تجزیه واریانس و تامین کننده

دانلود پایان نامه

احمدی و جاویدفر (1377) گزارش نمودند که با تاخیر در زمان کاشت از تعداد دانه در هر خورجین در هر بوته کاسته می‌شود. حداکثر تولید دانه در خورجین تحت کنترل عوامل بسیاری قرار می‌گیرد و افزایش این عامل بستگی به طویل بودن خورجین‌ها دارد.

نمودار4-13- اثر تاریخ کاشتهای مختلف بر تعداد دانه در غلاف ماش

نمودار4-14- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر تعداد دانه در غلاف ماش

نمودار4-15- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر تعداد دانه در غلاف ماش


4-6- تعداد غلاف در بوته
همانطور که از جدول تجزیه واریانس مشخص میشود اثر تاریخ کاشت، الگوی کاشت و برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت در سطح احتمال ١ درصد بر تعداد غلاف در بوته معنیدار شده است (جدول 4-1). تعداد غلاف در بوته یکی از اجزای مهم عملکرد دانه است، زیرا دربرگیرنده تعداد دانه و نیز تامین کننده قسمتی از مواد فتوسنتزی مورد نیاز و نهایتا وزن دانه است.
تاریخ کاشت اول و سوم، به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد غلاف در بوته را تولید کردند (نمودار 4-16). تاریخ کاشت اول با میانگین 5/54 غلاف در بوته، بیشترین و تاریخ کاشت سوم با میانگین 9/35 غلاف در بوته کمترین تعداد غلاف در بوته را تولید کرد (جدول 4-2). به نظر میرسد که مراحل گلدهی و نمو غلافها در شرایط مناسب محیطی در تاریخ کاشت اول سبب گردید تا تعداد گلچه بیشتری نسبت تاریخ کاشت دوم و سوم تبدیل به غلاف شوند.
اوزر (Ozer, 2003) کاهش در تعداد خورجین در کلزا را در تاریخ کاشتهای دیر را عامل اصلی در کاهش عملکرد دانه دانستهاند که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت داشت. دیپن بروک (Diepenbrock, 2000)، گزارش کرد بین تجمع ماده خشک در طول دوره رشد رویشی تا زمان گلدهی با تعداد خورجین در بوته رابطه خطی وجود دارد که وقوع چنین شرایطی در تاریخ کاشتهای زود محقق میگردد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره مودی و همکاران و گیاهان دارویی

نمودار4-16- اثر تاریخ کاشتهای مختلف بر تعداد غلاف در بوته ماش

نمودار4-17- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر تعداد غلاف در بوته ماش
در بین الگوهای کاشت مختلف بیشترین تعداد غلاف در بوته مربوط به الگوی کاشت C100 + M12.5 و کمترین تعداد غلاف در بوته مربوط به الگوی کاشت C100 + M50است. (نمودار4-17). در رابطه با برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر تعداد دانه در غلاف، بیشترین تعداد دانه در غلاف مربوط به الگوی کاشت C100 + M12.5 و در تاریخ کاشت اول (15 خرداد) بود. و کمترین عملکرد دانه مربوط به الگوی کاشت C100 + M50 در تاریخ کاشت سوم (15 تیر) بود (نمودار 4-18).

نمودار4-18- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت تعداد غلاف در بوته ماش
4-7- ارتفاع نهایی گیاه
با توجه به جدول 4-1، اثر الگوی کاشت و برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت به ترتیب در سطح احتمال یک درصد بر ارتفاع نهایی بوته ماش معنیدار گردید ولی اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع نهایی ماش معنیدار نشد.
مقایسه میانگین تیمارها (جدول 4-2) نشان داد که الگوی سوم (C100 + M50) دارای بیشترین ارتفاع بوته بود و کمترین ارتفاع بوته مربوط به الگوی کاشت چهارم (M100) بود. بین الگوی کاشت اول (C100 + M12.5) و دوم (C100 + M25) تفاوت معنیداری از نظر ارتفاع بوته وجود نداشت.
با توجه به معنیدار شدن برهمکنش تاریخ کاشت و الگوی کاشت بر ارتفاع بوته (جدول 4-1)، مشاهده میشود که الگوی کاشت C100 + M50 در تاریخ کاشت اول (15 خرداد) دارای بیشترین ارتفاع و الگوی کاشت M100در هر سه تاریخ کاشت دارای کمترین ارتفاع بوته بودند. ولی بین هر سه تاریخ کاشت با الگوی کاشت M100 تفاوت معنیداری مشاهده نشد.