تجزیه واریانس و تحلیل داده

دانلود پایان نامه

در این تحقیق جهت تجزیه واریانس و تحلیل دادهها از نرم افزارSPSS و رسم نمودارها از نرم افزار Excelاستفاده گردید.
فصل چهارم
4- نتایج


4-1- نتایج حاصل از تاثیر محلولپاشی بر عملکرد اسانس بر گونههای اکالیپتوس
نتایج تجزیه واریانس (جدول 4-12) حاصل از اسانس نشان داد که اثر محلولپاشی بر گونه و تیمار در سطح 1% معنیدار و همچنین اثر متقابل گونه در تیمار در سطح 5% معنیدار و تکرارها معنیدار نشدند.
نتایج حاصل از محلولپاشی مرحله اول در اسانسگیری (نمودار4-1) نشان داد که محلولپاشی مرحله اول در هیچ کدام از گونهها نسبت به شاهد تأثیری نداشت و نتایج حاصل از محلولپاشی مرحله دوم نشان داد که محلولپاشی بر عملکرد میزان اسانس تأثیر قابل توجهی داشت به طوری که بیشترین اسانس در گونه E. camaldulensis 9616 به میزان 12.35 گرم در تیمار محلولپاشی مشاهده شد در صورتی که تیمار کنترل (شاهد) در مرحله دوم 7 گرم و تیمار محلولپاشی مرحله اول 8.78 گرم و تیمار شاهد مرحله اول 10.3 گرم اسانس حاصل شد.
عملکرد اسانس حاصل از محلولپاشی مرحله دوم گونه E. camaldulensis 9616 دو برابر نسبت به گونه E. microtheca و چهار برابر گونه E. ZH 41 بود.
عملکرد اسانس حاصل از محلولپاشی مرحله دوم گونه E. ZH 41 هم مثل مرحله اول کاهش اسانس داشت و نشان داد که محلولپاشی تأثیری بر میزان عملکرد اسانس نداشت.
در این تحقیق برای بررسی بیستر و جهت برطرف شدن ابهامات در نتایج میزان عملکرد اسانس، از تمامی گونهها قبل از محلولپاشی مرحله اول که در فصل سوم گفته شد برگ چینی و اسانسگیری صورت گرفت تا نتایج بدست آمده با اثر زمان هم بررسی شود تا مشخص گردد که روند درخت در طی زمان افزایش یا کاهش اسانس دارند و در صورت افزایش اسانس، تأثیر تغذیه بوده یا زمان در آن تأثیر داشته است.
بر اساس نمودار شماره 4-1 اسانس بدست آمده در قبل از مرحله محلولپاشی در گونه E. camaldulensis 9616 نسبت به دو گونه E. microtheca و E. ZH 41 بیشتر بوده و طبق اسانسهای حاصل شده از تیمار کنترل (شاهد) بیشتر از تیمارهای کنترل در هردو مرحله محلولپاشی عناصر ریزمغذی بوده و هرچه از نظر زمانی به سمت گرما پیش میرفت کاهش اسانس داشت به طوری که با توجه به کاهش اسانس در تیمارهای کنترل نسبت به قبل از محلولپاشی، تیمار محلولپاشی مرحله دوم تولید اسانس بیشتری نسبت به تیمارهای کنترل در زمان محلولپاشی و قبل از محلولپاشی داشت.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد خانواده و جالینوس

نمودار(4-1) اسانس گونههای اکالیپتوس قبل و بعد از محلولپاشی
بازده اسانس سه گونه اکالیپتوس مطالعه شده در این تحقیق بر حسب وزن خشک گیاه (اصفهانیانفرد و همکاران، 1390) در دو زمان بعد از محلولپاشی با عناصر ریزمغذی به همراه تیمار کنترل در جدول 4-1 آورده شده است.
100* وزن خشک گیاه/ میزان اسانس= بازده اسانس
جدول شماره 4-1 بازده اسانس گونههای اکالیپتوس در دو زمان
بازده اسانس (%)
ردیف نام گونه __________________________________________
شاهد 1 محلولپاشی 1 شاهد 2 محلولپاشی 2
____________________________________________________________
1 Eucalyptus camaldulensis 9619 2.58 2.2 1.75 3.09
2 Eucalyptus ZH 41 1.6 1.29 0.79 0.76
3 Eucalyptus microtheca 2.56 1.41 0.74 1.71
______________________________________________________________________

نتایج نشان میدهد که در طی هر دو مرحله نیز تغییراتی در بازده اسانس وجود دارد.