تجزیه واریانس و مقایسه

دانلود پایان نامه

بیشترین بازده اسانس مربوط به گونه E. camaldulensis 9619در مرحله دوم تیمار محلولپاشی(3.09%) بدست آمد در حالی که کمترین بازده اسانس مربوط به گونه E. ZH 41 در مرحله دوم تیمار محلولپاشی(0.76%) مشاهده شده است. در هر سه گونه بازده اسانس تیمار محلولپاشی مرحله اول نسبت به شاهد کمتر بود به این ترتیب که گونه E. camaldulensis 9619 نسبت به دو گونهE. ZH 41 و microtheca.E و گونه E. microtheca نسبت به گونه E. ZH 41 از بازده بیشتری برخوردار بود (نمودار شماره4-2).

نمودار (4-2) بازده اسانس گونههای اکالیپتوس
4-2- نتایج حاصل از گروهبندی میانگین عملکرد اسانس
4-2-1- گروهبندی میانگین عملکرد اثر گونه بر تولید اسانس
با توجه به جدول تجزیه واریانس، جدول 4-12 اثر کودهای ریزمغذی بعد از محلولپاشی بر گونهها نشان داد که تولید اسانس در سطح 1% معنیدار شد و بر اساس نتایج مقایسه میانگینها عملکرد اسانس برسه گونه نشان داد که گونه E. camaldulensis 9619 بیشترین اسانس با 78/11 گرم در گروهa و گونه E. microtheca با 87/9 گرم نزدیک به گونه E. camaldulensis 9619 در گروه a و گونه E. ZH 41 کمترین مقدار اسانس با 81/5 گرم در گروهb قرار گرفت (نمودار4-3).

نمودار(4-3) اثر گونه بر تولید اسانس
4-2-2- گروهبندی میانگین عملکرد اثرتیمار بر تولید اسانس گونههای اکالیپتوس
با توجه به جدول تجزیه واریانس جدول شماره 4-12 دادههای حاصل از اسانس سه گونه در تیمار محلولپاشی نسبت به شاهد بر گونههای اکالیپتوس در سطح 1% اثر معنیداری داشت به طوری که تیمار کنترل (شاهد) کمترین مقدار اسانس به میزان 64/6 گرم در گروه bو اسانس حاصل از درختان محلولپاشی شده مرحله اول به مقدار 79/8 گرم در گروه b و محلولپاشی مرحله دوم بیشترین مقدار اسانس به میزان 02/12 گرم در گروه a را تولید نموده است (طبق نمودار4-4).

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد انتخاب استاندارد و اندازه گیری

نمودار(4-4) اثر تیمار بر تولید اسانس
4-2-3- گروهبندی میانگین عملکرد اثرتکرار بر تولید اسانس گونههای اکالیپتوس
با توجه به جدول تجزیه واریانس جدول شماره 4-12 که تکرارها بر روی گونهها معنیدار نبود یعنی با انجام تکرار در آزمایش تغییری بوجود نیامده است و بر اساس مقایسه میانگینها میزان تولید اسانس در تکرار اول با 99/8 گرم، در تکرار دوم با 4/9 گرم و در تکرار سوم با 04/9 گرم هر سه در گروه aقرار گرفتند( نمودار4-5).

نمودار (4-5) اثرتکرار بر تولید اسانس
4-3- نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونههای اکالیپتوس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS )
اجزای تشکیل دهنده اسانس گونههای اکالیپتوس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی شناسایی شدند.
جدول (4-2) مقایسه تعداد، مجموع درصد و مقدار ترکیبهای عمده اسانس گونههای اکالیپتوس در منطقه سمنان
_____________________________________________________________________
E.camaldulensis 9616 41 E. ZH E. Microtheca
_____________________________________________________________________
شاهد محلول 1 محلول 2 شاهد محلول 1 محلول 2 شاهد محلول 1 محلول 2
_____________________________________________________________________
تعداد ترکیبهای 20 14 16 17 16 18 24 23 23