های هوایی در شرایط استفاده از مالچ نداشت.اثرمقدارمصرف آهن بر عملکرد قسمت های هوایی همانند سایر صفات معنی دار بودوباز هم با افزایش مقدار مصرف آهن با وجود تفاوت های مشاهده شده در عملکرد قسمت های هوایی اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار نبود وفقط مقدار مصرف 2درهزارحجم کمی باعث افزایش این صفت شدبه نظر می رسددلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش بوته ها باشد.اثر متقابل مالچ × مقدار مصرف آهن بر قسمت های هوایی در لوبیا معنی دار نبود،به نظر می رسد با توجه به کوتاه بودن طول دوره رشد استفاده از بسیاری کودهاخصوصاً آهن نمی تواند تاثیر زیاد بر عملکرد قسمت های هوایی داشته باشد ، زیرا از آنجایی که لوبیا گیاهی روز کوتاه است بنابر این در شرایط کاشت پائیزه به سرعت وارد مرحله گلدهی می شود و از آن جایی که گلدهی و شروع رشد غلاف ها به عنوان مخازن قوی برای جذب مواد فتوسنتزی عمل می کنند بنابر این انتقال مواد فتوسنتزی برای تداوم رشد ساقه ها وبرگها کاهش می یابد و این امر باعث کم شدن رشد قسمتهای هوایی می شود.
نمودار 4-5-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد بیولوژیک لوبیا
نمودار 4-6- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد قسمتهای هوایی لوبیا
جدول4-3-تجزیه واریانس اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا
تعداد دانه خشک در واحد سطح
عملکرد بیولوژیک
عملکرد قسمت های هوایی
عملکرد دانه خشک
عملکرد غلاف خشک
منبع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات
تکرار
2
ns89/3059
ns20/931492
ns01/561708
ns42/79237
ns17/221809
مالچ
1
ns92/7931