تجزیه واریانس و بازداری

دانلود پایان نامه

جدول 4-2 : مقایسه تعداد، مجموع درصد و مقدار ترکیبهای عمده اسانس گونههای اکالیپتوس در منطقه سمنان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39 جدول 4-3 : نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونه E.camaldulensis 9616در مرحله شاهد با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) ………………………………………………………………………..42
جدول 4-4 : نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونه E.camaldulensis 9616در مرحله اول محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) …………………………………………………………………….44
جدول 4-5 : نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونه E.camaldulensis 9616در مرحله دوم محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) ……………………………………………………………………46
جدول 4-6 : نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونه E. ZH 41در مرحله شاهد با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) ……………………………………………………………………………………………………..48
جدول 4-7 : نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونه E. ZH 41در مرحله اول محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) …………………………………………………………………………………………….50
جدول 4-8 : نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونه E. ZH 41در مرحله دوم محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) …………………………………………………………………………………………….52
جدول 4-9 : نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونه E. Microtheca در مرحله شاهد با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) …………………………………………………………………………………………….54
جدول 4-10 : نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونه E. Microtheca در مرحله اول محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) ………………………………………………………………………..56
جدول 4-11 : نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونه E. Microtheca در مرحله دوم محلولپاشی با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) ………………………………………………………………………..58
جدول 4-12: تجزیه واریانس اثر کودهای ریزمغذی بر عملکرد کمی سه گونه اکالیپتوس ……………………………….. 67
جدول 4-13: تجزیه واریانس اثر اسانس سه گونه اکالیپتوس در بازداری از رشد باکتریها ……………………………… 68
جدول 4-14: تجزیه واریانس اثر اسانس سه گونه اکالیپتوس در بازداری از رشد باکتریها ……………………………… 68
جدول 6-1 : آزمایش EC و PH آب چاه ………………………………………………………………………………………………. 75
جدول 6-2 : آزمون خاک ……………………………………………………………………………………………………………………….. 76
جدول 6-3 : آزمون خاک ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1 : اسانس گونههای اکالیپتوس قبل و بعد از محلولپاشی ……………………………………………………………….35
نمودار4-2 : بازده اسانس گونههای اکالیپتوس …………………………………………………………………………………………….36
نمودار4-3 : اثر گونه بر تولید اسانس ………………………………………………………………………………………………………..37
نمودار4-4 : اثر تیمار بر تولید اسانس ………………………………………………………………………………………………………..37
نمودار4-5 : اثرتکرار بر تولید اسانس ………………………………………………………………………………………………………..38
نمودار4-6 : اثر غلظت اسانس 100% گونههای اکالیپتوس بر باکتریها ………………………………………………………… 60
نمودار4-7 : اثر غلظت اسانس 75% گونههای اکالیپتوس بر باکتریها ………………………………………………………….. 61
نمودار4-8 : اثر غلظت اسانس 50% گونههای اکالیپتوس بر باکتریها ………………………………………………………….. 62